Illustration av kyrkorna i Carl Johans pastorat.
Foto: Anders Thundal

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktionen är pastoratets styrdokument, som innehåller visioner, inriktning och uppdrag. Dokumentet uppdateras med jämna mellanrum och utgör grunden för all verksamhet.

Omvärldsanalys

Carl Johans pastorat är ett storstadspastorat som består av fyra församlingar - Carl Johan, Högsbo, Masthugg och Oscar Fredrik - med tillsammans nästan 70 000 invånare. Församlingarna saknar tydliga gränser i bebyggelsen och går därför naturligt över i varandra. Ett gemensamt drag för de fyra församlingarna är att de domineras av bostäder, till största delen lägenheter. Pastoratet är en del av Svenska kyrkan i Göteborg och vi är beroende av ett nära samarbete med övriga pastorat i staden, särskilt Domkyrkopastoratet och Västra Frölunda pastorat.

Pastoratet har en ung befolkning, drygt 50 procent är under 40 år. Högsbohöjd har den yngsta befolkningen, 45 procent är under 30 år och mindre än 10 procent är pensionärer. Områden med en klart äldre befolkning är Högsbotorp och Kaverös där mer än var femte är pensionär. Med Högsbohöjd som undantaget ligger andelen utländska medborgare under 10 procent, vilket är klart under genomsnittet för Göteborg.

Knappt 50 % av våra invånare tillhör Svenska kyrkan. Utträdestakten följer i stort riksgenomsnittet för storstäder och ligger på cirka 2 procent per år. Det är allt tydligare att vi inte längre är en majoritetskyrka.

Samtidigt som vi ser ett ökat intresse för existentiella frågor och en öppenhet för församlingarnas verksamheter kan vi konstatera att många människor har svårt att hitta vägar in i gudstjänst- och församlingsliv. Församlingarnas lokala förankring blir därför fortsatt viktig.

Människors sätt att kommunicera och söka information förändras allt snabbare, inte minst i vårt pastorat med den unga befolkningen.

Utmaningar…

  • Unga medlemmar som har en svag anknytning till församlingarna.
  • Utträden i kombination med att allt färre döps, inte minst barn till medlemmar.

...och möjligheter utifrån omvärldsanalysen

  • Intresse för tro och existentiella frågor.
  • Förändrade kommunikationsmönster.
  • Det samhällsengagemang som finns bland människor i våra stadsdelar och som går hand i hand med pastoratets profil.
Närbild på sammanflätade rep.

Vision

Allt mänskligt liv har sina rötter i och tar sin näring ur tre sammanflätade relationer: med Gud, medmänniskan och skapelsen. Församlingarnas uppdrag är att inspirera människor att leva i dessa relationer.

Anslagstavla med tre lappar för de tre fokusområdena.

Prioriterade områden

Tre områden är i fokus de närmaste åren. Utifrån dessa områden tas målen för verksamheten fram.