Beslutande organ

Församlingen styrs av kyrkofullmäktige och kyrkoherden. Tillsammans delar de ansvaret för församlingens grundläggande uppgifter: gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Högsta beslutande organ är kyrkofullmäktige som sammanträder tre gånger per år. De fattar beslut om bl a budgeten. Kyrkofullmäktiges sammanträden är offentliga och alla kyrkotillhöriga i Botkyrka församling har rätt att ställa frågor till fullmäktige. Fullmäktige består av 35 ledamöter och 19 ersättare.

Kyrkofullmäktige utser ett kyrkoråd som består av tio personer, varav kyrkoherden är självskriven, och fem ersättare.

Fyra distrikt - fyra verksamhetsråd
Församlingen består av fyra distrikt med totalt ca 60 anställda. Distrikten leds av en distriktsledare och har varsitt verksamhetsråd som utsetts av kyrkorådet. 

Öppet forum
I alla distrikt ska Öppet forum hållas minst fyra gånger om året. Vid Öppet forum har alla möjlighet att diskutera och samtala kring verksamheten i distriktet. Öppet forum väljer också personer till verksamhetsrådet som sedan tillställs kyrkorådet för beslut.