Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Gravrätt och gravskick

Här kan du läsa om de olika gravsättningsalternativ som erbjuds i Byarums pastorat. På våra kyrkogårdar finns olika typer av gravplatser som presenteras nedan. Hör gärna av dig till någon av våra vaktmästare om du har frågor eller vill se områdena på kyrkogården.

Huvudmannen ska tillhandahålla gravplats eller motsvarande under en tid av 25 år för den som vid dödsfallet var folkbokförd inom dennes förvaltningsområde utan kostnad för dödsboet. Har någon blivit antecknad i gravboken som gravrättsinnehavare till denna gravplats och en ny gravsättning sker på den inom de 25 åren så förlängs gravrätten automatiskt så att den alltid är 25 år från senaste gravsättningen. 

Olika gravskick 
En grav måste skötas och hållas i ordnat och värdigt skick enligt begravningslagen. Att sköta och vårda en grav är ett sätt att hålla minnen levande och visa respekt för den avlidne. Det är gravrättsinnehavaren som har ansvaret för att detta upprätthålls. Detta ingår inte i begravningsavgiften. Man kan välja att sköta graven själv eller köpa skötseln av kyrkogårdsförvaltningen.

Gravrätt 
Rätten till gravplats kallas gravrätt. Dödsbodelägarna får från huvudmannen en blankett "Anmälan om gravrättsägare" där det ska anges vem eller vilka som ska vara gravrättsinnehavare. Vill samtliga dödsbodelägare vara gravrättsinnehavare så är det fullt möjligt.

Olika gravsättningsalternativ:

Kistgravplats
Kistgravplatsen är avsedd för en eller flera kistor. De upplåts med 
25 års gravrätt med möjlighet till förlängning. Gravrättsägaren har ansvaret för skötsel av gravplatsen, men skötseln kan köpas av församlingen. Kistgravplatser finns i Bondstorp, Byarum och Svenarum. 

Urngravplats
Urngravplatsen är avsedd för en eller flera urnor. Dessa upplåts med 25 års gravrätt som kan förlängas. Gravrättsägaren har ansvaret för skötsel av gravplatsen, men skötseln kan köpas av församlingen. Anhöriga har möjlighet att närvara vid gravsättning. Urngravplatser finns i Bondstorp, Byarum och Svenarum. 

Askgravplatser med begränsad gravrätt (se bild här)
Askgravplats är avsedd endast för askor. Till varje gravplats hör en namnplatta med de avlidnas namn och del i en gemensam gravplantering. Plattan och skötseln ombesörjs av Byarums pastorat men bekostas av gravrättsinnehavaren till pris fastställt av Kyrkorådet. 

Priset gäller per gravsatt och i skötseln ingår rengöring av namnplattan och stenen den sitter på samt skötsel av den gemensamma gravplanteringen. Pris lämnas av kyrkogårdförvaltningen vid förfrågan.

Anhöriga får vara med vid gravsättningen. I varje gravplats ges möjlighet att gravsätta två askor. Askan gravsätts i egen urna eller annat förgängligt emballage som kan godkännas av upplåtaren.

Gravrättstiden är 25 år. När en ny gravsättning sker förlängs gravrättstiden automatiskt i 25 år. Vid gravrättstidens utgång finns möjlighet till förlängning mot avgift. 

Askgravlund
Askgravlunden är avsedd endast för askor. Den upplåts utan gravrätt. Namnbricka sätts upp på gemensam plats. Även smyckningsplatsen är gemensam. Anhöriga har möjlighet att närvara vid gravsättning. Askgravlund finns i Bondstorp, Byarum och Svenarum. 

Minneslund
Minneslunden är ett gravområde för nedgrävning av askor. Detta är en anonym gravsättning utan gravrätt eller plats för namn. Gravsättning sker endast i närvaro av personal. Minneslunden har en gemensam smyckningsplats. Minneslund finns i Bondstorp, Byarum och Svenarum.