Kallelse till kyrkofullmäktige Stora Tuna och Torsångs pastorat

Onsdagen den 10 november 2021 kl.18.30

KALLELSE                                                                 
Kyrkofullmäktige
 
Plats             Stora salen, Stora Tuna Prostgård. 
Tid                Onsdagen den 10 november 2021 kl.18.30
                
Ärenden
1.             Mötets öppnade och upprop
2.             Uppvaktningar
3.             Val av två justeringsledamöter och tid för justering
4.             Budget 2022 samt plan för 2023 - 2024
                (Föredragande: Servicebyrån)
5.             Skötsel- planterings- och övriga taxor, begravningsverksamheten               2022           
6.             Revidering av reglemente/föreskrifter för begravningsverksamheten 
7.             Revidering av riktlinjer ”Etik och värdighet på kyrkogården
8.             Målskrivning 2022 – församlingsverksamheten
9.             Målskrivning 2022 – begravningsverksamheten
10.          Revidering och komplettering av policydokument inom    personalområdet
11.          Inkomna motioner
12.          Information
 
Per-Olof Eriksson
ordförande
 
Meddelande om förhinder lämnas till: 
Elisabet Wixby, 0243-771 06
elisabet.wixby@svenskakyrkan.se

 Ersättarna delges kallelsen för kännedom