Styrning

Struktur
Som en del av Svenska kyrkan har Bro församling samma uppbyggnad som alla andra svensk-kyrkliga församlingar. Strukturen uttrycker att det är en demokratisk församling och att församlingen är en del av ett stort sammanhang, med Kristus i centrum. Den demokratiska organisationen och kyrkans ämbete har gemensamt ansvar för att bedriva en verksamhet i enlighet med Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära. För varje församling finns ett kyrkoråd som är församlingens styrelse och en kyrkoherde med ansvar för ledning, samordning och tillsyn.

Kyrkorådet
Församlingens styrelse är kyrkorådet. I Bro kyrkoråd är det 8 ordinarie ledamöter, och fem ersättare. De ordinarie ledamöterna är 7 förtroendevalda ledamöter som utsetts av församlingens kyrkofullmäktige samt kyrkoherden.

Kyrkofullmäktige
Församlingens högst beslutande organ är kyrkofullmäktige. Vart fjärde år är det kyrkoval och då väljs kyrkofullmäktiges ledamöter; alla kyrkotillhöriga församlingsbor som har fyllt 16 år är röstberättigade i kyrkovalet.

 

Församlingsinstruktionen
Församlingsinstruktionen är ett grundläggande måldokument som berättar vad Bro församling är och vill vara. Den beskriver kyrkans grundläggande uppgift: att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission i Bro församling.

Församlingsinstruktion Bro församling