Övriga gudstjänstlokaler i Burträsks församling.

Runt om i bygden finns ett stort antal bönhus och andra samlingslokaler som används i gudstjänstsammanhang

Rotsjöns Bönhus

Sedan slutet av 1940-talet har bönhuset i Rotsjön utgjort något av ett nav i byn. Där firas inte bara ett flertal gudstjänster varje år, bönhuset står även som värd för en del andra sammankomster där byborna träffas och umgås under trivsamma former

Bjurfors bönhus

Bönhuset i Bjurfors påminner till utseendet om en mindre kyrka. Bönhuset bygdes 1940-41 och har sedan dess renovertas vid ett par tillfällen. 1993 återinvigdes bönhuset efter den senaste och mest omfattande renoveringen.

Allégården

I Bygdeträsk är gudstjänster i byn en tradition som byborna värnar om. Tidigare användes ett äldre skolhus i byn som gudstjänstlokal men 2006 flyttades gudstjänsterna till Allégården sedan den gamla skolan tagits i bruk för Museum Torfrid Olsson.

Bygdeträsklidens skola

2007 fyllde det gamla skolhuset i Bygdeträskliden 100 år. Tidigare var det byamännen som ansvarade för byggnaden men från och med 2006 ägs den av Bygdeträsklidens byaförening.

N. Renbergsvattnets skola

Norra Renbergsvattnets bönhusförening har en stark koppling till byns hembygdsförening. Det gamla skolhuset används endast en gång om året som gudstjänstlokal, i samband med en sommar- gudstjänst. I övrigt förläggs gudstjänsterna till Södra Renbergsvattnets skola.

S. Renbergsvattnets skola

Södra Renbergsvattnets gamla skolhus står årligen som värd för ett par gudstjänster. För några år sedan renoverades och handikapp- anpassades lokalerna i den byggnad som såg dagens ljus vid förra sekelskiftet.

Västanträsk

Västanträsks byaförening äger och förvaltar byagården, byns gamla skolhus. Lokakerna utnyttjas i samband med gudstjänster och en rad andra aktiviteter.

Övre Fäboliden

Redan när skolan i Övre Fäboliden var ny i början av 1900-talet samlades byborna där till gudstjänst. Efter det att undervisningen upphörde i början av 50-talet har skolhuset fungerat som bönhus.

Lappvattnets skola

Det gamla skolhuset i Lappvattnet ägs av byaföreningen och används som samlingslokal i olika sammanhang. Gudstjänstutbudet samordnas med de kringliggande byarna och i övrigt används lokalerna i huvudsak i samband med diverse byasammankomster.