Foto: Jenny Sigeman

Välj gravplats

Det finns flera alternativ för en gravplats: kist- och/eller urngrav, minneslund, spridning av aska till havs, gravsättning i askspridningslund med mera.

Val av gravplats på Danderyds kyrkogårdar sker vid tidpunkt som avtalats med kyrkogårdsförvaltningen.

Kistgrav 
• Kistgravar upplåts med plats för två kistor och nio urnor.
• Anhöriga medverkar vid gravsättningen som sker direkt efter begravningsceremonin.
• En kistgrav upplåts på 25 år.

Urngrav
• Urngravar har vanligtvis plats för nio urnor.
• De anhöriga kan medverka vid nedsänkning av urnan, som brukar ske någon månad efter begravningsceremonin. Anhöriga kan själva sänka urnan eller få hjälp av personal från kyrkogårdsförvaltningen med sänkningen.

• Gravsättning av en urna ska ske inom ett år från det att kremationen ägde rum. Beställning av tid för urnsättning kan göras direkt till Kyrkogårdsförvaltningen eller vi begravningsbyrån. En urngrav upplåts på 25 år.

Minneslund
• Minneslunden är en gemensam anonym gravplats där stoftet efter den avlidne grävs ner någonstans inom minneslundens område.
• Anhöriga närvarar inte när askan grävs ner.
• Inom minneslunden markeras inga enskilda gravplatser och det finns inga individuella planteringar. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för vården av minneslunden.
• Besökare får medverka till minneslundens utsmyckning med snittblommor, buketter, enstaka krukplantor och ljus på anvisade platser.

Gräsytan i minneslunden är jordningsområde och betraktas som gravplats, den bör därför inte beträdas. 

Barnkullen och Barnminneslunden 
Barnkullen och Barnminneslunden är, som namnet antyder en gravplats för små barn. De är båda gravplatser av anonym och kollektiv karaktär. Samma regler gäller för Barnkullen på Danderyds kyrkogård som för Barnminneslunden på Djursholms begravningsplats.

Muslimska begravningsområdet
I det muslimska området sker gravsättningen enligt muslimsk sed med undantag för att gravsättningen endast sker med kista. En imam har välsignat gravplatsen. I övrigt gäller samma förutsättningar som för kistgrav.

Spridning av aska på annan plats än begravningsplats
Om du som anhörig vill sprida askan efter den avlidna på annan plats än allmän eller enskild begravningsplats krävs tillstånd från Länsstyrelsen.

Askspridningslund 
Sedan hösten 2012 finns en askspridningslund på Djursholms begravningsplats. Här kan askan spridas av anhöriga i närvaro av kyrkogårdens personal.

Alternativt kan askan spridas anonymt av kyrkogårdens personal. Anhöriga får då ett minesblad som bekräftelse på att askspridningen har ägt rum.

Anhöriga har möjlighet att sätta upp en namnplatta på angiven plats. Plattan ska vara i brons och vara antingen rektangulär eller oval. Format: 10 x 15 cm.

Askminneslunden är jordningsområde och betraktas som gravplats, den ska därför inte beträdas. Under perioden 1 december - 31 mars utförs ingen spridning av aska på grund av risk för tjäle och snö.

Blankett för medgivande om askspridning kan du ladda ner här