Kulturgravar

I Brösarp-Tranås församling finns det ett stort antal kulturgravar på våra kyrkogårdar. Här kan du läsa mer om bakgrunden och vad som gäller för kulturgravar.

I Brösarp-Tranås församling finns det ett stort antal kulturgravar på våra kyrkogårdar. Kulturgravarna finns utmärkta i våra vård- och underhållsplaner, som är framtagna av Landskapsgruppen Öresund AB och har fastställts av kyrkorådet. Länsstyrelsen har godkänt planerna. Bedömningen av vilka gravar som klassas som kulturgravar är gjord av sakkunniga på Landskapsgruppen utifrån givna kriterier.. 

Kriterier vid bedömning

Alla gravstenar har blivit bedömda i samband med framtagandet av vård- och underhållsplanerna och det finns många olika kriterier för att en grav ska bli kulturgrav. Det kan vara att det är en specifik gravsten som är kulturhistoriskt värdefull eller att den kan vara miljöskapande. Gravarna kan vara från olika tidsepoker och vara stora familjegravar till små enmansgravar. Generellt har följande aspekter vägts in vid bedömning av gravanordningars kulturhistoriska värde:

  • Tidstypiska gravanordningar.
  • Särpräglade gravanordningar, t.ex. med konstnärligt värde.
  • Gravanordningar med högt miljöskapande värde.
  • Värde knutet till material, kvalitet och hantverk.
  • Värde knutet till kulturhistoriskt värdefull omgärdning eller vegetation.
  • Person- eller lokalhistoriskt värde.
  • Yrkestitlar eller titlar av lokalt eller kulturhistoriskt intresse.

För att veta vad som gör en specifik grav till kulturhistoriskt värdefull måste man gå tillbaka till underlaget och läsa vad som står där.

Ansvaret för kulturgravarna

När en grav blir klassad som kulturhistoriskt värdefull, kulturgrav, och det inte finns någon gravrättsinnehavare, tillfaller ansvaret Brösarp-Tranås församling och graven ska bevaras som den är. Den kommer då att skötas med grundskötsel regelbundet och det bekostas och utförs genom begravningsverksamheten. Finns det andra åtgärder, i vård- och underhållsplanerna, som är kopplade till gravplatsen utförs dessa av Brösarp-Tranås församling i egenskap av huvudman för begravningsverksamheten.

Gravrättsinnehavare

Även om en grav har blivit utsedd som kulturgrav så kan man, om man önskar, stå kvar som gravrättsinnehavare. Ansvaret för graven vilar då på gravrättsinnehavaren, som ska stå för kostnader avseende skötsel, stensäkring etc.

Kontakt

Vill ni veta mer och har frågor kring kulturgravar eller andra saker inom begravningsverksamheten är ni alltid välkomna att kontakta vår expedition.

Brösarp-Tranås församling
Albovägen 27
273 50 Brösarp
0414-181 00
brosarp-tranas.forsamling@svenskakyrkan.se