En stenängel står bakom en gravsten på marken.
Foto: Jenny Sigeman /Ikon

Vi söker gravrättsinnehavare

Danderyds församling söker gravrättsinnehavare till gravplatser på Danderyds kyrkogård och Djursholms begravningsplats. Senast 28 februari 2022 ska kontakt tas.

Danderyds församling söker gravrättsinnehavare till gravplatser på Danderyds kyrkogård och Djursholms begravningsplats.

Huvudmannen för begravningsverksamheten är skyldig att föra gravbok där det ska anges namn, personnummer och adress på den eller dem som gravplatsen upplåtits, överlåtits eller gått över till. Det innebär att huvudmannen ska föra register över gravrättsinnehavarna.

Det är sällan det finns någon anteckning om gravrättsinnehavare om den som är begravd på gravplatsen dog före den 1 april 1991. Vid den tidpunkten förelåg ingen skyldighet att anmäla gravrättsinnehavet till upplåtaren, som inte heller hade några administrativa rutiner för att få in uppgifter.

Vilka gravar gäller det?

De gravar som berörs av denna delgivning är försedda med en skylt med uppmaning att kontakta kyrkogårdsförvaltningen. På anslagstavlorna på Danderyds kyrkogård och på Djursholms begravningsplats och på församlingens webbplats: www.svenskakyrkan.se/danderyd  finns förteckning över de gravplatser som försetts med gröna skyltar.

Hur får du kontakt med huvudmannen?

Du som vill veta om denna delgivning berör dig eller om du verkligen är 
antecknad som gravrättsinnehavare ska kontakta kyrkogårdsförvaltningen. 
Öppet: måndag–fredag 10.00–12.00 och 13.00–15.00 
Telefon: 08-568 957 39
Epost: danderyds.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se 
Adress: Danderyds församling, Box 2021, 182 02 Danderyd. 
Besöksadress: Angantyrvägen 39 (baksidan av Församlingens Hus)

Kontakt ska tas senast 2022-02-28.

Får inte huvudmannen kontakt med anhöriga finns det risk för att gravplatsen kommer att betraktas som återlämnad till huvudmannen. Det kan medföra att gravanordningen tas bort och eventuellt kan gravplatsen åter upplåtas på nytt till någon annan.

Danderyd oktober 2021, Kyrkogårdsförvaltningen, Danderyds församling