Flygfoto över Skåne-Tranås kyrka
Foto: Lunds stift

Skåne-Tranås kyrka

Skåne-Tranås kyrka är en av Brösarp-Tranås församlings sju kyrkor. Skåne-Tranås kyrka byggdes 1880 och placerades på den nya kyrkogården, nordväst om den plats där den gamla kyrkan från 1100-talet legat.

Tranås kyrka byggdes 1880 och placerades på den nya kyrkogården, nordväst om den plats där den gamla 1100-tals-kyrkan legat. Kyrkan vilar på en grund av kilad gråsten, och är uppförd i rött tegel. Torn och kyrka är täckt med galvaniserad plåt. Kyrktornets hela höjd är 33,3 meter och utvändigt avdelat i tre våningar. Det kröntes ursprungligen av ett högt kors på en kula med tillhörande fot av gjutjärn. Korset med kula och fot föll ner vid en stark storm, och ersattes 1905 med ett annat av koppar. Den gamla kulan och foten försågs med ett nytt järnkors och uppsattes på den plats där den gamla kyrkan förut låg.

Invändigt i tornets fjärde våning hänger kyrkklockorna, den största är en av stiftets äldsta omnämnd i anteckningar från 1600-talet och senare. Den har en tvåradig otydlig inskription som enligt Ulldal 1896 skulle tydas och i latinsk inskription översättas till:

Den heliga Anna - Början och slutet - Gud och människa - Ärans konung - Jesus från Nazaret judarnas konung - Maria heder åt dig - Maria Guds moder.

Den lilla klockan blev omgjuten först 1814 och sedan 1850. På klockans baksida finns följande inskription omgiven av en eklövsranka:

Hör vandringsman, det bud,
En liflös malm dig gifver,
Omvänd dig rätt till gud,
Att frälst en gång du bliver,
När jag med sorgeton din likes död förkunnar,
Din dödlighet, betänk, den tid, gud än dig unnar,
Begagna till ditt wäl. Kom gärna till guds hus,
När jag dig kallar dit, ty ordet är ett ljus,
Som leda kan din själ, om hon i mörker famlar,
Till himlen, dit wår Gud sitt folk i friden samlar.

I kyrkorummet finns inventarier från den gamla kyrkan. Bland annat den skulpterade dopfunten från 1100-talet och ett krucifix från 1200-talet. Altaret är daterat till 1500-talet. Predikstolen är daterad till år 1603 och kronan däröver tillkom år 1604.

Ovanstående text är hämtad ur skriften ”Utdrag ur gamla protokoll och anteckningar angående Tranås kyrkor” som sammanställts av kyrkovärden Thure Ottosson till kyrkans 100-års dag 12 december 1980.

KULTURHISTORISK KARAKTÄRISTIK OCH BEDÖMNING

På uppdrag av Lunds stift har Regionmuseet i Kristianstad gjort en kulturhistorisk karaktäristik och bedömning av Skåne-Tranås kyrka. Du kan ladda ner den som pdf och läsa i sin helhet.
Skåne-Tranås kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning

KYRKOGUDIEN

www.kyrkoguiden.se finns berättelser om många kyrkor och bland annat Skåne-Tranås kyrka. Klicka på länken eller scanna QR-koden nedanför så kommer du till informationen om Skåne-Tranås kyrka.