Timmerviks kyrka
Foto: B. Magnusson

Timmerviks kyrka

ligger i södra delen av Gestads församling.

Kyrkan är ett heligt och levande rum för stillhet, bön och gudstjänst

Timmervik hör till Gestads medeltida socken. Befolkningen här närde länge önskan om en egen kyrka då avståndet till sockenkyrkan var över en mil, en förhållandevis lång sträcka innan bilen blev var mans egendom. 1926 bildades därför en byggnadskommitté och vid sidan av lokalbefolkningen var kyrkoherden i Bolstads pastorat Lars Magnus Engström en drivande kraft bakom byggnationen. Kyrkan uppfördes främst genom frivilligt insamlade medel, och ritningar upprättades av komminister Ernst Wennerblad. Denne hade tidigare ritat Brännemo kapellkyrka i Götlunda församling i Skara stift, och till stor del användes samma ritningar.

Förvaltningen av kyrkan sköttes fram till 1971 av Timmerviks kyrkostiftelse varefter Gestads församling övertog ansvaret. Byggnaden har sedan invigningen 1927 genomgått få förändringar och är i allt väsentligt bevarad i sitt originalutförande..

Den vitputsade tegelkyrkan har en traditionell utformning med långhus, torn och korutbyggnad, vilken också inrymmer en sakristia. Fasadernas långsidor har pilasterliknande murverkspelare, så kallade kontreforter. De rundbågiga fönstrens ytterbågar är tillverkade av gjutjärn och taken är klädda med svartmålad, ståndfalsad plåt. Ovanför tornporten finns en stentavla med texten ”Timmerviks kyrka. Åren 1926-27 uppbyggde kärleken detta Herrens hus”. Kyrkorummet har gestaltats av konstnären och arkitekten Yngve Kernell. Det är enkelt utformat och har en tidstypisk inredning som domineras av en färgsättning med marmorerings- och ådringsmålningar i grönt, brunt och blått.

Sevärt inne
I stället för altaruppsats finns ett korfönster med en blyinfattad glasmålning. Den domineras av en central Kristusfigur samt den helige Ande och utfördes 1955 av konstnären Erik Abrahamsson från Göteborg.

Predikstolen är omsorgsfullt utformad och korgen har ett målat spegelfält som visar stentavlorna. Motsvarande målade spegelfält, med druvklasar och sädesax, finns på altarringen. Dopfunten är snidad i ek och är samtida med kyrkan.

Av inventarierna kan nämnas kyrkklockan, skänkt av Vigelius-Söderbergska släktföreningen, korfönstret målat av konstnären Erik Abrahamsson, Göteborg, och dopfunten i ek med skål i silver. Kyrkorgeln är skänkt av sjuksköterskan Agda Johansson, Vänersborg och uppförd av Grönwalls orgelbyggeri, Lilla Edet, 1973. Den vackert belägna lilla kyrkan är mycket omtyckt som vigsel- och dopkyrka.

Kyrkogården
Den ”gamla kyrkogården” anlades med frivilliga medel och invigdes 1937. Den friliggande ”nya kyrkogården”, med tillhörande minneslund, tillkom 1996.

Timmervik Church

The church is a living and holy room for tranquillity, prayer and worship At the beginning of the 20th century many chapels were built in areas where people had a long way to their parish church. The people in Timmervik had 10 km to the parish church in Gestad so a building committee was established in 1926. The church was built mostly through voluntarily fund-raising, and has since the inauguration in 1927 been preserved in its original design. The white-washed brick church is built in north-south direction and has a traditional design with nave, tower and choir. Worth seeing inside Instead of a retable there is a choir window with a lead glass painting which is dominated by a figure of Christ and the Holy Spirit. On the lower part of the pulpit there is a painting of the stone tablets. The christening font is carved in oak and contemporary with the Church.

The churchyard The “old churchyard” was established in 1937 and the separate “new cemetery” with memorial park in 1996.