Bromma kyrka – en av de äldsta byggnaderna i Stockholm som fortfarande är i bruk.
Foto: Bromma församling

Tillbyggnad och renovering av Bromma kyrka

Här presenteras församlingens arbeten med Bromma kyrka – en av Stockholms äldsta byggnader som fortfarande är i bruk.

Information om tillbyggnaden och renoveringen av Bromma kyrka

Den sjunde januari 2019 stängdes Bromma kyrka för renovering och tillbyggnad. Huvudingången till kyrkan har flyttats till väst, en hiss ner till kryptan har installerats och en klosterträdgård/örtagård anlagts. Kyrkan kommer också få ett nytt kapell  för ljuständning norr om vapenhuset och arbetet med detta fortgår. 

Bromma kyrka är en av Stockholms mer förrättningstäta kyrkor. Det sker nästintill dagligen vigslar, dop och begravningsgudstjänster i kyrkan. De många förrättningarna innebär dock att kyrkan ofta är upptagen och inte tillgänglig för ”spontanbesök”, vilket är en av anledningarna till beslutet om att bygga till ett kapell i anslutning till baksidan av det nuvarande vapenhuset.

Genom att bygga till ett kapell blir det också möjligt att placera en ljusbärare i anslutning till kyrkan, vilket församlingsborna efterfrågat de senaste 30 åren. Idag är det inte tillåtet att placera en ljusbärare i nuvarande kyrkobyggnad – efter beslut av Länsstyrelsen i Stockholm – på grund av brandrisken. Men i och med det nya kapellet blir det nu möjligt att installera en ljusbärare för enskild ljuständning.

Det nya kapellet kommer också att ge cirka 20 nya sittplatser, vilket kan användas då kyrkan i övrigt är fullsatt. Kapellet möjliggör även en hiss till kryptan. Förutom att denna hissinstallation hjälper rullstolsburna ner till toaletten, är hissen även en nödvändighet för att tillgodose arbetsmiljön för församlingens anställda.

Det nya kapellet, flytten av vapenhusets huvudentré och hissinstallationen kommer inte att påverka några av de äldre delarna i kyrkan. Allt arbete sker enbart i och invid vapenhuset, som är byggt 1968.

Bilden visar en sammanställning över Bromma kyrka (med omkringliggande fastighetsgräns), som den ser ut 2018. Årtalen i rutorna anger under vilket århundrade (till)byggnaderna uppförts: Rundkyrkan och den då tillhörande absiden (halvrund koravslutning med plats för högaltaret) i öster, som senare rivs (indikerat med prickade rutlinjer), långhus och sakristia från 13- eller 1400-talet. Ett vapenhus vid långhusets södervägg från 1400-talet, som senare rivs och ersätts med Ehrenstolpes gravkor, under samma århundrade som även Hjärnes och Stierncronas gravkor tillkommer, liksom ett första vapenhus vid långhusets västvägg. Ett vapenhus som rivs, byggs om, rivs och på 1900-talet uppförs i sin nuvarande skepnad tillsammans med kryptan norr om kyrkan. De två streckade rutlinjerna indikerar 2000-talets tillägg i form av dels den nya absiden i nordväst, dels den nya klosterträdgården norr om lång- och rundhus.

Förslaget på utformning av det nya kapellet har beslutats av kyrkorådet och kyrkofullmäktige i Bromma församling och är godkänd av Länsstyrelsen i Stockholm, Stockholms stadsbyggnadskontor och kommunfullmäktige i Stockholms stad, efter att samtliga remissinstanser – Riksantikvarieämbetet, Stockholms stadsmuseum, stiftsantikvarien i Stockholms stift och Skönhetsrådet – tillstyrkt förslaget.

Fotomontage som visar kyrkans norra sida med det tillbyggnadsförslag (kapell), som erhållit bygglov från Stockholms Stadsbyggnadskontor våren 2018. Notera dels att det står en upprätt gravsten, som skymmer kapellets norra yttervägg (till vänster), dels att i detta fotomontage har vapenhusets ingång flyttats från dess södra till dess västra vägg. Illustration: OKK+

Utöver tillbyggnaden av vapenhuset har huvudingången till kyrkan flyttats från söderläge till västerläge. Kyrkans ingång har alltsedan 1168 justerats och flyttats. Kyrkans huvudingång låg under cirka 60 år, från slutet av 60-talet till 2020, mot söder. Innan dess var ingången under ett antal hundra år placerad i väster. Genom att placera huvudingången till kyrkan i väster, blir det möjligt för dop-, bröllops- och begravningsföljen att samlas på nuvarande kyrkbacke, utan att ”konkurrera” med övriga besökare som är på väg in i kyrkan.

Huvudingången till kyrkan kommer att handikappanpassas genom att ytterligare en passage planeras i den moderna delen av kyrkogårdsmuren, något till vänster om den nuvarande ingången (som kommer att vara kvar). På så vis blir det möjligt att nå den nya vapenhusentrén utan några trappsteg.

Norr om kyrkan, mellan det nya kapellet och den gamla sakristian, har en  klosterträdgård/örtagård anlagtas. I denna trädgård har det enbart planterats låga växter och örter, som inte kommer att skymma kyrkobyggnaden.

Planskiss över Bromma kyrka med absid och klosterträdgård. Illustration: OKK+.

I samband med renoveringen och tillbyggnaden kommer också de äldre delarna i kyrkan bland annat att få ett förbättrat brandskydd, nödbelysning och sprinklersystem samt ett nytt el- och ventilationssystem.

Vill du veta mer om bygglov och ritningar kan du vända dig till Stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad: www.stockholm.se/ByggBo/Bygglov

Följande delar omfattar renoveringen och tillbyggnaden av Bromma kyrka

  • Uppförande av ett nytt kapell – absid – i anslutning till nuvarande vapenhus
  • Ny funktionshinderanpassad huvudingång och renovering av vapenhus samt installering av hiss ner till kryptan
  • Nytt el- och ventilationssystem
  • Förbättrat brandskydd i kyrkan
  • Anläggning av klosterträdgård/örtagård
  • Installation av ny orgel

Kontakt

Torbjörn Gustavsson

Torbjörn Gustavsson

Bromma församling

Kyrkoherde, Präst