Kyrkogård och begravningsverksamhet

Här finns information om begravningsverksamheten och om kyrkogården.

 

Här kan du läsa församlingens begravningspastoral. 

Kyrkogården har mycket gamla anor och är ursprungligen kopplad till kyrkan som uppfördes under 1100-1200-talet. Kyrkogråden är en del av vårt kulturhistoriska arv och är i många delar skyddad av kulturminneslagen. Den äldsta gravstenen är från 1788. 

Kyrkogården har genomgått ett antal utvidgningar och omläggningar. Den sista utvidgningen skedde så sent som i börjarn av 1960-talet. Omläggningarna 1839 och framåt är väldokumenterade och finns upptecknade i olika dokument. Varje område är tidstypiskt och har sin speciella karaktär. 

Kyrkogården är indelad i numrerade kvarter och terasser. Kyrkogårdens äldsta delar är områdena kring kyrkan och är benämnda kvarter 1-9. Därefter fortsätter kvartersindelningen allt eftersom kyrkogården utvidgats. Östra delen av kyrkogråden är uppdelad i terraser (1-6).

Många besökare vittnar om kyrkogårdens skönhet, dess karaktär och tidstypiska indelning. Det är viktigt att vidmakthålla detta så att karatären inte förvanskas. Kyrkorådet har därför upprättat anvisningar för utformning av gravvårdar avssende material, storlek och placering men också förslag till lämplig vegetation och marktäckning. 

För dig som ska se ut lämplig gravplatss är det därför viktigt att du informerar dig om vad som gäller för just den plats du vill se ut. Möjlighet finns att reservera en gravplats för 10 år. Vänd dig till kyrkogårdspersonalen som kan ge dig vidare upplysning - Toni Nordblad: 072-512 67 24 eller toni.nordblad@svenskakyrkan.se

Församlingen har upprättat anvisningar över allt du behöver känna till om begravning. Det handlar om olika sätt för begravning, att utse gravplats, gravrätt, val av gravanordning och gravskick samt skötsel och skötselavtal av gravar. Anvisningarna ger också avtalsförslag och informerar om avtalsvillkor. 

DU KAN VÄLJA OLIKA GRAVSKICK

Kistgravplats och urngravplats

Kistgravplats för gravsättning av kista eller urna samt urgravplats för gravsättning av urna.

Det innebär att du under 25 år erhåller en gravplats utmärkt på karta och med gravplatsnummer. Gravrätten upplåts utan kostnad. 

Gravrätten uppkommer när avtal och gravbrev upprättas med församlingen. En gravrättsinnehavare kan medges förlängd upplåtelsetid genom nytt avtal. Gravrättstiden förlängs automatiskt med 25 år efter senaste gravsättningen. Församlingen ansvarar för gravens inramning som kan variera beroende på vilket kvarter graven är placerad i. 

Gravrättsinnehavaren ombesörjer själv gravens skötsel och utsmyckning. Församlingen erbjuder möjligheten att mot en avgift uppehålla skötsel och plantering av extra blommor samt grandekoration. 

Gravrättsinnehavaren ombesörjer själv på egen bekostnad gravsten som alltid skall godkännas av församlingen före montering. Det är viktigt att monteringen är rätt utförd. Hör gärna med personalen som kan ge förslag på lämliga stenhuggerier. 

Vissa restriktioner angående  gravstenarnas storlek och utformning finns fastställda. Kyrkogårdspersonalen tillhandahåller allmänna bestämmelser för gravplatsföreskrifter. Det finns möjlighet att återanvända äldre gravstenar. 

Minneslund

Innebär ett gravskick utan eget gravrättsavtal. Församlingen ansvarar för skötsel och underhåll av området. Någon gravrätt erhålls ej. 

Askan gravsätts helt anonymt utan anhörigas närvaro. En gemensam minnessten utan namninskriptioner finns vid minneslunden. Ljus kan tändas i ljusbärare och endast snittblommor får sättas vid stenen. 

Askgravlund

Innebär ett gravskick utan eget gravrättsavtal. Församlingen ansvarar för skötsel och underhåll av området. Någon gravrätt erhålls ej. 

Urnan gravsätts i askgravlunden. Anhörig kan medverka vid gravsättningen. Minnesplatta med namninskription, som bekostas av de anhöriga, beställs genom församlingen och monteras på gemensam sten. Kostnaden för skylten är 4 200 kr (2024). Namnskylten finns kvar i minst 25 år. Ljus och snittblommor kan placeras i gemensam ljus- och blomhållare. 

Askgravplats

Askgravplatser är ett gravskick med begränsad gravrätt. Det innebär att anhöriga får vara med vid gravsättningen och att den som är gravrättsinnehavare har rätt att bestämma vem som gravsätts i graven. Anhöriga och gravrättsinnehavare har dock inte rätt att bestämma om askgravplatsens utseende. Gravrätten varar i 25 år och kan förlängas med 25 år i taget. Om ingen förlängning görs, efter 25 år, tillfaller den huvudmannen.

Varje askgravplats är 70x70 cm och det finns plats för gravsättning av fyra askor/urnor. Varje gravplats markeras med en bronsplatta med namn, födelse- och dödsdatum på de gravsatta. Bronsplattorna fästs på enskilda stenar. Vid askgravplatsen finns gemensamma perennplanteringar som vårdas av kyrkogårdsförvaltningen. Anhöriga får inte själva plantera vid gravsplatsen, men det går bra att smycka med snittblommor eller gravljus vid gravplatsens smyckningsyta. Vissna blommor tas bort av kyrkogårdsförvaltningen samt andra föremål som läggs på graven.

Blommor efter begravningsgudstjänsten/gravsättningen läggs vid angiven plats och plockas bort efter en vecka. 

Vid upplåtelse av en askgravplats får gravrättsinnehavaren betala en kostnad för skötseln under gravrättstiden samt gravyr av bronsplattan. Skötelsekostnaden är beräknad till (2024) 322 kr/år per gravplats. Med en uppräkning på 0,03 % per år blir kostnaden för 25 år 11 412 kr. Vid nästa gravsättning tillkommer en ny kostnad för gravyr och skötsel för den utökade gravrättstiden. 

Kostnad för graverad metallplatta är (2024) 3 000 kr (namn, födelse- och dödsdatum och symbol). 
Komplettering av namnskylt vid ny gravsättning (2024) 3 000kr. 

Annat gravskick

Brunnby församling har avtal med annat förvaltningsområde som tillhandahåller gravplatser och ceremonier för dem som ej tillhör kristet trossamfund.

 

SKÖTSELAVTAL

Vill du ha hjälp med gravskötsel från och med 2024 kan Brunnby församling erbjuda följande: 

Ettårsavtal

Avtalet gäller ett år i taget och förlängs automatiskt om det inte sägs upp. 

Avräkningsavtal

Detta avtal innebär att man kan sätta in ett större frivilligt belopp, lägst för 3 år och max tills gravrätten går ut (25 år). Varje år dras kostnaderna för skötselavgiftern inklusive plantering från ett insatt belopp. Gravrättsinnehavaren får varje år ett saldo över hur mycket pengar som finns kvar av insatt belopp. Skötseln varar så länge det finns pengar kvar. 
Kontot ger ingen ränta och kostnaderna prisregleras varje år. 

Skötsel av gravplats

Grundskötsel av gravplats innebär att gravplatsen hålls i ordnat och värdigt skick och omfattas av: 
- rensning av ogräs och krattning av grusyta
- klippning av häck
- beskärning  av växter
- borttagning av vissna snittblommor
- riktning av gravanordning på grund av sättningar

Skötselkostnader 2024

Skötselyta m2                   Kostnad
               -    3,125                 830 kr
 3,126   -    6,250              1 040 kr
 6,251   -    9,375              1 270 kr
 9,376   -  12,500              1 550 kr
12,501  - 15,625              1 730 kr
16,625  -                             2 040kr

Tillval smyckning 2024

Påsk/vårplantering
Minipåskliljor            55 kr/st
Penséer                    75 kr/ 5 st

Sommarplantering
Isbegonia                  75 kr /5 st
Pelargon                   70 kr /st

Höstplantering
Ljung                        70 kr/st
Silverek                  100 kr/5 st

1:a advent
Granrisdekoration 300 kr/st

Bevattning ingår ej!

Begravningsombudsman

Höganäs kommun är Tommy Lindvall begravningsombudsman. Läs mer om uppdraget här

Telefon: 070 - 630 33 75.