Verksamhetsråd

Församlingens verksamhetsråd sätter, tillsammans med arbetslagen, upp mål för verksamheten och fungerar som bollplank för arbetslaget, där idéer och visioner föds och utvecklas. Varje distrikt har ett eget verksamhetsråd.

I varje distrikt finns ett verksamhetsråd som utses av kyrkorådet efter nominering av Öppet forum i respektive distrikt.

Verksamhetsrådet ska bestå av minst fyra, högst tio ledamöter förutom distriktsledaren, som är självskriven. Kyrkoherden har närvaro- och yttranderätt men deltar inte i beslut. Andra anställda kan inte väljas till ledamöter men kan adjungeras för att föredra ärenden inom sitt ansvarsområde. Inga arvoden utgår.

Verksamhetsrådets mandattid är ett kalenderår. För valbarhet till verksamhetsråd krävs att tillhöra Svenska kyrkan. Verksamhetsrådet utser ordförande bland sina ledamöter och vid sammanträden ska föras protokoll.

Verksamhetsrådets uppgifter

  • att hålla sig underrättat om verksamheten inom distriktet
  • att vara bollplank för distriktsledaren, ett forum för förankring av idéer och rådplägning om verksamheten utanför kretsen av anställda medarbetare.
  • att aktiv medverkan i utformningen av verksamhetsplan och budgetäskanden samt utvärdering av verksamheten.
  • bearbetning av eventuella förslag som framkommit vid Öppet forum
  • besluta om eventuella evenemang eller projekt
  • att på anmodan medverka vid rekrytering av nya medarbetare
  • att i övrigt överlägga om frågor av intresse för verksamheten inom distriktet