Foto: Henrik Hansson

Stora Tuna kyrkogård

Stora Tuna kyrkogård - en kyrkogård med medeltida anor och som under 2010 fick ett nytt gravkapell.

Vid denna plats har det funnits någon form av kyrkobyggnad sedan 1200-talet. Den nuvarande kyrkan började byggas i mitten av 1400-talet och invigdes som Dalarnas domkyrka år 1469.

Den äldsta delen av kyrkogården som ligger i anslutning till kyrkan har medeltida anor. På 1600- och 1700-talet var den omgärdad av en mur av gråsten och tegel med tjärat spåntak. Denna mur tillsammans med tak hade en total höjd av tre meter. I muren fanns tre tegelportar som alla var försedda med färister för att stänga ute kreaturen från kyrkogården.
 
DET ÄLDRE GRAVKAPELLET BYGGDES
År 1860 raserades den gamla kyrkogårdsmuren och ersattes av en låg kallmur i norr och i övriga väderstreck av ett gjutet järnstaket på gråstensgrund. Samma årtionde uppfördes ett gravkapell på västra delen av kyrkogården. Möjligheten att köpa sig en egen gravplats kom troligen redan i början av 1700-talet. Gravbrev- och gravköpsdokument finns bevarade från 1704 och under 1900-talet har kyrkogården utvidgats i flera omgångar. Den första utvidgningen skedde år 1912 åt väster och bildade området ”Spanskan”.

 
KRANS AV LINDAR
Söder om kyrkan utvidgades kyrkogården i tre etapper mellan år 1919 - 1936.

Från början var tanken att ett bisättningskapell eller krematorium skulle uppföras i den del av utvidgningen som gränsade mot Hedevägen, men tanken övergavs och år 1931 skedde en kvartersindelning av detta område. I kvarterets mitt anordnades en cirkelrund plantering, som begränsades av en krans av lindar. Under dessa lindar finns idag kyrkogårdens första askgravplats.


EN NY TID
År 1945 utvidgades kyrkogården åt norr med en rektangulär kvartersindelning. Mellan de två sista kvartersparen anlades ett kvarter med kyrkans form som förebild. Den sista utvidgningen av Stora Tuna kyrkogård skedde 1970 – 1973.
Området är beläget sydost om kyrkan och kallas ”Östra”. Området ritades av arkitekten Harald Thafvelin och innehåller både kist- och urngravar samt en minneslund. 1996 anlades ett minnesmonument för Estoniaoffren i anslutning till minneslunden.

På Stora Tuna kyrkogård finns följande gravskick

 

Kistgravplats

Gravplats för två kistor ovanpå eller bredvid varandra. Platsen har en gravrätt, man kan ha en gravsten eller annan gravanordning och plantering. Gravrättsinnehavaren ansvarar för skötsel av gravplatsen och eventuell gravanordning.

Urngrav

Urngravar för gravsättning av en eller flera askurnor. Platsen har en gravrätt, man kan ha en gravsten eller annan gravanordning och plantering. Gravrättsinnehavaren ansvarar för skötsel av gravplatsen och eventuell gravanordning.

Kist och urngravplatsen är gratis, men man måste betala för grundskötsel (alternativt klippa gräset själv). Man behöver inte ha vare sig gravanordning eller rabatt men vill man ha t.ex. en sten står man för den kostnaden själv. Ett alternativ är att köpa en begagnad sten av oss som man själv får bekosta omslipning av. Vill man ha rabatt kan man välja om man vill plantera och sköta själv eller köpa tjänsten av oss. Se skötsel och planteringstaxa

 

Urngravar Stora Tuna kyrkogård

Minneslund

Gravplats för aska. Platsen har ingen gravrätt och de anhöriga vet inte var stoftet är gravsatt eftersom de inte närvarar vid gravsättningen, det finns heller ingen plats för namn. Man kan endast smycka med lösa blommor/buketter och gravljus på en gemensam smyckningsplats. Minneslunden är ett kostnadsfritt gravskick.

Smyckningsplatsen vid minneslunden på Stora Tuna kyrkogård

Askgravplats

Gravplats för två askor. Platsen har en begränsad gravrätt. Askgravplatsen får i den gemensamma rabatten smyckas av anhöriga med blommor i vas, ljuslykta eller ljus. Om man vill ha skylt med den gravsattes namn och årtal tillhandahålls sådan mot en kostnad och monteras av begravningsverksamheten. Del i skötselkostnaden av den gemensamma planteringen betalas i förskott för en tid av 25 år av gravrättsinnehavarna. Se skötsel och planteringstaxa

Askgravplatser Stora Tuna kyrkogård

Askgravlund

Detta gravskick kan ses som en kombination av askgravplats och minneslund. Askgravlunden saknar gravrätt. Här kan man mot en avgift få en namnskylt på en gemensam gravvård. Det är i övrigt ett kostnadsfritt gravskick. Namnskylten sitter kvar i 25 år. Det finns en gemensam plantering som sköts av förvaltningen. Man får endast smycka med lösa blommor/buketter och gravljus på en gemensam smyckningsplats.  Se skötsel och planteringstaxa

Askgravlund Stora Tuna kyrkogård

Kistgravlund 

Kistgravlunden saknar gravrätt. Här kan man mot en avgift få en namnskylt på en gemensam gravvård. Det är i övrigt ett kostnadsfritt gravskick. Namnskylten sitter kvar i 25 år. Det finns en gemensam plantering som sköts av förvaltningen. Man får endast smycka med lösa blommor/buketter och gravljus på en gemensam smyckningsplats. Se skötsel och planteringstaxa

Kistgravlund Stora Tuna kyrkkogård

Neutralt kvarter

På det neutrala kvarteret finns både kist och urngravplatser. Inga religiösa symboler får förekomma på gravplatsen. Platsen har en gravrätt, man kan ha en gravsten eller annan gravanordning och plantering. Gravrättsinnehavaren ansvarar för skötsel av gravplatsen och eventuell gravanordning.
Kist och urngravplatsen är gratis, men man måste betala för grundskötsel (alternativt klippa gräset själv). Man behöver inte ha vare sig gravanordning eller rabatt men vill man ha t.ex. en sten står man för den kostnaden själv. Ett alternativ är att köpa en begagnad sten av oss som man själv får bekosta omslipning av. Vill man ha rabatt kan man välja om man vill plantera och sköta själv eller köpa tjänsten av oss. Se skötsel och planteringstaxa

Karta över Stora Tuna kyrkogård

Öppna Kartan ovan i pdf-format

MINNESSTENAR

På kyrkvallen restes år 1881 en minnessten över Johan Olof Wallin - "Davidsharpan i Norden"- som föddes i Skomsarby 1779.

Vid en ceremoni på årsdagen efter Estonia-katastrofen, den 28 september 1996, avtäcktes öster om kyrkan det mäktiga monumentet - "Bruten våg" - till minnet av de 48 personer från Dalarna som följde fartyget i djupet.

Jussi Björling ligger begravd på Stora Tuna kyrkogård.

Postadress
Svenska kyrkan
781 81 Borlänge

Besöksadress
Prostgårdsallén 11
784 63 Borlänge

GPS koordinater till
Stora Tuna kyrkogård
60.4520,   15.4756