Två personer tjärar taket på Botkyrka kyrka. De hänger i rep
Foto: Arne Hyckenberg

Botkyrka kyrka renoveras och bevaras

Under 2022 restaureras och renoveras Botkyrka kyrkas fasad och fönster. Verksamhet kan pågå under hela renoveringen, även om fasaden delvis kommer täckas av byggställningar i perioder. Under en period kommer kyrkans fasad vara vitkalkad.

Under 2020 och 2021 fick Botkyrka kyrka ett helt nytt spåntak. Det har tjärats två gånger och ska tjäras ännu en gång. Takomläggningen är en del i en större renovering av Botkyrka kyrka och i år fortsätter projektet när kyrkans fasad och fönster restaureras och bevaras för framtiden.

Preliminär tidsplan för renoveringsarbetet 2022

  • Vecka 14 (4-8 april): Det nya spåntaket tjäras en tredje gång
  • Vecka 16-18: Byggbodar anländer och ställningar monteras runt kyrktornet
  • Vecka 17-18: Ställningar monteras runt långhuset
  • Vecka 19-28: Kyrktornet fogas
  • Vecka 27-46: Långhuset fogas 
  • Vecka 30-31: Byggställningar runt kyrktornet monteras ner
  • Vecka 51: Byggställningar runt långhuset monteras ner
  • Plåt- och fönsterarbeten kommer också att genomföras under renoveringsperioden

Begränsad framkomlighet under byggstarten

Med start efter påskhelgen och i upp till fyra veckor kommer det vara begränsad framkomlighet till kyrkan. Då ska byggbodar, ställningar och annat material levereras och monteras. Under denna period kommer du som besöker Botkyrka kyrka ibland behöva använda entrén i södra vapenhuset istället för den vanliga porten. Kyrkan kommer dock att vara öppen och vi genomför våra verksamheter och gudstjänster under hela renoveringsperioden.

Kyrkans fasad har varit putsad

Botkyrka kyrkas exteriör består av fasader i frilagt naturstensmurverk. Murstenarna tros ha varit slammade eller tunt putsade sedan medeltiden, men denna puts är borta sedan länge.

Putsen har försvunnit gradvis under 1800-talet. I samband med en stor restaurering 1928 togs alla putsrester bort från kyrkan och murverket fogades om. Nu, nästan 100 år senare, behöver murverket fogas om igen och detta är något som är på gång att åtgärdas.

Kommer tillfälligt vara vitkalkad under renoveringen

Ett stort kyrkfönster med omgivande fasad. Fasaden består av ett stort antal stenar i olika färger.
Foto: Daniel Claesson

Under en period när Botkyrka kyrka nu renoveras kommer kyrkans fasad att vara vitkalkad. Detta görs för att skydda stenarna och för att få till skarpare fogar. När fasadarbetet är färdigt ska det vita kalklagret sköljas bort, så att stenarna i fasaden framträder igen.

Kyrkfönster restaureras

Kyrkans nio ytterfönster kan vid en första anblick se likvärdiga ut, men de har faktiskt minst fem olika konstruktioner och tillkomstår. Därför behöver de nu också olika typer av underhåll.

Östfasadens blyinfattade spetsbågefönster kräver särskild omsorg av finsnickare, målare och kanske även plåtslagare innan målning och montering av de restaurerade blyglaskassetterna kan påbörjas.

Öppet under renoveringen

Botkyrka kyrka och kyrkogården kommer vara öppen under hela renoveringen. I perioder kommer det finnas byggställningar runt kyrkan och tidvis kan det vara begränsad framkomlighet till vissa gravar intill kyrkans långhus.

Arbetet finansieras av Botkyrka församling med stöd av den Kyrkoantikvariska ersättningen.

Kyrkan fick nytt tak 2020

Botkyrka kyrka har ett tjärat spåntak. I augusti 2020 startade arbetet med att byta ut det gamla spåntaket, som var nästan 100 år gammalt. Arbetet pågick fram till våren 2021. Under sommaren tjärades taket i två omgångar. Det kommer att tjäras en tredje gång inom kort. Här nedan ser du några bilder från takarbetet.