Begravningsombud

Begravningsombuden skall granska hur församlingen tar tillvara de personers intressen som inte tillhör Svenska Kyrkan. 

Länstyrelsen user ombuden efter förslag av kommunen. Ombudet skall informera dem som inte till hör Svenska Kyrkan om sin roll, hålla kontakt med företrädare för andra trossamfund och ta reda på deras önskemål rörande verksamheten samt förmedla dessa till kyrkorådet. Ombudet har tillgång till samtliga handlingar som avser begravningsverksamheten och är informerad om hur inbetalda avgifter används. Ombudet skall också se till så att särskilda gravplatser, för dem som inte tillhör något kristet trossamfund, tillhandahålls. Ombudet har förslagsrätt i kyrkorådet och har rätt att ställa frågor och göra påpekande vid deras sammanträden. Han yttrar sig om fastställande av budget och begravningsavgift. 

Begravningsombudet rapporterar om sin verksamhet till Länsstyrelsen och lämnar även en årlig verksamhetsberättelse till dem. 

Observera att ett begravningsombud inte är en person som själv förrättar borgerliga begravningsceremonier. 

Vill man komma i kontakt med en borgerlig begravningsförättare kan man få information om dessa hos begravningsbyråerna. 

Begravningsombud i Höganäs kommun är Tommy Lindvall, telefon 070-630 33 75 eller epost tommy.lindvall@telia.com