Närbild på sammanflätade rep.

Vision

Visionen för församlingarna i Carl Johans pastorat är att inspirera till att leva i relationen med Gud, medmänniskan och skapelsen.

Församlingarnas uppdag

Allt mänskligt liv har sina rötter i och tar sin näring ur tre sammanflätade relationer: med Gud, medmänniskan och skapelsen. Församlingarnas uppdrag är att inspirera människor att leva i dessa relationer. Detta är särskilt viktigt i en tid då många människor inte bärs av hopp och samhällen och skapelsen riskerar att ödeläggas av människans egen livsstil.

Bygga lokala gemenskaper

Ett av församlingarnas viktigaste uppdrag är att bygga lokala gemenskaper för tro och hopp. Dessa kan vara gemenskaper kring gudstjänst och bön, i kampen för skapelsens överlevnad eller kring ett boende för flyktingar. Gemenskaperna skall vara öppna och inkluderande så att människors idérikedom, nyfikenhet och erfarenheter av Gud kan tas tillvara.

Församlingarna kan och bör vara inspiratörer för andlig omvändelse och omställning av kyrka och samhälle till en långsiktig hållbar social, ekonomisk och ekologisk livsstil.

Hjälpa utsatta

I det diakonala arbetet ska församlingarna svara an på ekonomisk, social och psykisk utsatthet. Personliga kontakter och församlingarnas gemenskaper är viktiga sammanhang för att bryta ofrivillig ensamhet. Församlingarna ska fortsatt erbjuda samtalsstöd för unga såväl som gamla, familjer såväl som enskilda.

Samarbete med Göteborgs stad och andra sociala aktörer är avgörande för ett långsiktigt arbete, detta gäller inte minst ungdomars utsatthet.

Ett rikt gudstjänstliv

Gudstjänstlivet bör varieras mellan tradition och förnyelse. Gudstjänsterna ska vara lokalt förankrad och förmedla gemenskap, engagemang och hopp. Människors längtan och erfarenheter av Gud ska ges plats i gudstjänsten så att fler upptäcker och känner sig hemma.

Andlig fördjupning

Församlingarna ska bjuda in till samtal och reflektion över människans existens, våra personliga och gemensamma liv och de utmaningar vårt samhälle och vår jord står inför. En fördjupning i kristen livsförståelse sker genom lärande i bland annat gudstjänst, kultur, samtalsgrupper, personliga möte och i praktiskt arbete.

Internationellt engagemang

Församlingarna är en del av den världsvida kyrkan. Kontakter med församlingar runt om i världen ger därför viktiga perspektiv på tron, livet och vårt sätt att vara kyrka.

Församlingarna ska kanalisera sitt internationella engagemang genom Act Svenska kyrkan och Svenska kyrkan i utlandet.

Barn och ungdomar

Vi utgår från att alla barn har rätt till religion och att kristen tro kan stärka barnens tillit till sig själva och samtidigt öppna för tillvarons helighet. Vi vill möta barn och ungdomar med perspektivet att de har en naturlig öppenhet och nyfikenhet kring trons frågor. Församlingarna ska regelbundet fira gudstjänster som särskilt har fokus på barn och ungdom. Gudstjänster och andakter ska också vara en naturlig del av verksamheterna för barn och unga.

Inför beslut, sättande av mål och verksamhetsplanering ska barns rättigheter och intressen särskilt bevakas.

Språklig mångfald

Pastoratet har ett regelbundet gudstjänstliv och verksamheter (själavård, kyrkliga handlingar, samtalsgrupper etc.) på finska och teckenspråk.

  • Enligt avtal med Göteborgs stift samt de övriga åtta pastoraten/församlingarna inom Göteborgs stad har Carl Johans pastorat ansvar för det teckenspråkiga arbetet inom Göteborgs stift.
  • Enligt avtal med de övriga åtta pastoraten/församlingar inom Göteborgs stad har Carl Johans pastorat ansvar för det Sverigefinska arbetet inom Göteborgs stad.