Foto: Magnus Aronson/Ikon

Konfirmationsgudstjänst

Tiden som konfirmand avslutas med konfirmationsgudstjänsten.

Konfirmationsgudstjänsten är konfirmandtidens höjdpunkt och avslutning. Det är då man samlas i kyrkan tillsammans med släkt och vänner.

Konfirmanderna medverkar på olika sätt, församlingen ber för konfirmanderna och tillsammans läser man med i kyrkans trosbekännelse. Hur konfirmationsgudstjänsten blir beror på hur konfirmander och ledare utformar den. Den präst som leder gudstjänsten har alltid huvudansvaret.

Konfirmationsgudstjänstens centrum är tre moment: trosbekännelse, bön med handpåläggning och sändning.

Trosbekännelsen är en sammanfattning av den kristna tron. I korta satser formulerar trosbekännelsen det som är kärnan i kyrkans tro. I snart 1700 år har denna trosbekännelse reciterats av människor.

Bönen med handpåläggning är en bön om Guds välsignelse över dig och dina kamrater. Att ni ska få den kraft som behövs i olika situationer i livet.

Sändningen betonar att vi är sända ut i världen för att vi behövs och har uppgifter för att göra världen bättre och drägligare både för oss själva och för våra medmänniskor.

I konfirmationen bekänner vi oss till ett sammanhang, men graden av delaktighet och engagemang är olika för var och en. För den som vill är konfirmationen en möjlighet att inför andra ge uttryck för sin tro och sin tillhörighet men detta är inget krav.