Foto: Linda Mickelsson /IKON

Gravstenars säkerhet

I Brösarp-Tranås församling är vi måna om att våra kyrkogårdar ska vara säkra. Därför pågår ett kontinuerligt arbete med att testa alla gravstenar för att se om de uppfyller säkerhetskraven. Vi i Brösarp-Tranås församling finns tillgängliga för att ge information och rådgivning om hur du som gravrättsinnehavare kan göra en gravsten säker.

För några år sedan påbörjades arbetet med att kontrollera så att gravstenarna på våra kyrkogårdar var säkra och uppfyllde de krav som finns fastställda av Centrala Gravvårdskommittén (CGK). Bakgrunden var att det hade skett olyckor på kyrkogårdar där gravstenar hade vält med personskador och till och med dödsfall som följd. En gravsten ska ha minst 2 rostfria dubbar i varje skarv med en diameter och längd som är anpassat efter stenens storlek. Fundamentet skall gå minst 30 % av stenens höjd under marknivån. Exakta mått och instruktioner finns att läsa i CGKs dokumentation. De gravstenar som inte höll måttet säkrades med stolpar eller lades ner i väntan på åtgärd. Det är gravrättsinnehavaren som är skyldig att se till att gravstenen är säker och bekosta eventuella åtgärder. I samband med att vi kontrollerade gravstenarna på våra kyrkogårdar blev vi uppmärksamma på att våra register över gravrättsinnehavare inte var komplett och vi inväntade även vård- och underhållsplaner för våra kyrkogårdar, vilket är orsaken till det utdragna förloppet.

Nu har vi fått uppdaterade register, ett enhetligt skyltsystem, vård- och underhållsplaner och vi har påbörjat arbetet med att få de osäkra stenarna åtgärdade. Vi har börjat med att säkra de kulturhistoriskt värdefulla stenarna och det kommer att göras på alla våra sju kyrkogårdar. Därefter kommer vi att fatta beslut om hur vi ska göra med de gravar som är återlämnade till församlingen. Detta beslut kommer att tas i dialog med Länsstyrelsen och antikvarisk expertis. När vi nu har påbörjat dessa åtgärder är vårt mål att besökare på våra kyrkogårdar ska se en snabb förbättring.