Foto: Daniel Claesson

Om byggplanerna runt Botkyrka kyrka

Svar på vanliga frågor om byggplanerna vid Botkyrka kyrka och församlingens roll i detta.

Bakgrund

Just nu är många personer intresserade av eller oroliga över vad som händer och planeras runt Botkyrka kyrka och kyrkogård. Få har undgått att det ligger tusentals ton stenmassor på båda sidor om E4:an, precis intill kyrkan.

Här vill Botkyrka kommun bygga verksamhetsområdet Södra porten. Det kan innebära ett stort antal nya fastigheter och en ny trafikplats.

Samtidigt vill Botkyrka församling bygga ut kyrkogården, så att den blir dubbelt så stor. Utbyggnaden är planerad att ske direkt väster om nuvarande kyrkogård.

Ett par hundra meter väster om Botkyrka kyrka finns dessutom önskemål om att bygga bostadsområdet Prästviken.

Vanliga frågor om projekten

Här har vi samlat och besvarat vanliga frågor om stenmassorna, Södra porten, Prästviken och Botkyrka församlings roll i detta.

Ska Botkyrka kyrka eller kyrkogården försvinna?

Absolut inte! Vi planerar att kraftigt bygga ut kyrkogården runt Botkyrka kyrka. Församlingen och kommunen växer och vi vill säkerställa att boende även i framtiden ska kunna gravsättas här. Och redan under 2018 invigde vi 289 nya askgravplatser på en ny del av kyrkogården. När allt är klart ska detta område ha sammanlagt 740 gravplatser.

Dessutom kommer vi att, med start 2020, genomföra stora renoveringar av Botkyrka kyrka. Hur stora renoveringar det blir är inte klart ännu, men vi ska se till att kyrkan står kvar och kan användas i många år till.

Vem äger egentligen marken vid Botkyrka kyrka?

Marken öster om Botkyrka kyrka, där det i dag ligger stenmassor, ägs av Botkyrka kommun tillsammans med Skanska. Marken väster om kyrkan är en prästlönefastighet som förvaltas av Stockholms stift. Botkyrka församling äger alltså ingen mark i anslutning till Botkyrka kyrka och kyrkogård.

Vem bestämmer om marken runt kyrkan ska säljas?

Stockholms stifts förtroendevalda, politiker, fattar beslut om försäljning av marken som är en prästlönefastighet. Botkyrka församling planerar att köpa mark av stiftet för att kunna bygga ut kyrkogården.

Varför ligger det stenmassor vid kyrkan?

Beslutet om att förvara stenmassor vid Botkyrka kyrka har fattats helt och hållet av Botkyrka kommun. Kommunen har gett Skanska tillåtelse att förvara stenmassor från Förbifart Stockholm fram till 2024, då stenmassorna ska vara bortforslade. Du kan läsa mer om detta på kommunens hemsida.

Botkyrka kommuns förhoppning är att stenmassorna ska tynga ner och stabilisera marken, som består av tjocka lerlager, för att i framtiden ha möjlighet att bygga Södra porten där.

Vi tycker att det är fruktansvärt tråkigt med stenmassorna intill Botkyrka kyrka. Materialet måste såklart förvaras någonstans, men vi har ingen glädje i att stenarna placeras intill kyrkogården. Vi förutsätter att Skanska kommer att forsla bort alla stenmassor senast 2024, enligt informationen från kommunen.

Hur vill Botkyrka församling bygga ut kyrkogården?

Vår önskan är att inom kort bygga ut kyrkogården vid Botkyrka kyrka. Vi har långtgående planer för att bygga ut kyrkogården västerut. Förutom fler gravplatser vill vi bland annat bygga en religionsneutral ceremonilokal, där det kan hållas begravningsceremonier oavsett religiös tillhörighet och även begravningsceremonier helt utan religiösa inslag för dem som har lämnat Svenska kyrkan eller valt att aldrig vara medlemmar.

Planritning för Botkyrka kyrkogårds utvidgning

Vad har Botkyrka församling sagt om kommunens planer?

Vi har först diskussioner med Botkyrka kommun och andra inblandade aktörer i 10 år, sedan 2009. Vi vill självklart säkerställa att Botkyrka kyrka och den tillhörande kyrkogården bevaras som ett kulturarv i Botkyrka. Vi har i flera skrivelser kommit med invändningar mot och synpunkter på handelsområdet, trafikplatsen och bostadsområdet. Botkyrka församling menar att det är Botkyrka kyrka som är, och ska förbli, södra porten mot Stockholm. Kyrkan är ett viktigt landmärke och en historisk plats som ska bevaras.

Vad tycker församlingen om Södra porten och Prästviken?

Vad gäller Södra porten har Botkyrka församling vid flera tillfällen kommit med synpunkter och invändningar mot kommunens planer. Vi menar att landskapsbilden inte ska få förstöras och kommunen måste ta hänsyn till kulturarvet på denna plats. Vi motsätter oss en upphöjd trafikplats vid kyrkan, som skulle öka bullernivåerna på kyrkogården och göra vårt arbete med bullerskydd mellan motorvägen och kyrkogården helt verkningslös. Vidare ser vi att riksintresset kring Botkyrka kyrka och kyrkogård kommer att lida stor skada om planerna på ny bebyggelse och trafikplats skulle genomföras.

Bostadsområdet Prästviken har vi också lämnat synpunkter på, bland annat gällande omfattning, placering samt storlek på husen. Vi ser samtidigt att ett område bestående av mindre flerbostadshus ökar chanserna för kommunens invånare att hitta en ny, större bostad. Om det blir fler boende i detta område medför detta förhoppningsvis att kollektivtrafiken byggs ut här. Det kommer göra Botkyrka kyrka, kyrkogården och det omgivande kulturarvet mer tillgängligt för boende i Botkyrka med omnejd.

Vi har samtidigt påpekat att byggnaderna i Prästviken måste anpassas i skala och färgval utifrån befintlig bebyggelse i närmiljön och att siktlinjen mellan Botkyrka kyrka och Hammarby gård självklart ska bevaras.

Vad kan jag göra för att visa mitt stöd för Botkyrka kyrka?

Vi är glada och tacksamma över alla som engagerar sig för Botkyrka kyrka och dess omnejd.

Om du har synpunkter på stenmassorna eller Södra porten rekommenderar vi att du tar kontakt med Botkyrka kommun, som tillsammans med Skanska är drivande i denna fråga.

Synpunkter på försäljning av prästlönefastighet hänvisar vi till Stockholms stift.