Gestads kyrka
Foto: B. Magnusson

Gestads kyrka

Den nuvarande kyrkans föregångare antas vara byggd på 1200-talet och låg cirka 400 meter norrut.

Den tillhörde en speciell grupp av sju medeltida kyrkor i Dalsland vilka var uppförda i tegel. Kyrkan blev i slutet av 1700-talet för liten för den ökande befolkningen och ansågs även vara i dåligt skick. Nuvarande stenkyrka uppfördes därför 1795-99 under ledning av byggmästare Lars Westman. Som ritning användes ett förslag som murarmästare Sven Hertz, Karlstad, upprättat för en utbyggnad av den gamla kyrkan och som delvis reviderats av överintendentämbetet. Vid uppförandet användes delar av den gamla kyrkans tegel till bland annat dörr- och fönsteromfattningar.
Kyrkans exteriör är intakt, med undantag av de stora välvda fönsteröppningarna från 1876. Karaktäristiskt för kyrkan är det kraftiga tornet och dess flacka tak samt den höga sakristian.
Ovanlig är också den trappa som från tornets sydsida leder direkt upp
i tornet. Ovanför tornporten finns en tavla med texten ”Gestads kyrka,
genom kontr prost E M Florelii försorg, ryttmästare A Aminoffs nit och 

Kyrkan har genomgått flera renoveringar.1875 byttes jordgolvet under träbänkarna och stenhällarna i gångarna ut mot trä. 1914 flyttades predikstolen, som tidigare varit placerad bakom och ovanför altaret, till sin nuvarande plats och försågs med ljudtak.1930 fick kyrkan den interiör och färg den nu har. 1977 gjordes nästa genomgående restaurering ut- som invändigt.

Vy över kyrkans interiör.
Foto: Lars Bergström/Riksantikvarieämbetet

Gestads kyrka har endast en kyrkklocka, känd för sin djupa och rena malmton. Den är försedd med följande allvarsstämda inskription:

"Hör, Gud ännu sin nåd dit bjuder,.
Se, templets portar öppna sig.
Kanske härnäst, då klockan ljuder,
upplåtes gravens port för dig,
Du går ej mer i Herrens hus
Ditt rum bereds i jordens grus:" 

Kyrkogården
Gravkors i järn från första hälften av 1800-talet har renoverats och satt under en tid på kyrkogården norr om kyrkan men förvaras nu inomhus.
Lägg också märke till bildgravstenen i den södra sakristiemuren.
Bårhuset vid kyrkogårdens nordöstra hörn uppfördes 1957. 

Altaruppsats
Altaruppsatsen Foto: B. Magnusson

Sevärt inne: Särskilt framträdande är altaruppsatsen, vilken är utformad som en tempelgavel. Den tillkom 1913-14 och är ritad av Hjalmar Tessing från Skara. Uppsatsen utgör ramverk för en stor altartavla som visar den sjunkande Petrus som räddas av Jesus. Tavlan är målad av konstnären Theodor Wallström, Lödöse och är en kopia av en litografi från 1833 av den tyske konstnären P Plockhorst. Nederst på tavlan står orden "Herre, hjälp mig".

Predikstolen
Predikstolen. Foto: B. Magnusson

Den relativt enkla predikstolen är samtida med altaruppsatsen och ritad av samma arkitekt.

Bland de dalsländska dopfuntarna anses Gestadfunten vara särskilt magnifik. Den tillverkades på 1200-talet i Västergötland och cuppan pryds upptill av palmetter i en bandslinga som bildar hjärtformiga ornament i låg relief. Cuppan är nedtill halvsfärisk, upptill cylindrisk och försedd med uttömningshål. Foten är fyrkantig och avsmalnande uppåt och har hålkäl och vulst. Dopfatet av driven mässing visar en framställning av bebådelsen och är ett Nürnbergsarbete från 1400-talets slut, det enda medeltida dopfatet i stiftet. Det skänktes av general Roos 1775.

Dopfunten
Dopfunten. Foto: B. Magnusson

Kyrkorgeln med nio stämmor, byggdes 1893 av J. Magnusson, Göteborg. Den renoverades 1959 av Grönwalls orgelbyggeri i Lilla Edet.

Vägbeskrivning:
C:a 2 kilometer norr om Brålanda på 45:an står en skylt till höger mot Baggebol. Vid Skerruds skola kör du vänster och fortsätter c:a 3 kilometer. 

Gestad Church
The church is a living and holy room for tranquillity, prayer and worship.

The present stone church is thought to have been preceded by a brick church, built in the 13th century. It became, however, too small so a new church was built 1795-99. Some of the bricks of the old church were reused for coverings of doors and windows. The big tower with its flat roof and the high vestry are characteristics of the church.
The staircase leading from the south side of the Tower directly up into the tower is unusual.

Worth seeing inside
The retable (1913-14), in the shape of a temple corner, is especially conspicuous. It frames the big painting of the drowning Peter being saved by Jesus and saying “Lord, please help me”.
The pulpit was made in the same years.

The 13th century christening font is considered to be especially magnificent.

The churchyard

Worth noting is the picture gravestone in the south side of the vestry wall.