Vy över Smälla griftegård

Smälla griftegård

Kyrkogård på begäran av befolkningen - och så blev Smälla griftegård folkets nya kyrkogård.

Beslut togs om att anlägga en begravningsplats vid Hedåkern, högt och vackert beläget intill sjön Hästsveden. Sockenbyggmästare C.A. Berglund fick i uppdrag att göra ett förslag till begravningsplatsens och gravkapellets utformning och i slutet av 1914 invigdes begravningsplatsen. Den första gravsättningen skedde i mitten av december år 1914 på det allmänna varvet. 
 
 

”Där klangen hörs är naturens inramning ljus med öppning mot morgonsol och vattenspegel. Höga vitstammiga björkar susa där i sommarvinden. Bybornas sista viloplats är trösterikt skön.” 

Citat från de sista raderna i artikeln om Smälla griftegård i vår hembygdsbok.

Endast de som hade råd kunde köpa sig en familjegrav. Men eftersom en stor del av befolkningen var gruvarbetare runt Smälla blev många begravda i det så kallade "allmänna varvet". Familjemedlemmar hamnade inte i samma grav då man istället placerades kistorna efterhand, i tät följd utan hänsyn till släktskap. Efterhand upphörde skicket att begrava i sådana här ”fattigmansgravar” och år 1964 förbjöds det i lag.

Många gravsättningar skedde i slutet av 1910-talet, då influensaepidemin ”Spanska sjukan” härjade i vårt land. Vid mitten av 1950-talet var gravplatsen nästan fullbelagd vilket gjorde att kyrkogårdsföreståndare Nils Örnefeldt, upprättade ett förslag till nytt gravområde på den nordvästra delen av Smälla griftegård. Den första gravsättningen på det nya gravområdet ägde rum i mitten av 1960-talet.

Gravskick Smälla griftegård

På Smälla griftegård finns följande gravskick.

Kistgravplats

Gravplats för två kistor ovanpå eller bredvid varandra. Platsen har en gravrätt, man kan ha en gravsten eller annan gravanordning och plantering. Gravrättsinnehavaren ansvarar för skötsel av gravplatsen och eventuell gravanordning.

Kistgravar Smälla griftegård

Urngrav

Urngravar för gravsättning av en eller flera askurnor. Platsen har en gravrätt, man kan ha en gravsten eller annan gravanordning och plantering. Gravrättsinnehavaren ansvarar för skötsel av gravplatsen och eventuell gravanordning.

Kist och urngravplatsen är gratis, men man måste betala för grundskötsel (alternativt klippa gräset själv). Man behöver inte ha vare sig gravanordning eller rabatt men vill man ha t.ex. en sten står man för den kostnaden själv. Ett alternativ är att köpa en begagnad sten av oss som man själv får bekosta omslipning av. Vill man ha rabatt kan man välja om man vill plantera och sköta själv eller köpa tjänsten av oss. Se skötsel och planteringstaxa

 

Urngravar Smälla griftegård

Minneslund

Gravplats för aska. Platsen har ingen gravrätt och de anhöriga vet inte var stoftet är gravsatt eftersom de inte närvarar vid gravsättningen, det finns heller ingen plats för namn. Man kan endast smycka med lösa blommor/buketter och gravljus på en gemensam smyckningsplats. Minneslunden är ett kostnadsfritt gravskick.

Under 2020 har smälla griftegård fått en rejäl uppfräschning

Staketet runt hela kyrkogården har bytts ut och delen mot norr har fått en ny sträckning. Gräsmattorna har jämnats ut. Några dåliga träd har tagits ner.

Urnområde och staket Smälla griftegård

En granittrapp upp mot kapellet från den norra ingången har kommit på plats. Det har även iordningställts en mindre parkeringsplats norr om den entrén.

Granittrapp norra ingången
Parkering norra entrén

Korset

Korset som har placerats ut mot sjön Hästsveden har tidigare suttit på klockstapeln intill kapellet i Idkerberget.

Ett tidigare folkets hus byggdes 1928 om till kapell. På 50-talet när gruvdriften blomstrade i Idkerberget restes en klockstapel spånklädd och försedd med ett kors av smide intill kapellet av Idkerbergets gruv AB som då förvaltade kapellet.

Idkerbergets kapell övertogs 1970 av Stora Tuna församling. Kapellet såldes till en privatperson 2011.

I samband med överlåtandet togs korset ner från klockstapeln och har förvarats vid ekonomilokalerna på Stora Tuna kyrkogård.

I ett brev 2016 till Stora Tuna och Torsångs pastorat berättade Lars Bergqvist att korset är smitt av Axel Holmkvist även kallad sme-Axel. Lars föreslog att korset skulle sättas upp på Smälla griftegård till minne av Axel Holmkvist.

Vilket efter en del renovering sommaren 2020 har blivit verklighet.

Korset från klockstapeln i Idkerberget
 
Postadress
Svenska kyrkan
781 81 Borlänge

Besöksadress
Smälla 54
781 99 Idkerberget

GPS koordinater till
Smälla Griftegård
60.3562, 15.2175