En samlingsbild med olika hållbarhets-relaterade företeelser.
Foto: Illustratör Susanne Engman

Hållbar utveckling & miljödiplomering

Carl Johans pastorat vill värna skapelsen genom både konkreta insatser i verksamhet och förvaltning och genom att ökad kunskap och teologisk reflektion.

Miljödiplomering i församling och pastorat

Alla fyra församlingar är miljödiplomerade, och arbetar vidare utifrån sina förutsättningar för att ytterligare förbättra rutiner och arbetsmodeller. En viktig del av uppdraget är att i möten och gudstjänst, öka medvetenheten och kunskapsnivån kring skapelseansvar - frågor rymmer både ekologiska, sociala, ekonomiska och andliga perspektiv.

Under 2023 ska även Carl Johans pastorat miljödiplomeras. Här finns exempelvis förvaltning och fastigheter. 

Läs mer om modellen för Svenska kyrkans miljödiplomering på Sensus studieförbund.

Byggnader, inköp och energiförbrukning

Carl Johans pastorat äger 10 byggnader med en total bruksarea på ca 9795 kvm. Att på olika sätt minska energiförbrukningen är därför en viktig nyckel för att minska klimatpåverkan. Vår energiförbrukning har stadigt gått ner sen 2018 då de årliga energirapporterna började göras (samma år som de fyra församlingarna slogs ihop och bildade ett gemensamt pastorat). Mellan 2018 – 2020 har den totala energiförbrukningen gått ner från 2051 MWh till 1923 MWh. 

I processen för att miljödiplomera pastoratet, som omfattar exempelvis fastigheter har register med nyckeltal upprättats. På så vis har vi en bas att planera insatser efter och följa upp effekterna av. 

Exempel på gemensamma åtgärder

  • Byter ut energikrävande lampor till LED där det går.
  • Ombyggnationen av undercentral och utbyte av ventilationsaggregat i Carl Johans församlingshem är ett exempel som har medfört en besparing och mindre åtgång av energi bland annat genom att vi sänker vår returtemperatur till systemet, så att värmen tas bättre tillvara.
  • Pastoratets enda företagsbil är sedan 2021 en ren elbil 
  • Laddstolpe för elbil installerades vid Carl Johans kyrkoplan 2021.
  • Elementfläktar installerades 2021 i Oscar Fredriks kyrka för att sänka energiförbrukning kopplad till uppvärmning.
  • Undviker att köpa nyproducerade möbler och annan inredning, till förmån för återbrukat. 

Svenska kyrkans färdplan för klimatet

Svenska kyrkans färdplan för klimatet innebär att vi ska minska vår egen klimatpåverkan och bidra till mänsklighetens gemensamma arbete för att bromsa effekterna av klimatförändringarna.