Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Bromma församling Besöksadress: Stopvägen 120, 16836 Bromma Postadress: BOX 45, 16126 BROMMA Telefon:+46(8)56435500 E-post till Bromma församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Brobyggarna

Innehållet på denna sida äger nomineringsgruppen själv. För frågor gällande innehållet, var god kontakta nomineringsgruppens kontaktperson, se nedan.

Bromma Församlings Vänner – Brobyggarna (Bb) är en lokalt partipolitiskt obunden nomineringsgrupp inom Bromma församling och har, sedan Svenska kyrkan och staten gick skilda vägar vid sekelskiftet, ställt upp i samtliga kyrkoval i Bromma församling.

Brobyggarnas ändamål är att skapa förutsättningar för en bra verksamhet inom Bromma församling, där vi värnar och vill utveckla församlingens gudstjänstliv, mötesplatser för såväl unga som äldre, den kristna undervisningen för alla nyfikna, frivilligarbetet, diakonin, miljöarbetet och musikverksamheten.  Brobyggarna är stolta över Bromma församling, dess förtroendevalda och dess personal. Bromma är en väl fungerande församling, som alla kan vara stolta över. Men givetvis måste allt som görs utvärderas och utvecklas. Inte minst genom den ekonomiska styrning, som nomineringsgrupperna kan vara med och påverka.

Brobyggarna har under senare år varit med om att utöka personalstaten betydligt – från 25 anställda 2010 till drygt 30 idag. Det är tack vare dig som medlem och förtroendevald, som Bromma församling framgångsrikt har kunnat utöka personalstaten och därmed bedriva en effektiv verksamhet i kombination med att ha landets lägsta kyrkoavgift.

Brobyggarna anser att den form av partipolitik som finns inom rikspolitiken inte hör hemma i Svenska kyrkan, efter att staten och kyrkan gick skilda vägar. Brobyggarna är också den enda partipolitiskt obundna nomineringsgruppen i Bromma församling. Detta gör att, även om Brobyggarna har sin bakgrund i Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna, vi välkomnar alla – från höger till vänster – som liksom vi, anser att det är viktigare för kyrkan att förmedla Kristi budskap, än var man lägger sin röst i riksdagsvalen.

Vad vill Brobyggarna?

Kyrkans absolut viktigaste och främsta uppgift är att förmedla Kristi budskap – i allt vårt arbete och i alla våra beslut, måste vi därför utgå från kyrkan och Jesus kärlek till alla människor. Brobyggarna vill skapa goda förutsättningar för individer att komma till tro på Jesus Kristus – allt annat är underordnat detta.

Brobyggarna anser att det är väsentligt att i ord och handling vara tydlig med det församlingen står för. Församlingen skall ha låga trösklar med ett stort mått av förståelse och tolerans, men samtidigt vara öppen med sin Kristustro; för att vi skall kunna vara trovärdiga, måste vi vara konsekventa och uppriktiga i det vi gör och då blir uppgiften att fira gudstjänst, undervisa om kristen tro samt bedriva diakoni centrala delar i ”kärnverksamheten”. Församlingen måste samtidigt kunna värna såväl den ovana kyrkobesökaren, som är sökande i sin tro, som att kunna leverera djupare teologi till den som är mer erfaren.

Givet detta fundamenta, finns fler konkreta verksamheter som Brobyggarna vill prioritera:

  • Fler döpta och fler konfirmerade
  • Mer undervisning om kristen tro – för såväl vuxna som barn
  • Mer utåtriktat arbete – såväl rent kommunikativt som diakonalt
  • En väl fungerande volontärverksamhet
  • Ett gediget (miljö)ansvarstagande – såväl i praktik som i teori – för Guds skapelse
  • Ett fortsatt gott samarbete mellan nomineringsgrupperna för församlingens bästa

Här finns föreningens verksamhetsberättelse för år 2018.

Sammanfattning av Brobyggarnas ståndpunkt

Förkunna evangeliet – Se medmänniskan – Handla i tron!

Vem bestämmer?

De förtroendevalda styr församlingen genom att besluta om den övergripande inriktningen och resursfördelningen, medan kyrkoherden leder och fördelar arbetet bland de anställda, som sedan har att sköta den dagliga verksamheten.

I kyrkoval vart fjärde år, där samtliga medlemmar som är 16 år eller äldre har rösträtt, tillsätts kyrkofullmäktige på lokal nivå. År 1932 infördes en ”kommunal struktur” för Svenska kyrkan, något som lever kvar än i dag. Således utgörs Bromma församlings högsta beslutande organ av dess folkvalda kyrkofullmäktige, som i sin tur utser ett kyrkoråd (församlingens styrelse). För att kunna ta plats i fullmäktige måste man finnas med på någon kandidatlista (valsedel), som sätts samman av de nomineringsgrupper som kandiderar till fullmäktige och där Brobyggarna således är en.

Eftersom Brobyggarna har fått flest röster i de senaste valen, innehar Brobyggarna också den viktigaste posten i församlingens styrande organ: Kyrkorådsordföranden.

Vill du engagera dig och vara med?

Brobyggarna vill ha en aktiv församling och då måste även några vilja – och våga – ta ansvar! Vi värnar det lokala och ideella engagemanget.

Brobyggarna är givetvis glada och stolta över att en så geografiskt lokal nomineringsgrupp som vår, kan lyckas få flest röster i församlingen – men det förpliktigar också.

Utöver att bedriva en vettig styrning av församlingen, måste vi bli fler medlemmar i föreningen och till de kommande vallistorna. Nästa val inom Svenska kyrkan sker i september 2021 för mandatperioden åren 2022-2025.

Känner du att du vill vara med? Eller har du andra frågor eller funderingar? Tveka inte att kontakta någon av oss i föreningens styrelse:

Gruppordföranden Micael Stehr stehr@kth.se och/eller på telefon 08-790 90 46

Ragnhild Bengtsson ragnhild08875955@telia.com

Annika Bergenheim annika.bergenheim@gmail.com

Gunilla Efraimsson gunilla.efraimsson@gmail.com

Solweig Myrén solweig.m@hotmail.com

Anders Wengelin anders.wengelin.aw@gmail.com

Erik Öman e.2511.n.o@gmail.com