Anslagstavla med tre lappar för de tre fokusområdena.

Prioriterade områden

Tre områden är i fokus de närmaste åren. Utifrån dessa områden tas målen för verksamheten fram.

Teologisk förankring och praktik

I visionen utgår vi från en teologisk hållning som vill hålla samman människans andliga längtan och behov med en omsorg om medmänniskan och skapelsen som kommer till uttryck i ett konkret samhällsengagemang. Under de närmaste åren vill pastoratet prioritera utbildning och teologisk reflektion så att denna teologiska utgångspunkt förankras i församlingarna och kommuniceras utåt. Församlingarnas arbete med Regnsbågsnyckeln och Miljödiplomering är uttryck för detta.

Medlemsvård

Pastoratets församlingar har fortfarande en kyrkotillhörighet på cirka 50 %. Drygt hälften av dessa är under 40 år. Under de närmaste åren vill pastoratet prioritera medlemsvård. Våra medlemmar skall känna till vad församlingarna gör. De skall känna glädje över sitt medlemskap. Vi vill lyfta fram dopet som en naturlig del av livet. Det skall också finnas tydliga vägar in till ideellt engagemang i församlingarna.

Kommunikation

Vi lever i en tid där kommunikationsmönster och vägar att söka information förändras i allt snabbare takt, inte minst bland de yngre generationerna som är en stor del av våra medlemmar. Under de kommande åren ska pastoratet fortsätta arbetet med församlingarnas kommunikation och information. Vi måste tydligare tala om målgrupper för gudstjänster och verksamheter. Kommunikationen, både den externa och interna, ska vara adekvat till de grupper vi vill nå. En viktig del i detta är framtagandet av en ny kommunikationsplattform, en plattform som även innefattar den interna kommunikationen.