Meny

Bodsjö kyrka, Hunge kapell, Boddas bönhus

Bodsjöbygdens vackra och unika byggnader

Bodsjö kyrka
Bodsjö kyrka är en vacker liten träkyrka som ligger fint nere vid Bodsjöns strand. På samma plats låg tidigare en gammal kyrka med klockstapel. På den gamla kyrkan fanns ett årtal i latinska siffror om vilkas uttydning det finns två olika uppgifter, 1469 och 1569. Såväl den gamla kyrkan som klockstapeln revs 1796 för att ge plats för den nya kyrkan. Bygget påbörjades 1794 och den 11 juni 1796 var kyrkbygget klart. 1797, i början av året invigdes kyrkan. Byggmästare var Pål Persson från Stugun, (känd bland annat för uppförandet av klockstapeln i Håsjö, som det  finns en kopia av på Skansen i Stockholm). Bodsjö kyrka är uppförd i fint furutimmer. In- och utvändigt fodrad med furu­bräder. Den står på en stabil stengrund. Kyrkorummet är värdigt och vackert med 298 sittplatser fördelade på 17 bänkrader i kyrkorummet samt sex rader på läktaren. Orgeln byggdes 1911 av Eriksson och Schuster, den har 12 stämmor.
Altartavlan i kyrkan är målad av konstnären Gottfrid Kallstenius 1912 och illustrerar hur Jesus uppväcker änkans son i Nain. Predikstolen är från 1805 och är tillverkad av bildhuggaren Jonas Edler. Uppe i tornet finns två klockor, en mindre från 1830 och en större från 1874, båda gjutna av N.P. Linderbergs klockgjuteri i Sundsvall. Ett gammalt ljusskepp i myrmalm tillverkat i Bodsjö, troligen under 1200-talet, finns också att se i kyrkan.

Intill Bodsjö kyrka ligger de vackra kyrkstallarna som timrades upp under senare delen av
1800-talet. Trettio kyrkstallar har funnits vid kyrkan från början, femton finns nu kvar. Mitt emot kyrkan ligger sockenstugan. Den byggdes under 1800-talets senare del. Den har renoverats med tidstypiskt 1800-tals stil under 1970-talet och målats om nu på senare tid igen.

Bodsjö kyrka
Bild: Jenny Gustafsson

Boddas bönhus
Intill Bodsjö kyrka hittar man Boddas bönhus, en av norra Europas äldsta bevarade trähus. Enligt sägnen byggdes det av en norsk kvinna vid namn Bodda. Hon och hennes söner bosatte sig i Bodsjö och hon lät bygga detta bönhus. Det betraktas som det första kristna kapellet och dess virke är daterat till 1000-talet. Bönhuset låg ursprungligen i Bodsjöbyn men fraktades år 1911 de fyra kilometrarna till sin nuvarande plats nära kyrkan.

Hunge kapell och skola
Ett par mil från kyrkan i Bodsjö, i byn Hunge, ligger Hunge kapell och skola. Kapellet ligger vackert intill Hungesjöns strand. Det uppfördes under åren 1912-17. Uppdraget gavs till
en byggmästare vid namn Karlsson från Östersund. Kapellet uppfördes efter ritningar daterade 1910 som upprättats av en Stockholmsarkitekt vars namn tyvärr inte går att tyda på ritningen. Byggnaden är uppförd i liggtimmer på en huggen granitstenssockel och utvändigt klädd med liggande fasspontpanel. Huset är byggt som en vinkelbyggnad med en kapelldel med läktare i ena delen och skollokaler i den andra. Det finns även lägenheter för små-och folkskolläraren i huset. Undervisning bedrevs ända fram till mitten av 1960-talet, därefter har huset i stort sett stått oanvänt förutom vid några få kyrkliga aktiviteter såsom enstaka gudstjänster, bröllop, dop och andra sammankomster.
Enligt uppgift målades kapellet om utvändigt någon gång under 1950-60-
talet med en plastbaserad färg i brun kulör som tyvärr under årens lopp nästan har förstört delar av huset. Under 1980-talet lades yttertaket om efter att det gamla tegeltaket hade börjat läcka. Sommaren 2008 påbörjades en rejäl upprustning av kapellet för att rädda det undan de rötskador som uppkommit. Arbetet har främst handlat om utbyte av rötskadat timmer, skrapning och ommålning av fasaden och renovering av bl a blyinfattade fönster samt visst invändigt måleri. Efter nyinvigningen av kapellet används det flitigt på sommaren till både café och musikkvällar, vid gudstjänster och faktiskt nu i julas även vid julottan!

Hunge kapell
Bild: Jenny Gustafsson
Bild: Maria Elvbo-Jönsson
Bild: Maria Elvbo-Jönsson