Föreskrifter för begravningsverksamheten

Reglemente/föreskrifter för begravningsverksamheten inom Stora Tuna - Torsångs pastorat.

Fastställt i kyrkofullmäktige 2021-11-10

Inledning
Utöver vad som föreskrivs i Begravningslag (1990:1144) gäller dessa föreskrifter.

1 kap. Ansvarig för begravningsverksamheten
§ 1 Ansvaret för Begravningsverksamheten åvilar kyrkorådet. Kyrkorådets arbetsuppgifter och organisation regleras i ”Reglemente för kyrkorådet”.

2 kap. Definitioner
§ 1 Begravning
Med begravning avses kistläggning, begravningsceremoni och gravsättning.

§ 2 Bisättning
Med bisättning avses alla åtgärder som hänger samman med att kistan med den avlidne överlämnas till lokal för förvaring och visning hos huvudmannen.

§ 3 Gravplats
Med gravplats avses en eller flera gravar, som på upprättad gravkarta och gravbok är betecknad med gravnummer.

§ 4 Begravningsceremoni
Med begravningsceremoni avses de ceremonier och handlingar varunder de efterlevande och andra skiljs från den avlidne.

§ 5 Gravsättning
Med gravsättning avses åtgärder varigenom stoft eller aska efter den avlidne överlämnas åt jord eller vatten.

§ 6 Förbehållsgravplats    
Då ingen anhörig eller annan person med nära anknytning vill vara gravrättsinnehavare är gravplatsen förbehållen den gravsatte under 25 år.

§ 7 Minneslund
Med minneslund avses ett kostnadsfritt gravskick av kollektiv och anonym karaktär där den avlidnes aska gravsätts inom ett gemensamt område utan närvaro av anhöriga.

§ 8 Askgravplats
Askgravplats är en gravplats med begränsad gravrätt för gravsättning av aska.

§ 9 Askgravlund
Med askgravlund avses ett kostnadsfritt gravskick med kollektiv och anonym karaktär där den avlidnes aska gravsätts inom ett gemensamt område utan närvaro av anhöriga. Inom området för askgravlunden finns gemensam plats för uppsättning av namn på den gravsatte.

§ 10 Kistgravlund
Med kistgravlund avses en gemensam kostnadsfri gravplats utan gravrätt där, genom Begravningsverksamhetens försorg, stoft med kista gravsätts. Inom området för kistgravlunden finns gemensam plats för uppsättning av namn på den gravsatte.

§ 11 Neutralt gravkvarter
Neutralt gravkvarter med kist- och urngravplatser där religiösa symboler inte får förekomma på gravanordningen eller gravplatsen i övrigt.

§ 12 Vård och underhåll av gravplats
Med prydande av gravplats avses plantering av blommor, gravljus med eller utan lykta, snittblommor i vas samt utläggning av krans.

3 kap. Gravrätt
§ 1 Gravrättstid
Gravrätt upplåtes för en tid av 25 år.

§ 2 Upplåtelse utan gravrätt
Om gravplats inte kan upplåtas till någon med gravrätt anses gravplatsen förbehållen den gravsatte under 25 år.

§ 3 Upplåtelse till annan än pastoratsbo d.v.s. boende i huvudmannens ansvarsområde.
Huvudmannen upplåter gravrätt till annan än pastoratsbo om tillgången till gravplatsmark medger detta.

§ 4 Intrång vid gravsättning
Gravrättsinnehavare är skyldig att underkasta sig det intrång som kan vållas av gravöppning eller annat tillfälligt arbete på angränsande gravplatser.
§ 5 Gravrättsavgift
Avgift för förnyelse av gravrätt utgår enligt fastställd taxa.


4 kap. Begravningsplatsen
§ 1 Kist- och urngravar
Gravsättning av kista och urna får endast ske om förutsättningarna så tillåter.
• Gravrätten upplåtes för en tid av 25 år och kan förnyas.
• Gravrättsinnehavaren svarar för skötseln av gravplatsen.

§ 2 Minneslund
Minneslunden är avsedd för ett kostnadsfritt gravskick utan gravrätt med kollektiv och anonym karaktär där aska gravsätts inom ett gemensamt område. Vid Smälla griftegård utströs aska ovan jord.
• Enskilda gravanordningar och planteringar får inte förekomma.
• Gravsättning av aska utförs av begravningsverksamheten under värdiga former utan närvaro av anhöriga.
• Aska gravsätts utan hölje eller med hölje av lättförgängligt material.
• Begravningsverksamheten svarar för skötseln av minneslunden och för all plantering inom denna.
• Besökare får medverka till utsmyckning med snittblommor och gravljus på anvisad plats.
• Vissna blommor och rester av gravljus tas bort genom begravningsverksamhetens försorg.
• Blommor efter begravningsgudstjänsten får inte läggas ut på minneslunden.

§ 3 Askgravplats
Askgravplatser är ett för gravrättsinnehavaren skötselfritt alternativ för nedsättning av askor. Begravningsverksamheten ansvarar för gemensam plantering och skötsel av gravområdet.
• Gravrätten upplåtes för en tid av 25 år och kan förnyas.
• Platsen för gravsättning är känd.
• Gravrättsinnehavaren har rätt att närvara vid nedsättningen.
• Askan gravsätts utan hölje eller med hölje av lättförgängligt material.
• Namnskylt med den gravsattes namn och årtal tillhandahålls mot en kostnad och monteras av Begravningsverksamheten om gravrättsinnehavaren så önskar. Privata skyltar får inte förekomma.
• Askgravplatsen får i den gemensamma rabatten smyckas med gravvas, gravljuslykta- eller gravljus. Marschaller får inte utsättas.
• Blommor efter begravningsgudstjänsten får inte läggas ut på askgravplatsen.
• Egen gravanordning får inte förekomma.
• Gravrabatt får inte anläggas av gravrättsinnehavaren.
Avgift tas ut för:
• Kostnad för namnskylt inklusive montering.
• Del i skötselkostnad av den kollektiva planteringen i 25 år, på av kyrkofullmäktige fastställda villkor och taxor.
• Vid ytterligare gravsättning på askgravplatsen tas en avgift ut för ny namnskylt samt del i den kollektiva planteringen.

§ 4 Askgravlund
Med askgravlund avses ett kostnadsfritt gravskick utan gravrätt med kollektiv och anonym karaktär där aska gravsätts inom ett gemensamt område.
• Inom området för askgravlunden finns gemensam plats för uppsättning av namnskylt med den gravsattes namn och årtal. Den införskaffas och monteras av begravningsverksamheten mot en avgift.
• Gravsättning av aska utförs av begravningsverksamheten under värdiga former utan närvaro av anhöriga. Askans läge markeras inte och enskilda gravanordningar och planteringar får inte förekomma.
• Askan gravsätts utan hölje eller med hölje av lättförgängligt material.
• Begravningsverksamheten svarar för skötseln av askgravlunden och för all plantering inom denna.
• Besökare får medverka till utsmyckning med snittblommor och gravljus på anvisad plats.
• Vissna blommor och rester av gravljus tas bort genom begravningsverksamhetens försorg.
• Blommor efter begravningsgudstjänsten får inte läggas ut på askgravlunden.

§ 5 Kistgravlund
Med kistgravlund avses ett kostnadsfritt gravskick utan gravrätt med kollektiv och anonym karaktär där avlidnas stoft gravsätts med kista inom ett gemensamt område.
• Inom området för kistgravlunden finns gemensam plats för uppsättning av namnskylt med den gravsattes namn och årtal. Den införskaffas och monteras av begravningsverksamheten mot en avgift.
• Gravsättning av kista utförs av begravningsverksamheten under värdiga former med möjlighet för anhöriga att närvara. Kistans läge markeras inte och enskilda gravanordningar och planteringar får inte förekomma.
• Begravningsverksamheten svarar för skötseln av kistgravlunden och för all plantering inom denna.
• Besökare får medverka till utsmyckning med snittblommor och gravljus på anvisad plats.
• Blommor efter begravningsgudstjänsten får inte läggas ut på kistgravlunden.

§ 6 Särskilda gravplatser
Begravningsverksamheten samråder och informerar dem inom pastoratet som inte tillhör något kristet trossamfund i frågor som rör förvaltandet av de särskilda gravplatserna.
§ 6.1 Muslimskt gravkvarter vid Norra griftegården
3 kap gravrätt § 1-5 gäller.
• Stämpning av grav skall utföras enligt särskilt framtagna riktlinjer.
• Gravöppning får endast utföras av begravningsverksamhetens personal. Efter särskild prövning av arbetsledaren eller dennes ersättare kan medges att annan utför återfyllning under överinseende av begravningsverksamhetens personal.
• Nedsättning av stoft utan kista får ske om markförhållanden så tillåter.
§ 6.2 Ezidiskt gravkvarter vid Stora Tuna kyrkogård
3 kap gravrätt § 1-5 gäller.
• Stämpning av grav skall utföras.
• Nedsättning av stoft utan kista får inte ske, då markförhållanden inte tillåter det.

§ 6.3 Neutralt gravkvarter vid Stora Tuna kyrkogård
Avses ett neutralt gravkvarter med kist- och urngravplatser där religiösa symboler inte får förekomma på gravanordningen eller gravplatsen. För övrigt gäller samma bestämmelser som kist- och urngravplatser.
• Gravöppning får endast utföras av begravningsverksamhetens personal. Efter särskild prövning av arbetsledaren eller dennes ersättare kan medgivas att annan utför en mindre del av återfyllning under överinseende av begravningsverksamhetens personal.

5 kap. Begravning
§ 1 Om kistor och urnor
Varje kista skall vara märkt på sådant sätt att förväxling förhindras.
Kistor och urnor skall uppfylla Samrådsgruppen begravningsbranschens träindustri (SBT) kravspecifikation. Urnor skall vara tillverkade av material med en beständighet av högst 15 år.

§ 2 Anmälan om gravsättning
Anmälan om gravsättning skall ske snarast möjligt efter dödsfallet. Gravsättningen skall vara anmäld till begravningsverksamheten senast tre arbetsdagar före gravsättningsdagen.

§ 3 Bild- och ljudupptagning
Bild- och ljudupptagning får ske endast efter tillstånd från såväl dödsboet som officianten.

§ 4 Gravinredning
Gravinredning av beständigt material såsom murad eller gjuten kammare är inte tillåten.

§ 5 Utlämnande av aska
Aska får utlämnas till enskild person endast om det är klarlagt när och var gravsättningen skall ske. Detta gäller när askan skall gravsättas i annan församling eller pastorat. Skall gravsättning ske i den egna församlingen/pastoratet transporterar begravningsverksamhetens personal askan.

§ 6 Lokal
Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler anvisas av begravningsverksamheten.

§ 7 Medling
Kyrkorådet eller den kyrkorådet utser, medlar mellan efterlevande om de inte kan enas om kremering skall ske eller om oenighet finns avseende gravsättning.

6 kap. Gravanordning
§ 1 Föreskrifter rörande gravanordningar
Gravanordningen skall uppfylla kraven på god gravkultur. Hänsyn skall tas till följande:
• Begravningsplatsen skall som helhet vara lämpligt utformad ur såväl miljö- som skötselsynpunkt.
• Kulturhistoriska värden skall värnas.
• Gravanordningar får inte utformas så att skötseln av angränsande gravar eller allmänna ytor försvåras.
• Säkerheten för anställda och besökare får inte eftersättas. Stående gravanordningar får inte överstiga 110 cm. Gravanordningar över 110 cm tillåts endast på separata kvarter som anvisas av begravningsverksamheten. Om gravanordningen består av flera delar skall dessa vara dubbade.
• Gravanordningen skall stå i rimliga proportioner till gravplatsens storlek.
• Besökare skall icke behöva utsättas för något som allmänt sett kan väcka anstöt.
• På gravanordningens högra sidoyta skall gravnumret tydligt och beständigt markeras.
• Stående gravanordningar måste grundläggas och monteras på ett betryggande sätt enligt CGK:s monteringsanvisningar. Begravningsverksamheten bistår med råd.
• Gravanordningens sockel får inte bestå av material som kan sönderfalla vid belastning som t.ex. sten av leca/lättbetong.
• Gravanordningar på neutralt gravkvarter får inte innehålla religiösa symboler.

§ 2 Uppsättning av gravanordning
Anmälan till begravningsverksamheten skall göras före uppsättning av gravanordning. Kyrkorådet kan utfärda föreskrifter avseende gravanordningar. Begravningsverksamheten åtar sig inte att montera gravanordningar.

7 kap. Skötsel av gravplats
§ 1 Skötselåtagande
Begravningsverksamheten får åta sig skötsel och prydande av gravplats på av kyrkofullmäktige fastställda villkor och taxor.

8 kap. Ordningsföreskrifter
§ 1 Ordningen på begravningsplatsen
Föreskrifter rörande ordningen på begravningsplatserna finns i Borlänge kommuns ”Allmän lokal ordningsstadga”.
Kyrkorådet kan meddela ytterligare föreskrifter rörande ordningen på begravningsplatserna.