Foto: Johannes Frandsen

Välj gravplats

Det finns flera alternativ för en gravplats. Här finns en presentation av kistgrav, urngrav, askgravplats, minneslund, barnminneslund, det muslimska gravområdet, spridning av aska i askminneslund eller på annan plats.

Val av gravplats på Danderyds kyrkogård och Djursholms begravningsplats sker vid tidpunkt som avtalats med kyrkogårdsförvaltningen.

Kistgrav 
• Kistgravar upplåts med plats för två kistor och nio urnor.
• Anhöriga medverkar vid gravsättningen som sker direkt efter begravningsceremonin.
• En kistgrav upplåts på 25 år.

Urngrav
• Urngravar har vanligtvis plats för nio urnor.
• De anhöriga kan medverka vid nedsänkning av urnan. Tid bokas för gravsättning och sker efter begravningsceremonin. Anhöriga kan själva sänka urnan eller få hjälp av personal från kyrkogårdsförvaltningen med sänkningen.

• Gravsättning av en urna ska ske inom ett år från det att kremationen ägde rum. Beställning av tid för urnsättning kan göras direkt till Kyrkogårdsförvaltningen eller via begravningsbyrån. En urngrav upplåts på 25 år.

Askgravplats 
En askgravplats ger möjlighet för anhöriga och närstående att vila tillsammans. Anhörig får delta vid gravsättning och får en grav att besöka. Askgravplats passar för de anhöriga som önskar en gravplats utan krav på skötsel och är mer personlig än askgravlund och minneslund. Det som skiljer askgravplats från den traditionella gravplatsen med gravsten är att kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för all omvårdnad och skötsel. Anhörig betalar ett engångsbelopp för hyra av gravsten, inskription och skötsel i 25 år och vid ytterligare gravsättning tas en ny avgift ut. Graven upplåtes med begränsad gravrätt i 25 år och därefter finns möjlighet att förnya (förlänga) gravrätten. 

Information om askgravplatserna (pdf) på Danderyds kyrkogård och Djursholms begravningsplats. 
Mall över askgravplatsen på Danderyds kyrkogård (pdf). 
Mall över askgravplatsen Eken på Djursholms begravningsplats (pdf). 

Foto: Alex Giacomini

Minneslund
• Minneslunden är en gemensam anonym gravplats där stoftet efter den avlidne grävs ner någonstans inom minneslundens område.
• Anhöriga närvarar inte vid nedsättning/gravsättning.
• Inom minneslunden markeras inga enskilda gravplatser och det finns inga individuella planteringar. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för vården av minneslunden.
• Besökare får medverka till minneslundens utsmyckning med snittblommor, buketter, enstaka krukplantor och ljus på anvisade platser.

Gräsytan i minneslunden är jordningsområde och betraktas som gravplats, den bör därför inte beträdas. 

Barnkullen och Barnminneslunden 
Barnkullen och Barnminneslunden är, som namnet antyder en gravplats för små barn. De är båda gravplatser av kollektiv och anonym karaktär, där avlidnas aska grävs ned inom gemensamt område. Askans läge markeras inte. Samma regler gäller för Barnkullen på Danderyds kyrkogård som för Barnminneslunden på Djursholms begravningsplats.

Muslimska begravningsområdet
I det muslimska området sker gravsättningen enligt muslimsk sed  med kista. En imam har välsignat gravplatsen. I övrigt gäller samma förutsättningar som för övriga kistgravar.

Spridning av aska på annan plats än begravningsplats
Om du som anhörig vill sprida askan efter den avlidna på annan plats än allmän eller enskild begravningsplats krävs tillstånd från Länsstyrelsen.

Askspridningslund 
Gravskicket är stängt för gravsättningar fr.o.m. 2021. Har den avlidna däremot en nära anhörig (maka, make, partner eller minderårigt barn) som redan är gravsatt i askspridningslunden får den givetvis gravsättas i askspridningslunden och plakett med dennes namn sättas upp på smyckningsstenen. En förändring från förut är dock att gravsättning av aska i askspridningslunden sker utan närvaro av anhörig.
Anhöriga får ett minnesblad som bekräftelse på att askspridningen har ägt rum.

Vi har planer på att öppna upp ett motsvarande gravskick i framtiden på Danderyds kyrkogård och Djursholms begravningsplats.

Nedan syns en bild på minnesstenen i Askspridningslunden på Djursholms begravningsplats. Det finns möjlighet att sätta en minnesplakett med namn och datum för gravsatta i Askspridningslunden. Plaketten som kan sättas på minnesstenen vid askspridningslunden ska vara i brons och ha måttet 15 x 10 cm.

Den kan vara antingen rektangulär eller oval. Plaketten beställer ni själva från en gravvårdsfirma, stenhuggeri el dyl. Kyrkogårdsförvaltningen kan tyvärr inte rekommendera någon specifik leverantör.

 OBS! Under perioden 1 december – 31mars utförs ingen askspridning i Askspridningslunden  p g a risk för snötäcke.

Blankett för medgivande om askspridning kan du ladda ner här.