Foto: B. Magnusson

Sundals-Ryrs gamla kyrka

Historik, sammanställd av Komminister Elisabet Johansson.


Kyrkan byggdes någon gång på 1200-talet. Troligtvis ersatte den en tidigare stavkyrka. Likt många andra kyrkor är den placerad i närheten av ett vattendrag. Kyrkan ligger bredvid Dälpan, en nästan igenväxt å. De en meter tjocka väggarna består av huggen och murad natursten. På 1600-talet revs koret och kyrkan fick en tresidig  utbyggnad. Samtidigt förlängdes långhuset fem meter.
Yttertakets ekspån byttes 1843 ut till skifferplattor.
Klockstapeln från 1946 har föregåtts av flera äldre. På kyrkogården vilar de som verkat i bygden fram till 1900-talets början. Varje hemman hade sin bestämda gravplats. Gravvårdar från 1700-talet och smidda kors från 1800-talet kan beses.
Kyrkogården har utvidgats flera gånger.

På södra långväggen finns en igensatt öppning. Där har tidigare legat ett vapenhus. Den ingången murades igen 1824. Istället gjordes öppningen på västra gaveln. Idag saknas både vapenhus och sakristia. 
Under 1700-talets andra hälft lades golvsten i mittgången och i koret.
Genom Riksantikvarieämbetets försorg gavs kyrkan en helt ny grund 1973. Den vilar nu på berget. En yttre renovering skedde också samma år. Takmålningarna inne i kyrkan utfördes 1748 av Hans-Georg Shüffner efter att kyrkan fått ett innertak av bräder. 
Taket inramas på sidorna med mönster av akantusblommor. I dem är de sex skapelsedagarna målade, t.e.x människans skapande. 

Stora bilden i själva taket föreställer bokstäverna Jehova på hebreiska avtecknade i sol mot blå himmel med änglahuvuden runt om.

Altaruppsatsen är snidad i trä.  Oljemålningen i mitten avbildar Jesus på korset omgiven av sin mor Maria och lärjungen Johannes.  Den är också utförd av H.G. Shüffner.

På läktarbröstet finns tavlor med de tolv lärjungarna målade av samma konstnär, H.G. Shüffner som också har målat flera andra kyrkor i Dalsland och Värmland.

De omålade bänkarna sattes dit år 1824. Bara två bänkdörrar fick färg av de hemman som svarade för bänkraden innanför.

Den enkla ljuskronan tillkom 1820. Golvuret är signerat J. Johansson daterat 1856.

Den inbyggda bänken till höger i koret var till för prästfamiljen och klockaren. I bänken till vänster satt kyrkvärden. Tidigare fick folk stå under gudstjänsterna. 
1824 murades altarringen upp, vitkalkades och fick en översida av furu.  Predikstolen är femsidig och tillverkad på 1600-talet. Orgeln i koret är från Stockholm 1795 och byggd av Peter Strand. Efter ovissa öden blev den donerad till kyrkan, renoverad och tagen i bruk på nytt 1974.

Du som vill besöka kyrkan, välkommen kontakta:
Kyrkvaktmästare Håkan Larsson 070 657 59 58 eller Pastorsexp. 0521-300 61