Flygfoto över Andrarums kyrka

Andrarums kyrka

Andrarums kyrka är en av Brösarp-Tranås församlings sju kyrkor. Andrarums kyrkas äldsta del är uppförd i slutet av 1100-talet.

Kortfattad historisk beskrivning

Andrarum kyrkans äldsta del i riktning Öster-väster är uppförd i slutet av 1100-talet. Då fanns inte något torn utan klockan var upphängd i en fristående klockstapel. Vapenhuset var beläget åt söder där nuvarande sakristian ända till år 1770 fanns. Sakristian fanns åt öster där dopfunten är placerad idag.

År 1707 påbörjades arbetet med att bygga ett långhus åt norr, detta arbete blev färdigt år 1709. Då folkmängden genom Alunbrukets tillväxt ökades, uppfördes en ny tillbyggnad av kyrkan åt norr, vilken fullbordades år 1768. På kyrkans norra gavel står C.F.P. U.C.M. jämte årtal 1768, initialerna betyder Carl Fredrik Piper, Ulrika Charlotta Mörner. Carl Fredrik var Christina Pipers son vilken lånade pengar åt församlingen för tillbyggnaden. I samband med tillbyggnaden av kyrkan fick en del av de höga tjänstemännen inreda två gravvalv under kyrkan. Gången dit gick från vapenhuset i söder och i dessa gravvalv finns ett flertal kistor. Det har funnits ett torn tidigare än det som finns i dag, men det rasade när den stora klockan upphängdes. Nuvarande torn är uppfört år 1830.

Grevinnan Christina Piper lade sig mycket vinn om kyrkan i sin egenskap av patronus och ägare av Alunbruket, varvid hon på egen bekostnad år 1742 lät flytta ut altaret åt öster samt göra ett nytt altare. I samband med utbyggnaden av kyrkan åt norr år 1768 flyttades altaret och sakristian inreddes åt söder i det ursprungliga vapenhuset. Läktare uppfördes åt väster avsett för de grevliga, men nedtogs år 1862. Den nuvarande byggdes år 1862 och samma år byggdes sakristian ut.

Kyrkans storklocka är skänkt av Christina Piper år 1750. Det fanns en liten klocka tidigare men samklangen mellan dem gick ej ihop, varvid den lilla klockan byttes ut mot en större klocka som fanns hängande i en klockstapel på Alunbruket. Den lilla klockan hänger numera i klockstapeln.

Christina Piper lät utföra ny altaruppsats år 1742 utförd av den för skånekyrkorna välkände barockmästaren John Jerling, som är känd bl.a. för utsmyckningen av Ystads Maria kyrkas altarverk. Samma år skänkte hon den nuvarande predikstolen utförd av samma mästare.

År 1878 erhöll kyrkan den nuvarande orgeln. 1930 gjordes en omfattande restaurering av kyrkan, bl.a. bytte man ut golvet, man frilade takmålningarna i absiden, vilka utförts på 1400-talet av Everlövsmästaren.

Mer att läsa om Andrarums kyrka

”Andrarums kyrka - sammanställt av Per-Åke Karlsson”

”Andrarums kyrkogård - en historisk dokumentation - Uppsats från SLU Alnarp Anneli Andersson 2002 Del 1 av 2” 

”Andrarums kyrkogård - en historisk dokumentation - Uppsats från SLU Alnarp Anneli Andersson 2002 Del 2 av 2”

”Andrarums kyrkogård - en historisk dokumentation - bilder”

KULTURHISTORISK KARAKTÄRISTIK OCH BEDÖMNING

På uppdrag av Lunds stift har Regionmuseet i Kristianstad gjort en kulturhistorisk karaktäristik och bedömning av Andrarums kyrka. Du kan ladda ner den som pdf och läsa i sin helhet.
Andrarums kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning

KYRKOGUDIEN

www.kyrkoguiden.se finns berättelser om många kyrkor och bland annat Andrarums kyrka. Klicka på länken eller scanna QR-koden nedanför så kommer du till informationen om Andrarums kyrka.