Burlövs församlings förskola

Burlövs församling är huvudman för Lindhaga och Prästkragen i Burlövs kommun. Församlingen omfattar samma yta som Burlövs kommun, med dessa två tätorter. Kommunen växer och präglas av goda kommunikationer, företagsamhet och mångkultur. 

Burlövs församlings förskola består av två enheter. Prästkragen, som ligger i Arlöv, och Lindhaga, som finns i församlingsgården i Åkarp. På våra olika enheter finns det plats för 36 barn respektive 21 barn. Utöver våra verksamhetslokaler så har vi tillgång till församlingens övriga lokaler där vi bedriver allsidig, saklig och icke-konfessionell undervisning. På Prästkragen lagas maten av vår egen kock, och maten serveras även på Lindhaga. Det finns lådcyklar som används för att utforska närmiljön och barnen kan få uppleva alla fantastiska lekplatser som finns i kommunen och även Alnarpsparken. Förskolan arbetar med hållbar utveckling och strävar efter att bli Grön Flagg certifierade. Vi följer styrdokumenten från Läroplanen för förskolan och Barnkonventionen.

Vi använder oss av Vklass vilket är samma som Burlövs kommuns skolor och förskolor använder. Vklass är en lärplattform för elever, vårdnadshavare och lärare. I Vklass kan du bland annat följa utbildingen, lägga in schema, se frånvaro och få nyheter om utbildningen.

På Prästkragen finns en fantastiskt utemiljö med en stor grön gård där vi bedriver utepedagogik dagligen. Här finns ett kök och en kock som lagar maten och bedriver måltidspedagogik i barngrupperna. Lindahaga har en mindre barngrupp och bedriver mycket utepedagogik. Innemiljöerna på förskolorna består av ateljé, stora rum och med material som är tillgängligt för barnen. 

Verksamheten leds av rektorn tillsammans med utbildade förskollärare och barnskötare. Vårt arbete med barnen genomsyras av glädje, engagemang och kvalitet.

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå ifrån en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utvecklingen och lärande bildar en helhet. I sammanbeten med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. (Lpfö 18).

Lindhaga

Nedanför finns information angående församlingsgården och förskolan

Prästkragen

Förskolans verksamhet finns i Arlövs gamla prästgård bakom Burlövs församlingshem. Välkommen med er köanmälan!

Föräldrar är välkomna att ringa och prata med pedagogerna för att boka in dag och tid för besök.
Tel. Lindhaga förskola: 040-642 89 33
Tel. Prästkragens förskola: 040- 642 89 31
burlovsforsamling.forskola@svenskakyrkan.se