Nominera till församlingsråd

Nya församlingsråd ska utses för de fyra församlingarna i Carl Johans pastorat. Varje församling har ett nomineringsmöte som föreslår personer till rådet.

Val av församlingsråd

De nya församlingsråden utses för mandatperioden som startar 1 januari 2022. Församlingsrådet utses av kyrkofullmäktige efter förslag från ett nomineringsmöte som hålls i varje församling.

Nomineringsmöten hålls följande dagar och tider:

Carl Johans kyrka söndag 10 oktober kl. 12.30

Högsbo kyrka söndag 10 oktober kl. 12.20

Masthuggskyrkan söndag 7 november kl. 12.15

Oscar Fredriks församlingshem söndag 10 oktober kl. 18

Samtliga möten hålls med andra ord i direkt anslutning till gudstjänsten.

Vill du nominera någon till församlingsrådet? Skriv ut och fyll i den här blanketten!

 

Vad gör ett församlingsråd?

Församlingsrådet är församlingens lokala styrelse. Församlingsrådet tar, tillsammans med församlingsherden, fram lokala mål för församlingarnas verksamheter. Utifrån församlingarnas måldokument tar råden fram förslag till investeringar, lokalförändringar och rekryteringar. Rådet följer församlingens arbete genom verksamhetsplaner, budgetuppföljning och utvärderingar. Församlingsråden har en särskild roll i valet av formerna för gudstjänstlivet i församlingen. Församlingsrådets ordförande är adjungerad i kyrkorådet och inbjuds ofta till strategiska planeringar rörande hela pastoratet. Kyrkorådet kan delegera fler uppgifter till församlingsråden.

Kyrkoordningen ger följande uppgifter till församlingsrådet:

Församlingsrådet skall verka för församlingens grundläggande uppgift: att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Kyrkvärdar:

 • Val av kyrkvärdar
 • Beslut om inventarieansvarig kyrkvärd.

Gudstjänstliv:

 • Beslut om vilka i kyrkohandboken angivna former av huvudgudstjänst som utöver högmässan skall användas i församlingen.
 • Beslut om ekumenisk huvudgudstjänst.
 • Samrådskyldighet för församlingsherden beträffande huvudgudstjänstens uppbyggnad.
 • Samrådsskyldighet för församlingsherden beträffande gudstjänstplan.
 • Medgivande om huvudgudstjänst i annan form än som finns i kyrkohandboken.
 • Samrådsskyldighet för församlingsherden beträffande ekumeniskt nattvardsfirande.

Kyrkobyggnader:

 • Godkänna förslag om förändringar av kyrkobyggnad eller i kyrkorum.
 • Beslut om upplåtelse av kyrka.

Kollekter:

 • Beslut om församlingskollekt.
 • Lokalt beslut om ändring av kollektdag

Strategiska beslut:

 • Yttranderätt vid lokala beslut om församlingsindelningen
 • Samråd från kyrkorådet inför beslut om församlingsinstruktion
 • Rätt att väcka ärende om ändring i församlingsinstruktion
 • Rätt att begära prövning av ett stifts beslut

Hur utses församlingsråd?

I varje församling hålls nomineringsmöten. Vid mötena nomineras ett antal kandidater som presenteras för kyrkofullmäktiges valberedning. Valberedningen lägger därefter fram förslag till fullmäktige den 6 november. De nyvalda församlingsråden tillträder den 1 januari 2020.

Vem kan nominera?

För att kunna nominera någon till församlingsrådet skall man vara döpt, ha fyllt 16 år, vara medlem i Svenska kyrkan och folkbokförd i den församlingen.

Vem kan nomineras?

För att nomineras till församlingsråden skall man vara döpt, ha fyllt 18 år, vara medlem i Svenska kyrkan och folkbokförd i Carl Johans pastorat. De personer som nomineras bör vara tillfrågade. Man kan inte vara anställd i pastoratet i högre grad än 20 procent.

Nominera får man göra i den församling där man bor men alla som bor inom pastoratet är valbara till alla församlingsråd i pastoratet.  Tanken är att man kan sitta i församlingsrådet i den församling man är verksam.