Dopgudstjänsten

Tillsammans med prästen utformar ni dopgudstjänsten men det finns en ordning som är utgångspunkten i förberedelserna. Ta gärna med era egna förslag på sånger och dikter. Kanske finns det någon anhörig eller vän som ni vill ska sjunga eller läsa en text. Läs mer här nedan om hur gudstjänsten går till.

Så här går det till
Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen.
Inledningsmusik
Psalm 
P: Inledningsord
Tackbön Föräldrarna ges möjlighet att be.
Gud, vi tackar dig för NN.
Tack för gåvan du har gett och förtroendet du har visat oss.
Ge oss ömhet, fasthet och lugn.
Hjälp oss att ge din kärlek vidare till de barn som vi har fått ansvar för.
I Jesu namn.
F Amen.
Evangeliet om Jesus och barnen
Text som gärna fadder eller någon annan som är med på dopet kan läsa.
Folk kom till Jesus med barn för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han förargad och sade:
“Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte:
Guds rike tillhör sådana som de. Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in.”
Och han tog dem i famnen, lade händerna på dem och välsignade dem. (Mark 10:13-16)
Prästen kan säga dessa eller liknande ord:
Så vill vi göra med dessa barn, som vi nämner vid namn.
Befrielsebön
Namnfrågan, befrielsebönen och eventuellt korstecknande äger rum i direkt följd för varje barn. Prästen frågar barnets föräldrar:
P Vilket namn har ni gett ert barn?
En av föräldrarna svarar:
NN.
P Gud, du som ensam räddar från allt ont, befria NN från mörkrets makt, skriv hans namn i Livets bok och bevara honom i ditt ljus, nu och alltid.
Prästen kan under korstecknande säga:
P Tag emot korsets tecken (på din + panna på din + mun och på ditt + hjärta). Amen.

Bibelläsning
Text som gärna fadder eller någon annan som är med på dopet kan läsa.
Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar:döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. (Matt 28:18–20)
Psalm
Kan utelämnas.
Dopbön
Vatten hälls i dopfunten, om inte detta har skett tidigare.
Prästen ber över och välsignar dopvattnet.
*Trosbekännelsen
P Låt oss tillsammans bekänna den tro, som vi döps till i Kristi kyrka.
F Vi tror på Gud Fader allsmäktig,
himmelens och jordens skapare.
Vi tror ock på Jesus Kristus,
hans enfödde Son, vår Herre,
vilken är avlad av den helige Ande,
född av jungfrun Maria,
pinad under Pontius Pilatus,
korsfäst, död och begraven,
nederstigen till dödsriket,
på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,
uppstigen till himmelen,
sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,
därifrån igenkommande till att döma levande och döda.
Vi tror ock på den helige Ande,
en helig, allmännelig kyrka,
de heligas samfund, syndernas förlåtelse,
de dödas uppståndelse och ett evigt liv.
Prästen kan fråga barnets föräldrar:
Vill ni att ert barn skall döpas till denna tro och leva med församlingen i Kristi gemenskap?
Föräldrarna svarar:
Ja.
*Dophandlingen
Dophandlingen med vattenösning och bön utföres i en följd för varje barn. Prästen gjuter dopvattnet tre gånger över barnets huvud och säger:
P NN, jag döper dig i Faderns och Sonens och den helige Andes namn.
Barnets dopljus tänds i samband med dophandlingen
Förbön
Präst, medhjälpare eller förälder leder en fritt formulerad förbön.
Herrens bön
Prästen kan säga: Låt oss tillsammans be Herrens bön.
F Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske på jorden så som i himlen.
Ge oss i dag vårt bröd för dagen som kommer.
Och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket.
Din är makten och äran i evighet.
Amen.
eller
Fader vår som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja såsom i himmelen så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag, och förlåt oss våra skulder såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro, och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet.
Amen.
Välsignelsen
Psalm
Utgångsmusik