Sundals-Ryrs kyrka
Foto: B. Magnusson

Sundals-Ryrs kyrka

Den stora befolkningsökningen under 1800-talet resulterade i att den medeltida kyrkan i Sundals-Ryr till slut blev trång. Uppdraget att rita en ny kyrka gick till den välkände kyrkoarkitekten Adrian Crispin Peterson från Göteborg, som också ritat kyrkorna i Högsäter och Edsleskog. Kyrkan uppfördes 1903-06 i en för tiden och arkitekten typisk utformning med nygotiska och romanska stildrag. Byggnaden, med sina många byggnadsdetaljer, är i huvudsak bevarad i sin ursprungliga utformning såväl ut som invändigt.

Karaktäristiskt för exteriören är murarna i röd granit, som brutits i bygden samt tegelornamentiken utmed taken och kring de stora rundbågiga och mösterspröjsade fönsterbågarna i gjutjärn. Fasaderna stöttas på gotiskt vis av strävpelare och skiffertaken är mönsterlagda.

Den ursprungliga interiören förändrades vid en större renovering 1950 men återställdes till stor del i samband med en omfattande restaurering 1984 under ledning av arkitekt Ture Jangvik. Kyrkorummets inredning präglas därefter åter av nygotiska formelement som spetsbågar och trepass, och är färgsatt i bruna kulörer som kontrasterar mot de i övrigt ljusa väggytorna. Altaruppsats, predikstol, orgelfasad, läktarbarriär, bänkinredning och takkonstruktion tillhör den till stora delar bevarade ursprungliga inredningen.

Sevärt inne
Korfönstrens glasmålningar visar dels frälsningshistorien, dels centrala kristna symboler. De tillkom 1938, 1947 och 1963 och upphovsman till de flesta motiven är konstnären Gunnar Torhamn.

Altaruppsatsen är utformad som tre spetsgavlar med ett träkors framför.

På språkbandet vid triumfbågen till det avsmalnande femsidiga koret står texten ”Kommen till mig I alle som arbeten och äro betungade så skall jag giva eder ro”.

Predikstolen och baldakinen är rikt ornerade med spetsbågiga och tornliknande listverk samt grekiska kors.

Dopfunten i täljsten med spetsflikig bård på cuppan från 1200-talet är överflyttad från Sundals-Ryrs gamla kyrka. Dopskålen är modern och i nysilver. På väggen bakom Dopplatsen finns en kopia av skulptören Bertel Thorvaldsens välkända skulptur av den uppståndne Kristus. I kyrkan finns en nattvardskalk och paten från 1745. Övrigt nattvardssilver är från 1899 med vinkanna från 1940. Det vinklade taket har nygotiskt listverk och takstolarna är neddragna utmed väggarna och försedda med schablonmålningar och förgyllningar.
I vapenhuset finns ett ekskåp gjort av möbelsnickaren Johannes Fundberg 1822.

Kyrkogården
Området togs i bruk samtidigt med kyrkan. Det vitputsade bårhuset byggdes 1955 efter ritningar upprättade av arkitekt Axel Forssén. Strax intill finns de före detta kyrkstallarna, som idag används som förråd.

Sundals-Ryr new church

The church is a living and holy room for tranquillity, prayer and worship

The medieval church in Sundals-Ryr became too small due to the big population increase in the 19th Century so, in 1903-06, a new church was built in neo-Gothic and Romanesque style.

Characteristics of the exterior are the walls of red granite and the brick decorations along the roofs and round the windows.

The interior has neo-Gothic details such as pointed arches and trefoils.

Worth seeing inside
The glass paintings of the Choir windows picture the salvation history and important Christian symbols. The text at the triumphal arch in the Choir reads “Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest”.

The pulpit and its baldachin are richly decorated with ogival mouldings and Greek crosses. The soapstone christening font is from the 13th century and was moved here from the old church.

The churchyard
Is contemporary with the church. Close by are the former church stables.