Meny

Gesäters kyrka

Kyrkan är en av Dalslands fyra korskyrkor och har bevarad ursprunglig planlösning sedan uppförandet 1795.

Gesäters kyrka har ett ovanligt framträdande höjdläge, omgiven av öppen odlingsmark i Örekilsälvens dalgång, en del av ett riksintresseområde för kulturmiljövården. Kyrkplatsen är troligen medeltida och den timrade lilla korskyrkan tros ha föregåtts av en träkyrka på samma plats.

Socknen är en av Dalslands minsta och en utpräglad landsbygdsförsamling där jordbruk varit huvudnäring.

Ansvarig för kyrkbygget i Gesäter var byggmästare Erik Göthberg. Kyrkan har sedan uppförandet bevarat sin ursprungliga planlösning. Timmerstommen kläddes 1825 med locklistpanel som vitmålades 1899. Ursprungligen var kyrkan faluröd.

Kyrkan har en korsplan med tresidigt avslutat kor, västtorn och korsarmar mot norr och söder. Förutom ingången genom vapenhuset i tornet finns ett litet vapenhus på södra korsarmen.

Kyrkorummet har en enkel och ljus karaktär med sparsmakad inredning. Färgsättningen domineras av grå och vita kulörer med grå marmoreringar på dörrar, bänkar, läkarbröstning och kolonner. Bevarat från 1700-talet är predikstolen från 1795 och altaruppsatsen tillverkad av bildhuggaren Nils Falk år 1730 i provinsiell barockstil.

I koret finns glasmålningar från 1954. Motiven i de glasmålade korfönstren är: Den barmhärtige samariten, Den förlorade sonens återkomst och Jesus välsignar barnen. Målningarna är utförda 1954 av konstnär Erik Abrahamsson från Göteborg.

Till kyrkans medeltida inventarier hör dopfunten och en madonnafigur av hög konstnärlig kvalitet. Dopfunten dateras till 1200-talet och tillverkad av täljsten. Madonnan i trä är från 1200-talet och är känd under beteckningen Gesätersmadonnan.