GDPR

Den 25 maj 2018 kom en ny lagstiftning kallad dataskyddsförordningen, förkortning på engelska GDPR, General Data Protection Regulation. GDPR ska stärka enskilda personers rättigheter över hur företag, myndigheter och organisationer får samla in och använda deras personuppgifter. Samma regler kommer att gälla i hela EU. Denna nya lag ersätter PUL, personuppgiftslagen. Med personuppgifter menas all information som direkt eller indirekt går att koppla till en identifierbar levande person: namn, personnummer, e-postadresser, telefonnummer, bilder. Vi har inventerat våra system för att säkerställa att vi hanterar personuppgifter enligt GDPR. För att ta del av vår personuppgiftspolicy och hur vi hanterar uppgifter läs länkarna nedan. Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta pastorsexpeditionen på 0521 -30061 bralanda.pastorat@svenskakyrkan.se

DINA RÄTTIGHETER

begära ett utdrag av dina personuppgifter och information om hur de behandlas av oss

begära rättelse eller komplettering av dina personuppgifter

begära en tillfällig begränsning av vår behandling av dina personuppgifter, t.ex. medan en rättelse görs

begära att vi raderar dina personuppgifter (observera dock att om vi fortfarande har en berättigad anledning att spara uppgifterna enligt exempelvis lag eller avtal kan din begäran komma att avslås)

inge ett klagomål till Datainspektionen om du anser att vår behandling är olaglig eller inte utförs på ett korrekt sätt.

 

Vårt dataskyddsombud heter Dan Hammarlund och kan nås på 

epost: dan.hammarlund@xeeda.se 
telefon: 072 209 53 27

Behandling som utförs med stöd av ett berättigat intresse har du alltid rätt att invända mot enligt dataskyddsförordningen. Då kommer vi att göra en intresseavvägning utifrån din specifika situation för att bedöma om det fortfarande är berättigat att behandla dina personuppgifter för det angivna syftet. Om behandlingen har utförts för direkt marknadsföring kommer vi dock att sluta utföra den utan någon föregående intresseavvägning. 

Vad gäller behandling som utförs med stöd av ett samtycke kan du alltid ta tillbaka ditt samtycke när som helst, och då ska personuppgifterna upphöra att behandlas. Behandling som utförts innan samtycket tas tillbaka ses dock fortfarande som laglig. 

Automatiserad behandling (t.ex. i ett IT-system) som utförs med stöd av samtycke eller avtal där personuppgifterna samlats in direkt från dig omfattas av rätten till dataportabilitet, vilken innebär att du har en rätt att begära ut dina personuppgifter i ett format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart. 

Kontakt
Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du höra av dig till:

Pastorsexpeditionen Brålanda pastorat, 0521-30061

e-post:  bralanda.pastorat@svenskakyrkan.se 

 eller till dataskyddsombud Dan Hammarlund 

epost: dan.hammarlund@xeeda.se 
telefon: 072 209 53 27

GDPR - Om du är medlem i Svenska kyrkan

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?