Foto: Johannes Frandsen

Begravningsavgift

Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten och Danderyds församling ansvarar för begravningsverksamheten inom Danderyds kommun.

För att bära kostnaderna betalar alla folkbokförda och skattebetalande i Sverige årligen en begravningsavgift. Från och med 2017 är det en gemensam avgift i hela Sverige (förutom i Stockholm och Tranås) som är 24,6 öre per intjänad 100-lapp.

I begravningsavgiften ingår:
• Gravplats under 25 år.
• Gravsättning inklusive gravöppning och återfyllnad samt återställande av gravplats.
• Kremering.
• Bisättning (förvaring av stoftet i väntan på begravning).
• Transporter av stoftet. (Kontakta gärna Kyrkogårdsförvaltningen för mer information om vad som gäller för transporter.)
• Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler.

Begravningsgudstjänst
Den som tillhör Svenska kyrkan har rätt till fri begravningsgudstjänst enligt Svenska kyrkans ordning och upplåtelse av kyrka/kapell, präst och kyrkomusiker. Om man önskar extra sång- eller instrumentalsolist bekostas detta av dödsboet. Det finns även möjlighet att ha begravningsceremonin på annan ort. Kostnaderna kvittas mellan församlingarna.

Detta bekostas av dödsboet:
• Urna, kista och transporter av kista till bisättningslokal.
• Transporter om gravsättning sker i annan församling.
• Arvode till begravningsbyrå.
• Minnesstund.
• Annonsering.
• Gravvård (gravsten, kors).
• Eventuell gravskötsel.