Foto: Jenny Sigeman

Gravrätt

Alla avlidna som har varit folkbokförda i Sverige har rätt till en gravplats i 25 år. Detta ingår i den obligatoriska begravningsavgiften. Gravplatser kan upplåtas utan (minneslund och askspridningslund), med begränsad (askgravplats) eller med gravrätt (kist- eller urngrav)

Gravplatser med gravrätt
Om ny gravsättning sker i samma grav under denna tid förlängs gravrättstiden med 25 år, räknat från den senaste gravsättningen. Gravrätten kan förnyas efter 25 år men då tillkommer en viss kostnad.

Alla gravar som upplåts med gravrätt ska ha någon eller några som är ansvarig för graven, en så kallad gravrättsinnehavare. Om gravrättsinnehavaren avlider ska dödsboet, inom sex månader från dödsfallet, anmäla till kyrkogårdsförvaltningen vem/vilka gravrätten ska överlåtas till. Det är mycket viktigt att vid dödsfall eller flytt meddela kyrkogårdsförvaltningen.

En gravrätt kan, om så önskas, återlämnas till kyrkogårdsförvaltningen även om inte upplåtelsetiden har gått ut. Det gäller även om upplåtelsetiden har gått ut och gravrättsinnehavaren inte önskar förlänga gravrätten.

Gamla upplåtelseavtal (exempelvis formulerat ”all framtid”) gäller så länge det finns en aktuell gravrättsinnehavare. Det går inte att i förtid boka en grav åt sig eller anhörig.