Foto: Gustaf Hellsing

Begravningslagen

Sedan den 1 maj 2012 har Sverige en ny begravningslag. Den innebär att man som anhörig ganska snart ska kontakta begravningsbyrå och församling för att boka begravning.

Begravning och kremering/gravsättning inom en månad 
Den längsta tillåtna tiden mellan dödsfall och begravning och efterföljande kremering eller gravsättning – förkortas till en månad, mot tidigare två månader.

Gravrätt med begränsningar 
En gravrätt kan upplåtas med begränsningar. I sådana fall är upplåtaren som ansvarar för att gravplatsen hålls i ordnat och värdigt skick. Det införs också bestämmelser om återupptagande och upplåtelse av återlämnad gravrätt.

Begravningsavgift fristående från kyrkoavgift
Begravningsavgiften, för dem som är medlemmar i Svenska kyrkan, görs fristående från kyrkoavgiften. Begravningsavgiften ska beslutas av den myndighet som regeringen bestämmer, både för dem som är och för dem som inte är medlemmar i Svenska kyrkan. Denna förändring träder ikraft den 1 januari 2013.

Länstyrelsens ansvar förtydligas 
I och med den nya begravningslagen tydliggörs det att länsstyrelsen ansvarar för tillsynen över begravningsverksamheten. För att kunna fullgöra tillsynsansvaret ges länsstyrelsen rätt att inspektera verksamhet och på begäran få de upplysningar, handlingar och annat material som behövs för tillsynen.

Begravningsombudets ansvar utökas och förtydligas 
Kraven på de begravningsombud som länsstyrelsen förordnar utökas och förtydligas.

Välkommen att kontakta Danderyds kyrkogårdsförvaltning  om du har frågor.