En samlingsbild med olika hållbarhets-relaterade företeelser.
Foto: Illustratör Susanne Engman

Hållbar utveckling & miljödiplomering

"Teologisk förankring och praktik", det är ett av Carl Johans pastorats områdesmål satta av kyrkorådet. Det innebär att låta teologin ta sig uttryck i konkret samhällsengagemang med människan och skapelsen i blicken.

Omsorg om medmänniskan och skapelsen

I Carl Johans pastorats församlingsinstruktion är ett av områdesmålen Teologisk förankring och praktik. Såhär står det: 

”I det pastorala programmet utgår vi från en teologisk hållning som vill hålla samman människans andliga längtan och behov med en omsorg om medmänniskan och skapelsen som kommer till uttryck i ett konkret samhällsengagemang. Under de närmaste åren vill pastoratet prioritera utbildning och teologisk reflektion så att denna teologiska utgångspunkt förankras i församlingarna och kommuniceras utåt. Församlingarnas arbete med Regnsbågsnyckeln och Miljödiplomering är uttryck för detta.”

Svenska kyrkans miljödiplomering

Sensus studieförbund och Svenska kyrkan har tagit fram en modell för utveckla församlingars miljö- och hållbarhetsarbete, som mynnar ut i en miljödiplomering. Diplomeringen är uppdelad i sex steg, där insatserna successtivt höjs. Processen startar med en genomgång av nuläget, att sätta upp mål för framtiden och med utbildning av medarbetare och förtroendevalda för att sedan på ett strategiskt sätt kunna jobba vidare med miljö- och hållbarhetsfrågor i församlingen.

Diplomeringen bygger på en teologisk grund och rymmer både ekologiska, sociala, ekonomiska och andliga perspektiv.

Kyrkorådet har gett alla fyra församlingar att miljödiplomeras. 

Högsbo församling

Kontinuerlig förankring

Vid Högsbo kyrka finns både odlingar och hönshus.

Högsbo församling har under många år lagt grunden till och stegvis utvecklat insatserna för minskad klimatpåverkan, och går nu in i fas 4 av Svenska kyrkans miljödiplomering.  Församlingen strävar kontinuerligt efter en teologisk, kulturell och praktisk förankring av miljödiplomeringen. Ett tydligt exempel på detta är Högsbo Kyrkodling, som ligger i sluttningen nedanför kyrkan och drivs av ideella och anställda medarbetare i församlingen. Intill Kyrkodlingen huserar också Hönsgruppen, även den driven av ideella medarbetare. Här finns också biodlare.

I anslutning till Högsbo kyrka finns den aktiva odlarförening Grön kultur Högsbo som församlingen samarbetar med och stöttar sedan föreningens bildande.

Fokus 2021 ligger i att synliggöra miljöarbetet i församlingens liv, och fortsätta arbetet med trädgården och odlingarna runt kyrkan. 

Kontaktperson: Sara Melin, tel. 031-731 66 39

Oscar Fredriks församling

Tema: Skapelse

Oscar Fredriks församling har, tillsammans med Sverige-finska verksamheterna, påbörjat steg 1 i Svenska kyrkans miljödiplomering. Under året kommer församlingen arbeta med det gemensamma temat skapelsen ur ett miljöperspektiv. Det kommer att ta sig olika uttryck i till exempel stödkonserter med kollekt till utvalda organisationer, temalördag med fokus på miljö/klimat med mera. Församlingen har också beslutat att tills vidare endast servera ekologiska livsmedel och om möjligt också närproducerade. 

Kontaktperson: Maria Fredriksson, tel. 031-731 92 63

Carl Johans församling

Uppstart för odlarförening

Miljödiplomering steg 1 genomfördes hösten 2020 och arbetet går vidare för mer praktiska insatser, utifrån de analyser gjorts och visioner som formulerats.

Våren 2021 startar en odlarförening vid Carl Johans kyrka, som ger trädgården nytt liv och blom! Förberedelserna har gjorts i samarbete med Kompostbutiken som ligger i närheten, och som också ansvarar för kompostering av matrester från församlingshemmet, kyrkan och förskolan vid Carl Johans kyrka. 

Kontaktperson: Pontus Bäckström, tel. 0705-46 63 25

Masthuggs församling

Den 4 september 2020 tog Masthuggs församling emot ett diplom som intygar att församlingen uppnått steg 1 i Miljödiplomeringen. Ett första steg för att på ett genomtänkt sätt kunna jobba vidare med miljö- och hållbarhetsfrågor i församlingen!

Pallkrageodling med Masthuggskyrkan i bakgrunden.
Stigbergets odlarföreningen håller till bredvid kyrkan på en tidigare outnyttjad plats. Foto: Malin Lingnert

Stigbergets odlarförening startades på initivativ av församlingen och ligger i anslutning till kyrkan. 

Från 2021 kommer Masthuggskyrkans matrester och odlarföreningens trädgårdsrens att komposteras med hjälp av Kompostbutiken.

Kontaktperson: Åsa Dungården, tel. 0737-73 86 50

Byggnader, inköp och energiförbrukning

De fyra församlingarna i Carl Johans pastorat diplomeras var för sig, men många funktioner är gemensamma för hela pastoratet. Rutiner och policys rörande till exempel renoveringar och ombyggnationser av byggnader, energiförbrukning och avtal för inköp. 

Carl Johans pastorat äger 10 byggnader med en total bruksarea på ca 9795 kvm. Att på olika sätt minska energiförbrukningen är därför en viktig nyckel. Vår energiförbrukning har stadigt gått ner sen 2018 då de årliga energirapporterna började göras (samma år som de fyra församlingarna slogs ihop och bildade ett gemensamt pastorat). Mellan 2018 – 2020 har den totala energiförbrukningen gått ner från 2051 MWh till 1923 MWh. 

exempel på gemensamma åtgärder

  • Vid eventuella fellarm på ventilation och värme har vi sen vi blev pastorat och fastighetsägare blivit mer alerta att åtgärda mindre fel direkt.
  • Byter ut energikrävande lampor till LED där det går.
  • Ombyggnationen av undercentral och utbyte av ventilationsaggregat i Carl Johans församlingshem är ett exempel som har medfört en besparing och mindre åtgång av energi bland annat genom att vi sänker vår returtemperatur till systemet, så att värmen tas bättre tillvara.
  • Pastoratets enda företagsbil blir 2021 en ren elbil (förnärvarande en bensin/gasbil) 
  • Laddstolpe för elbil installeras vid Carl Johans kyrkoplan 2021.
  • Vi köper förnyelsebar el, dels genom att vi är delägare i Stiftsvindens vindkraftverk och därutöver köper vi vatten och solkraftsframställd el från Dalalkraft.
  • Uppvärmning sker via fjärrvärme från Göteborgs energi som har målet att 2025 producera all fjärrvärme av förnybara energikällor, återvunnen energi från avfallsförbränning och industriell spillvärme.
  • Elementfläktar installeras juni 2021 i Oscar Fredriks kyrka för att sänka energiförbrukning kopplad till uppvärmning.
  • Miljöpåverkan vägs in i planering av varje renovering och ombyggnation av våra fastigheter

Policydokument

Resepolicy Carl Johans pastorat

Inköpspolicy Carl Johans pastorat

Svenska kyrkans färdplan för klimatet

Svenska kyrkans färdplan för klimatet innebär att vi ska minska vår egen klimatpåverkan och bidra till mänsklighetens gemensamma arbete för att bromsa effekterna av klimatförändringarna.

Stigbergets odlarförening

Alldeles bredvid Masthuggskyrkan odlas mat och blommor av Stigbergets odlarförening.