Gravrättsinnehavare

Varje grav som upplåtits med gravrätt måste ha en levande gravrättsinnehavare. Men vad innebär det?

Gravrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter framgår av begravningslagen.

Till gravrättsinnehavarens rättigheter hör bland annat att:

  • bestämma vilka som skall gravsättas inom gravplatsen
  • bestämma gravanordningens utseende och beskaffenhet
  • bestämma gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt
  • få gravrätten förnyad på vissa villkor vid upplåtelsetidens utgång
    återlämna gravplatsen till upplåtaren, kyrkogårdsförvaltningen

Till gravrättsinnehavarens skyldigheter hör bland annat att:

  • hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick
  • iaktta förvaltningens bestämmelser när det gäller gravanordningarnas utseende och beskaffenheter samt gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt
  • före gravrättstidens utgång till huvudmannen göra anmälan om förnyelse av gravrätten
  • anmäla ny gravrättsinnehavare

Om flera personer innehar gravrätten finns möjlighet att utse en av dessa att genom fullmakt företräda övriga i frågor som rör gravplatsen.

Du som är innehavare kan av olika skäl (t.ex. ålder, sjukdom eller avlägset boende) vilja överlåta gravrätten till en annan person. Ta då kontakt tas med kyrkogårdsförvaltningen.

Om gravrättsinnehavaren avlider

Om den som är gravrättsinnehavare avlider måste gravrätten överlåtas till en annan person eller återlämnas till kyrkogårdsförvaltningen. Det är dödsboets ansvar att inom sex månader anmäla till kyrkogårdsförvaltningen att det saknas gravrättsinnehavare för den aktuella graven.

Anmäla ny adress

Du som är gravrättsinnehavare ansvarar för gravbrevet och därmed skötseln av gravplatsen. Om du flyttar vill vi att du meddelar oss din nya adress. Vi har små möjligheter att själva hitta din nya adress. I många fall leder därför en flytt till att vi förlorar kontakten med dig.

Om du inte längre kan sköta gravplatsen

Ofta innebär en flytt att du som gravrättsinnehavare inte längre har möjlighet att sköta graven. Den kan då snabbt bli vanvårdad och det medför tyvärr i många fall att gravrätten förverkas. Gravstenen tas då bort och vi sår gräsmatta över hela graven.

Ett sätt att undvika att gravplatsen blir vanvårdad är att låta kyrkogårdsförvaltningen ta över gravskötseln. Det kan du läsa mer om på denna sida.

Har du flyttat? Anmäl din nya adress till botkyrka.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se.