Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Burträsks församling Besöks- och postadress: Kyrkogatan 1, 93731 BURTRÄSK Telefon: +46(914)43700 E-post till Burträsks församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Ett viktigt dokument

Församlingsinstruktionen ligger till grund för verksamheten inom Burträsk-Lövångers pastorat

Församlingsinstruktion för Burträsk-Lövångers pastorat

Pastoratspresentation
Burträsk-Lövångers pastorat bildades 1/1 2014. Pastoratet består av två församlingar med en lång historia. Lövånger nämns redan 1314 i en avskrift av en förteckning över ärkestiftets församlingar. I början av 1400-talet upptas ”Lofuanger” som egen socken. Lövångers kyrka uppfördes i slutet av 1400-talet. Den västliga delen av kyrkan utbyggdes 1649. Kyrkstugorna invid Kyrkan har anor från 1600-1700-talet.

Inom församlingen finns 3 kapell. Bjuröklubbs kapell, ett fiskarkapell uppfört 1864. Vallens kapell som invigdes 1940 och Munkvikens kapell invigt 1963 och ägs av stiftelsen Munkviken, en lägergård som bedriver åretruntverksamhet, främst lägerverksamhet.

Dessutom finns i församlingen flera bönhus och byahus där gudstjänst firas.

Burträsk församling bildades 1606 genom att ett antal byar från i huvudsak Skellefteå och Lövångers socknar. Vid bildandet var församlingen geografiskt rätt liten. Under de kommande 170 åren överfördes ytterligare områden från Lövånger, Bygdeå och Umeå församlingar och 1776 hade både Burträsk och Lövångers församlingar fått sina nuvarande gränser.

Byarna längst i väster bildade 1919 en egen kapellförsamling inom Burträsk pastorat. Kalvträsks församling var egen församling fram till 1/1 2006 då Burträsk och Kalvträsk gick samman till en församling.

Inom församling finns 3 Kyrkor. Den nuvarande Kyrkan i Burträsk invigdes 1949 efter att den gamla Kyrkan brunnit. Bygdsiljums Kyrka invigd 1924 och Kalvträsk Kyrka togs i bruk 1889. Dessutom finns i församlingen 3 kapell, S:ta Ceciliakapellet som är ett gravkapell, Ljusvattnets kapell från 1940 och kapellet på Edelvik folkhögskola som invigdes 1993.

Dessutom finns i församlingen ett antal bönhus och byagårdar där Gudstjänst firas.

Slutsatser omvärldsanalys
Inom Burträsk församling finns ca 4000 personer, i Lövånger församling finns ca 2000.

Burträskbygden domineras av träindustrin. Lövånger är en utbredd jordbruksbygd; även elektronik och bageri sysselsätter många.

Våra församlingar är vidsträckta och kyrkans närvaro är viktig över hela dess geografiska yta.

Lövånger har ett nära samarbete med EFS.

I pastoratet ser vi ett ökande drogproblem, vår vision är att kyrkan ska finnas tillhands för alla och erbjuda ett bättre alternativ. Vi vill samverka med andra organisationer för att genomföra detta. Vi vill hjälpa alla utsatta grupper i samhället, exempelvis utsatta barn och kvinnor.

I Lövånger finns ett asylboende. Vi ser en ökning av nya svenskar i hela pastoratet, vilket innebär en etnisk och kulturell mångfald.

Vi vill finnas tillhands för dessa människor genom att skapa mötesplatser, vänskapsförmedling och inslussning till samhälle och kyrka.

Vi ser en ökning av antalet barn i barnverksamheten. Det är ett positivt tecken på att församlingarna anses som attraktiva för många.

Slutsatser barnkonsekvensanalys
Vi kan konstatera att vi har en väl fungerande barnverksamhet 0-15 år i vårt pastorat. Vi har betydligt färre deltagare i åldern 16-18 år i vårt pastorat, vilket överensstämmer med riket. Deltagarfrekvensen för barn 0-15 år är hög i förhållande till riket och tillgängligheten är stor, både fysiskt i våra lokaler och mentalt, genom en öppenhet i vårt bemötande av barnen.

Vi vill verka för:

Att öka tillgängligheten för alla. Ekonomi, språk, funktionsnedsättning och dysfunktionella familjer får inte vara hinder för barn att delta i våra aktiviteter.

Att arbeta mot målet att barn ska kunna känna sig delaktiga i våra verksamheter genom en kontinuerlig dialog med föräldrar till små barn och barn/ungdomar för att bättre förstå deras behov och önskan.

En fortsatt samverkan med andra aktörer i samhället för att vara uppdaterade på barn/ungdomars fysiska och psykiska hälsa, missbruk och situationer i hemmen så att vi bättre kan svara mot barns och ungdomars behov och rättigheter.

Barns och ungdomars rätt till andlig utveckling och till ett gudstjänstliv.
 

Pastoralt program för den grundläggande uppgiften
Församlingens grundläggande uppgift enligt kyrkordningen är:

Att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.  Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas. Allt annat församlingen utför är stöd för och en konsekvens av denna grundläggande uppgift.

Uppgiften är en men innehåller fyra dimensioner. Dimensionerna ska vara närvarande i församlingens liv och i all verksamhet.

Sång och musik är en omistlig del i församlingens liv och verksamhet, i alla åldrar. Musiken nämns inte som en egen dimension i församlingens grundläggande uppgift eftersom den genomsyrar alla fyra dimensionerna.

Gudstjänst

Gudstjänsten är central i församlingslivet. Målsättningen är att människor ska bli berörda av budskapet om Jesus Kristus, att vi tillsammans växer och mognar i vårt inre liv och i vår tro och att församlingen upplever gemenskapen med den treenige Gud och med varandra.

Gudstjänsterna ska möta människor med deras varierande behov: människor kommer för att lyssna till förkunnelsen, en del människor vill möta Gud i nattvarden, man kommer för att lyssna till sång och musik eller för att sjunga själv, andra längtar efter stillhet och bön, för många är det viktigt att uppleva gemenskap, glädje och lovsång. Därför ska vi arbeta tillsammans för att möta olika förväntningar och uppmuntra människor att komma till våra gudstjänster. Vid sidan av våra huvudgudstjänster i våra kyrkor vill vi fortsätta med att främja gudstjänstlivet i byarna, dvs. i våra kapell, i bönhusen, skolorna och inte minst ute i naturen. Vi vill gå utanför kyrkmurarna för att nå folk som inte kommer till kyrkan.

Våra gudstjänster ska vara präglade av delaktighet, en vardagsnära förkunnelse, barn- och familjevänlighet, omsorg om varandra, musik och glädje. Vi tillämpar olika uttrycksformer under gudstjänstens gemensamma ordning, bland annat kör- och solosång, drama, dans, förkunnelse till barn och familjer. Vi vill ge mer tid och plats för att samtala och förbereda gudstjänster gemensamt. Dessutom ser vi ett stort värde i att skapa mötesplatser efter våra gudstjänster med hjälp av kyrkfikat och kyrkluncher som skiljer sig något mot kyrkkaffets gamla mönster.’

Undervisning

Med Jesus som förebild vill vi möta människor i alla åldrar på deras nivå och ge kunskap om kristen tro med bibeln i centrum.

Vi vill använda oss av varierande och mångsidiga former av pedagogik, vilket ställer krav på kunniga och utbildade pedagoger.

Vi vill genom olika metoder låta alla sinnen beröras, med syfte att peka på Guds kärlek i Kristus.

Under mandatperioden vill vi prioritera:

Att alla medarbetare ges möjlighet till utbildning i kristen tro
Att utveckla ledarutbildning för ungdomar efter konfirmationen
Handlingsplan för konfirmationsarbetet och för åldrarna 0-18 år
Att skapa tillfällen för att möta de vuxna runt barnen i vår verksamhet

Diakoni

Diakoni är kristen tro i handling och gäller hela människan. Diakoni  vilar  på en människosyn där Jesu kärlek, omsorg, solidaritet och barmhärtighet blir tydliga. Att upprätta, befria och vara den svages röst är en viktig grund för att lyfta varje människa som Guds avbild i Kristus Jesus. Diakoni bygger på det behov av stöd och omsorg som finns hos människor i alla åldrar och är en angelägenhet för alla i arbetslaget och hela pastoratet. Vi vill skapa möten där människor och deras behov blir synliggjorda. Diakoni innebär också att samverka med olika aktörer i samhället för att stärka människovärdet och ge människor hopp.

Utifrån denna grundsyn vill vi verka för att

Utveckla samverkan med samhällets olika aktörer
Utveckla arbetet bland asylsökande och flyktingar
Utveckla vårt arbete bland sörjande och anhöriga
Erbjuda människor möjlighet till själavård och psykosocialt stöd
Ha en beredskap för att stötta människor som drabbas av stora kriser och katastrofer

Mission

Som en del av Kristi kyrka i världen och Svenska kyrkan ska Burträsk-Lövångerspastorat på missionsbefallningens grund förkunna evangelium om Jesus Kristus, inbjuda till lärjungaskap och verka för fred, rättvisa, mänskliga rättigheter, god miljö och ett långsiktigt hållbart liv. En helhetssyn som ska få genomsyra arbetet i pastoratet. Vi skall verka för att missionsuppdraget utförs både lokalt och globalt.

Utifrån denna grundsyn vill vi verka för

Öppna verksamheter där människor lär känna kyrkan och församlingen på ett välkomnande sätt som kan leda vidare till fördjupad tro och engagemang
Att skapa forum för tro- och livsfrågor i våra kyrkor
Att stödja Svenska kyrkans internationella hjälporganisationer
Att arbeta för miljö, fred och försoning, nationellt och internationellt
Att internationella grupper finns i församlingarna som ansvarar för insamlingar och information

Församlingen som flerspråkig kyrka
Pastoratet vill vara en mötesplats för alla och därmed tänker man särskilt på människor som talar andra språk än svenska. Pastoratet vill utvecklas i flerspråkig och mångfaldsbejakande riktning genom att när möjligheter finns bereda plats för trosuttryck på andra språk än svenska och med andra kulturella former. Detta innebär inte att de anställda ska behöva behärska många olika språk men att t ex ge utrymme för lekmän som har olika språkkompetens eller kulturkompetens att medverka i gudstjänsten och andra sammanhang. För att synliggöra flerspråkigheten i församlingen har vi biblar i kyrkan också på andra språk än svenska.

Pastoratet ingår i den samverkansöverenskommelse som finns i Skellefteå kontrakt. Överenskommelsen gäller inbjudan till sammanlysta gudstjänster för finsktalande på Finlands självständighetsdag, gudstjänst och firande av samernas nationaldag samt ca sex ggr per år till gudstjänster och samlingar på teckenspråk. Vad gäller krissituationer, sjukkommunioner och själavård finns det präster i kontraktet som talar flytande finska, samiska, tyska, swahili och engelska. 

Ansvarsfördelning församling – pastorat
Kyrkorådet företräder pastoratet och är pastoratets styrelse och verkställande organ under kyrkofullmäktige. Kyrkorådet har  att svara för pastoratets organisation, personal och fastigheter. Pastoratet, via kyrkorådet, har det övergripande ansvaret, gemensamt med kyrkoherden och i samråd med församlingsråden, för utförande av den grundläggande uppgiften. Pastoratet är också huvudman för begravningsverksamheten vilket innebär att kyrkorådet som styrelse ansvarar för kyrkogårds- och begravningsverksamheten.

Församlingsrådet företräder församlingen och svarar därmed  inom ramen för av kyrkofullmäktige beslutad budget och mål och riktlinjer för församlingens verksamhet, gemensamt med kyrkorådet och kyrkoherden för den grundläggande uppgiften. Församlingsrådet har en speciell omsorg för gudstjänstlivet.

Redovisning av hur prästtjänster disponeras
Kyrkoherden har det övergripande ansvaret och samordnar verksamheten i hela pastoratet. I pastoratet finns tre komministertjänster som tjänstgör över hela pastoratet. En komminister har sitt tjänsteställe i Lövångers församling och två komministrar har sitt tjänsteställe i Burträsks församling.

Domkapitlets reglering av pastoratets verksamhet
I församlingarna firas huvudgudstjänst varje sön- och helgdag. Sammanlysning av gudstjänster sker max 6 gånger per år.

Nattvard ska firas i huvudgudstjänst minst två (2) söndagar per månad i församlingarna.

Burträsk-Lövångers pastorat följer Svenska kyrkans riktlinjer för konfirmandarbete.

Behörighetsnivån för den kyrkomusiker som avses enligt 34 kap. KO är i Burträsk organist och kantor och i Lövånger kantor.

Utvärdering
Denna församlingsinstruktion ska utvärderas årligen. Utvärderingen ska genomföras i samband med verksamhetsplanering och budgetprocess. Utvärderingen ska äga rum i samverkan mellan anställda och förtroendevalda.