En samlingsbild med olika hållbarhets-relaterade företeelser.
Foto: Illustratör Susanne Engman

Botkyrka församlings övergripande miljö- och hållbarhetsmål

Församlingens pastorala verksamhet

Att sprida kunskap och inspiration om hållbar utveckling genom gudstjänster, diakoni, undervisning och mission.

Förvaltning och ekonomi

Att sträva efter ekonomisk hållbarhet och att hushålla ansvarsfullt med medlemmarnas resurser samt att genom församlingens kapitalförvaltning bidra till en hållbar utveckling.

Byggnader

Församlingen ska vara klimatneutral till 2030. Vi ska i första hand använda energi från förnybara energikällor och minska den totala elförbrukningen, energieffektivisera församlingens byggnader samt eftersträva bästa miljöprestanda vid val av byggmaterial.

Kyrkogårdar och markanläggningar

Aktivt arbeta för att öka den biologiska mångfalden och minska miljö- och klimatpåverkan orsakade av församlingens vård- och underhåll på våra marker och kyrkogårdar.

Varor och tjänster

Öka medvetenheten hos församlingens medarbetare kring hållbara inköp, där ekonomi, social rättvisa och miljö- och klimatpåverkan vägs in.

Transporter och resor

Att minska det klimatavtryck som församlingens resor och transporter medför.

Kemikalier och avfall

Minska klimat- och resursbelastningen som församlingens avfall medför samt minska användandet av miljöpåverkande kemikalier.

 

Träffa några medarbetare i församlingen och ta del av resan mot miljödiplomering, se filmen.