Lilla Dalens begravningsplats. Gränsen till Hagen går längst ner i bilden.
Foto: Arne Hyckenberg

Lilla Dalens begravningsplats byggs ut med nya området Hagen

Vi skapar utrymme för fler kistgravar och urngravar, särskilda gravplatser, ceremoniplatser och en barnlund.

Lilla Dalen är Botkyrka församlings religionsneutrala begravningsplats, som ligger mitt emot Hågelbyparken. Den invigdes 1989 och har i dagsläget cirka 2 300 gravplatser.

Under hösten 2023 påbörjar vi arbetet med att utvidga begravningsplatsen. Vi skapar området Hagen. Här görs plats för 1 380 traditionella kistgravplatser, men även urngravar och särskilda gravplatser.

I samband med utvidgningen skapas också ett muslimskt gravkvarter. I dagsläget finns inga muslimska gravplatser i Botkyrka församling, sådana gravsättningar har därför hänvisats till Sankt Botvids begravningsplats i Huddinge. Nu börjar de muslimska gravplatserna i Huddinge ta slut och vi planerar därför att skapa 420 muslimska kistgravplatser på Lilla Dalens begravningsplats, i ett eget gravkvarter.

Utvidgningen sker i flera etapper

Arbetet med Hagen på Lilla Dalens begravningsplats kommer att ske i etapper. Under hösten 2023 påbörjas etapp 1, som bland annat innefattar både traditionella och muslimska kistgravplatser. Projektering för de olika etapperna pågår och därför finns i dagsläget ingen färdig tidsplan för när Hagen kommer vara helt iordningsställd. Målet är att etapp 1 ska vara färdig under oktober 2024.

I samband med utvidgningen kommer delar av Lilla Dalen vara en byggarbetsplats, vilket kan innebära en del oljud, avspärrningar och trängsel vid vissa tillfällen. Vi hoppas att ni kan ha överseende med detta.

Fler kistgravplatser behövs

Behovet av fler kistgravplatser är stort i församlingen, då många invånare av olika anledningar vill gravsättas i kista. I dagsläget finns endast ett fåtal lediga kistgravar kvar på Lilla Dalens begravningsplats och det är därför viktigt att vi utvidgar området. När etapp 1 av Hagen är slutförd räknar vi med att ha tillgodosett behovet av kistgravar för sju år framåt.

Sedan mer än 10 år planerar Botkyrka församling även för utvidgning av kyrkogården vid Botkyrka kyrka. Även här vill vi bland annat anlägga fler kistgravplatser, för att säkerställa att vi kan tillgodose behovet av gravplatser i församlingen under många år framåt och uppfylla Svenska kyrkans myndighetsuppdrag. Begravningsfrågor är en angelägenhet för alla botkyrkabor oavsett religionstillhörighet eller livsåskådning.