Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Begravningsavgift

Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten i Sverige med undantag av Stockholms stad och Tranås där det är respektive kommun som ansvarar för huvudmannaskapet.

Danderyds församling ansvarar för begravningsverksamheten inom Danderyds kommun.

För att bära kostnaderna betalar alla folkbokförda och skattebetalande i Sverige årligen en begravningsavgift. Från och med 2017 är det en gemensam avgift i hela Sverige (förutom i Stockholm och Tranås) som är 24,6 öre per intjänad 100-lapp.

I begravningsavgiften ingår:
• Gravplats under 25 år.
• Gravsättning inklusive gravöppning och återfyllnad samt återställande av gravplats.
• Kremering.
• Bisättning (förvaring av stoftet i väntan på begravning).
• Transporter av stoftet. (Kontakta gärna Kyrkogårdsförvaltningen för mer information om vad som gäller för transporter.)
• Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler.

Begravningsgudstjänst
Den som tillhör Svenska kyrkan har rätt till fri begravningsgudstjänst enligt Svenska kyrkans ordning och upplåtelse av kyrka/kapell, präst och kyrkomusiker. Om man önskar extra sång- eller instrumentalsolist bekostas detta av dödsboet. Det finns även möjlighet att ha begravningsceremonin på annan ort. Kostnaderna kvittas mellan församlingarna.

Detta bekostas av dödsboet:
• Urna, kista och transporter av kista till bisättningslokal.
• Transporter om gravsättning sker i annan församling.
• Arvode till begravningsbyrå.
• Minnesstund.
• Annonsering.
• Gravvård (gravsten, kors).
• Eventuell gravskötsel.