Foto: Jenny Sigeman

Gravrätt

Alla avlidna som har varit folkbokförda i Sverige har rätt till en gravplats i 25 år. Detta ingår i den obligatoriska begravningsavgiften. Gravplatser kan upplåtas utan, med begränsad eller med gravrätt .

När de anhöriga valt en gravplats, ska de bland sig utse en eller flera personer som ansvarar för graven. Den eller de gravrättsinnehavarna bestämmer vem/vilka som får gravsättas i graven och ansvarar för dess skötsel.

Gravplatser med gravrätt
Det finns många olika typer av gravplatser i Sverige. Och man skiljer på gravplatser med full gravrätt, begränsad gravrätt och de som är utan gravrätt.

Utan gravrätt: Gäller våra minneslundar och barnkullen som upplåts utan gravrätt. Det betyder att det är kyrkogårdsförvaltningen som sköter om platsen, och de anhöriga får endast smycka platsen med snittblommor och gravljus vintertid, personliga föremål eller planterade blommor är inte tillåtet. Vid gravsättning i askgravlund brukar de anhöriga få delta, men i de båda andra är gravsättningen anonym.

Begränsad gravrätt: När gravplatsen har begränsad gravrätt får gravrättsinnehavaren besluta vem som får gravsättas där. Allt annat sköter huvudmannen om, som hur gravanordningen ska se ut och all skötsel av gravplatsen. Detta gäller för våra askgravplatser.

Full gravrätt: Innebär att gravrättsinnehavaren har full bestämmanderätt över gravplatsen. Denne bestämmer hur gravstenen ska se ut, och över vem som får begravas. Med full gravrätt följer också vissa förpliktelser. Man är skyldig att hålla graven i vårdat skick, vilket bland annat innebär att, förutom skötsel, se till att gravstenen inte innebär en fara för andra. Om graven är misskött kan kyrkogårdsförvaltningen besluta om återtagande av gravrätten. Kistgravplatser och urngravplatser upplåts med full gravrätt. Kostnader som uppstår betalas av gravrättsinnehavaren.

I ett avtal med kyrkogårdsförvaltningen förbinder sig gravrättsinnehavaren att hålla graven i ordnat och värdigt skick, vilket innebär att den måste ses till flera gånger under vår, sommar och höst. Om graven missköts, kan det medföra att gravrätten förverkas, man kan själv sköta graven eller köpa tjänsten av Kyrkogårdsförvaltningen.

Att överlåta en gravrätt
Till grav med gravrätt ska det alltid finnas levande gravrättsinnehavare. Om en gravrättsinnehavares död eller andra förhållanden medför att det saknas gravrättsinnehavare, ska dödsboet eller närstående inom sex månader anmäla detta till kyrkogårdsförvaltningen. Gravrätten kan då överföras till annan person, exempelvis till någon som är arvinge eller nära släkt med någon som är gravsatt i graven. Det nya gravrättsinnehavet ska registreras hos kyrkogårdsförvaltningen.

Att återlämna en gravrätt
En gravrättsinnehavare kan när som helst avbryta gravrättsinnehavet. Då övergår ansvaret för graven till kyrkogårdsförvaltningen, som ser till att graven "fredas" i 25 år efter den senaste gravsättningen. Därefter kan kyrkogårdsförvaltningen välja att åter upplåta graven till någon annan.