Foto: Magnus Aronson /Ikon

En församling mitt ibland oss

Vad är Svenska kyrkans och Bygdeå församlings uppgift och hur ska församlingen fungera under de kommande åren? I församlingsinstruktionen pekas riktningen för församlingens arbete ut.

Församlingens grundläggande uppgift är enligt kyrkoordningen att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet men församlingen och hela Svenska kyrkan är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, att en kristen gemenskap skapas och fördjupas, att Guds rike ska utbredas och skapelsen återupprättas. Allt annat som församlingen gör är stöd för och en konsekvens av denna grundläggande uppgift.

Hur Bygdeå församling ska arbeta med den grundläggande uppgiften beskrivs i församlingsinstruktionen. Instruktionen är ett delat ansvar mellan församlingens kyrkoherde och kyrkofullmäktige tillsammans med domkapitlet.

Bygdeå församlings senaste församlingsinstruktion har rubriken ”Mitt ibland oss” och gäller åren 2019-2022. 

Ladda ner hela församlingsinstruktionen här