Kyrkorådet

Kyrkorådet ska ha omsorg om församlingslivet och har gemensamt med kyrkoherden ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd.

Kyrkorådet ska:

1. bereda ärenden som ska handläggas av kyrkofullmäktige,
2. ha hand om den ekonomiska förvaltningen och förvalta församlingens och pastoratets egendom,
3. verkställa kyrkofullmäktiges beslut om detta inte har uppdragits åt någon annan, och
4. fullgöra de uppgifter i övrigt som anges i kyrkoordningen och i bestämmelser beslutade med stöd av kyrkoordningen.
Därvid ska kyrkorådet verka för barnets bästa och göra barnkonsekvensanalyser inför beslut.

Kyrkorådet 2022-2025

Ledamöter
Ordförande Mats Bergman, 073-088 13 30
Vice ordförande Håkan Gustavsson
Jan Andersson
Sverker Bernhardsson
Per Nord
Kristina Nordquist
Marie Olsson
Anna-Karin Slunge
Kyrkoherde Jörgen Bok 

Ersättare
Linnea Graab
Håkan Johansson
Maria Wiss Johansson
Birgitta Lilja
Britt Lorentzon
Tommy Ottosson