Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Reglemente för begravningsverksamheten i Bro församling

Reglemente för begravningsverksamheten i
Bro församling

Utöver vad som föreskrivs i begravningslagen, SFS 1990: 1144 och begravningsförordningen, SFS 1990: 1147, gäller föreskrifterna i detta reglemente.


1. Kap 
Huvudman för begravningsverksamheten

§ 1
Bro församlings kyrkoråd handhar som huvudman för begravningsverksamheten församlingens begravningsplatser och övriga angelägenheter som berör begravningsverksamheten.

Ledamöterna och ersättare väljs av kyrkofullmäktige för en mandatperiod om fyra år räknat fr.o.m. 1 januari året efter det kyrkoval ägt rum. Bland ledamöterna utser fullmäktige ordförande, vice ordförande.

För att tillvarata de kommuninvånares intressen som inte tillhör Svenska Kyrkan förordnar Länsstyrelsen begravningsombud. Ombudet kallas till de sammanträden då begravningsverksamhetens ärenden handhas. Ombudet har rätt att yttra sig och få sin mening antecknad i protokollet.

Taxor och avgifter rörande begravningsverksamheten föreslås av kyrkorådet och beslutas av kyrkofullmäktige. De taxor och avgifter som är knutna till begravningsförordningen (SFS 1999:882) fastställs av kammarkollegiet.

§ 2
Kyrkogårdsförman är kyrkorådets utredare och verkställare vid fullgörandet av kyrkorådets uppgifter, med avseende på förvaltningen av församlingens begravningsplatser samt övriga angelägenheter som berör begravningsverksamheten.

§ 3
Bro församling har fyra begravningsplatser: Bro, Låssa, Håbo-Tibble och Håtuna kyrkogårdar.
Bros kyrkogård har särskilt gravkvarter för andra trosbekännare.

§4
Kyrkorådets ansvar att samråda och informera företrädare för dem inom förvaltningens område som inte tillhör Svenska kyrkan i frågor som rör förvaltningen av de särskilda gravkvarteren delegeras till kyrkogårdsförman.

Kyrkorådets ansvar att samråda med företrädare för andra trossamfund och övriga berörda parter vid anläggning, utvidgning och väsentliga ändringar av begravningsplatserna delegeras till kyrkogårdsförman.

2. Kap
Definitioner


§ 1
Begravning är en sammanfattande benämning för bisättning, begravningsceremoni och gravsättning.

Bisättning är stoftets avlämnande och förvaring i bisättningslokal i avvaktan på  begravningsceremoni, kremering eller gravsättning.

Begravnings- a) begravningsgudstjänst i Svenska kyrkans ordning.
ceremoni b) ceremoni i annan religiös ordning än Svenska kyrkans.                     
 c) ceremoni utan religiös innebörd (borgerlig begravning).

Gravsättning a) placering av stoft (kista) eller aska(urna) inom en bestämd gravplats.
b) nedgrävning av aska i minneslund eller på annan plats än begravningsplats.

§ 2
Med gravplats avses den markyta som är upplåten för gravsättning av en eller flera kistor och/eller urnor.

§3
Med särskild gravplats avses gravplats vars läge och utformning är religiöst motiverad.

§ 4
Med minneslund avses en gemensam gravplats där genom kyrkogårdsförvaltningens försorg aska efter avlidna som undergått kremering jordas vid här för lämplig årstid.

§ 5
Med gravanordning/gravvård förstås gravsten, gravhäll eller annan liknande anordning på en gravplats.

§ 6
Med vård av gravplats avses att hålla gravplats i ordning och i värdigt skick. (begravningslagen SFS 1990:1144,7 kap 3§)

Kapitel 3
Begravningsplatsen

Ordningsföreskrifter

§ 1 Kyrkogård

Kyrkogården är en plats att hedra och minnas dem vi saknar. Besökare skall därför uppträda så kyrkogårdens helgd inte kränks.

Det är förbjudet att inom området medföra och förtära alkohol eller andra berusningsmedel.

Det åligger innehavaren av gravrätt att väl vårda och sköta gravplatsen under den tid gravrätten utfärdats.

På gravplatsen får blommor, kransar av levande växter o.dyl. placeras. Gravlyktor och ljushållare får placeras tillfälligt.

Kyrkogårdsförvaltningen har för ändamålet iordningställda redskapsställ för allmänheten.
Återställ alltid redskap och verktyg på avsedd plats efter användandet.

I övrigt hänvisas till lokala ordningsföreskrifter för Upplands-Bro kommun.


§ 2 Minneslund

Minneslunden är ett gravskick av kollektiv och anonym karaktär.

Enskilda planteringar och gravvårdar är ej tillåtna.

Kransar, lösa blommor och gravljus får av besökare placeras på av förvaltningen anvisad plats.  Vissna blommor och rester av ljus tas bort genom förvaltningens försorg.

Marschaller skall ej användas på grund av brandrisken.

4. Kap
Gravplatsen

Inom Bro församlings begravningsplatser finns ett flertal olika typer av hittills gjorda upplåtelser av gravrätter (gravplatser) med varierande villkor. Nedanstående text i detta kapitel avser upplåtelser gjorda fr.o.m. 2000-01-01. Äldre avtal om gravrättsupplåtelser gäller oförändrade.

§ 1
Upplåtelse av gravplats utan samband med gravsättning får endast ske av speciella skäl.

§ 2
Gravplatsen upplåts med gravrätt för en tid av 25 år med möjlighet till förnyad upplåtelse enligt begravningslagen mot avgift enligt fastställd taxa.

§ 3
Kistgravplats upplåts för gravsättning av kista.
Urngravplats upplåts för gravsättning av askurna.
Kistgravplats upplåts för gravsättning av askurna bara om det finns särskilda skäl för det.
Särskild gravplats upplåts inom församlingen eller inom närbelägen församling.
Gravsättning i minneslund sker genom nedgrävning.
Gravsättning av stoft helt eller delvis utan kista får ske om det finns särskilda skäl för det.

§ 4
Såsom innehavare av gravrätt anses den till vilken rätten upplåtits d.v.s. normalt den som gravbrevet är utställt på. Om gravrättsinnehavare avlider skall dennes dödsbo inom sex månader från dödsfallet anmäla vem (eller i undantagsfall vilka) gravrätten gått över till, eller att det inte finns någon som gravrätten gått över till.

§ 5
Gravrättsinnehavare är skyldig att tåla intrång på gravplatsen som föranleds av gravöppning eller annat tillfälligt arbete på angränsande gravplatser samt får inte vidta åtgärder som kan medföra men för annan gravplatsinnehavare.

§ 6
En gravanordning får inte
• utgöra ett påtagligt störande inslag i en känslig miljö
• utgöra en fara för dem som besöker begravningsplatsen eller utför arbete där
• vara otillbörligt kränkande
• medföra praktiska olägenheter för innehavarna av intilliggande gravplatser. Utsmyckning eller plantering skall hållas inom gravplatsens område.
• inhägnas med staket eller häck, ej heller förses med gravram av sten eller annat material.
• placera plattor i gräsytan som gravmarkering och/eller gångväg fram till gravvård.

§ 7
Gravvård skall före uppsättande vara godkänd av kyrkorådet. Kyrkogårdsförman har kyrkorådets delegation att fatta beslut om godkännande av gravvård.

§ 8
 Gravvård skall vid nymontering eller montering efter textkomplettering alltid ske enligt CGKs monteringsanvisning. Gravstensfirman måste alltid ange detta på sin ansökan.

§ 9
Gravrättsinnehavaren skall hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick.

§ 10
Vattenkannor, redskap m.m. som tillhör enskilda får ej förvaras inom begravningsplatsen. Kyrkogårdsförvaltningen påtar sig inte något ansvar för förluster som kan uppstå genom att sådana tillhörigheter skadas eller förekommer. Ej heller ansvarar förvaltningen för skador eller förluster i fråga om blommor, kransar, gravlyktor e.dyl. som placeras på gravplats.

§ 11
Kyrkogårdsförvaltningen åtar sig skötsel och plantering på gravplats för gravrättsinnehavarens räkning mot förskottsbetalning enligt taxa. Åtagandet avser 1-års kontrakt.


Minneslund

Minneslundar finns på Bro, Håbo-Tibble och Håtuna kyrkogårdar.

§ 1
Minneslunden är avsedd för gravskick av anonym karaktär där avlidnas aska grävs ner inom ett gemensamt område. Askans läge markeras inte och enskilda gravvårdar eller planteringar förekommer inte.

§ 2
Jordning av aska sker vid lämplig årstid och utföres under kyrkogårdsförmannens ansvar under värdiga former. Vid jordning av aska äger anhöriga inte rätt att närvara.

§ 3
Kyrkogårdsförmannen ansvarar för vården av minneslunden och för all plantering inom denna. Besökare får medverka till smyckning med kransar, lösa blommor och gravljus. Förvaltningen anvisar plats för dessa och hur de kan anordnas.

5 Kap.
Begravning

§ 1
Bisättning skall ske i anvisad bisättningslokal och enligt fastställda öppettider och föreskrifter. Den av kyrkorådet fastställda ordningen skall iakttas.

§ 2
Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för transporter från det att stoftet avlämnats i bisättningslokalen eller förrättningslokal till gravsättning på den egna begravningsplatsen eller särskild begravningsplats.

§3
Kistan och urnan skall vara märkt enligt branschstandard så att förväxling förhindras.
Aska skall i avvaktan på gravsättning förvaras av krematorie- eller kyrkogårdsmyndighet.

§4
Utlämning av aska sker mot kvittens med gravsättningsplats och gravsättningsdag angiven och då endast i samband med transport till annan ort för gravsättning.

§5
För utlämning av aska som skall spridas på område som inte är begravningsplats skall tillstånd från vederbörande Länsstyrelse företas.

§6
Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler finns i Håtunagården.

§7
Kyrkorådet tillhandahåller utan kostnad bårtäcke vid begravning i församlingens kyrkor.

§8
Gravsättning får äga rum på av kyrkorådet fastställda tider.

§9
Kyrkorådet, eller den kyrkorådet utser, medlar mellan efterlevande i tvister rörande kremering och gravsättning.

§10
En gravsättning är definitiv. Ett stoft eller aska som har gravsatts på en begravningsplats får inte flyttas för att gravsättas någon annanstans.

6. Kap
Beredskapsförberedelserna

§1
Kyrkorådet vidtar beredskapsförberedelser som behövs och lämnar föreskrivna upplysningar om gravars belägenhet enligt lagen om civilt försvar.

Detta reglemente har antagits vid sammanträde med kyrkorådet.