Etik och värdighet på kyrkogården

Stora Tuna och Torsångs pastorats kyrkogårdsutskott har tagit fram tydliga direktiv vad gäller etik och värdighet på kyrkogården. Nedan kan du som privatperson läsa hur vi förvarar kistor, hur en grav grävs, och hur själva gravsättningen går till.

RIKTLINJER - ETIK OCH VÄRDIGHET PÅ KYRKOGÅRDEN

Fastställda i kyrkofullmäktige 2021-11-10
 
FÖRVARING AV KISTOR OCH ASKOR
Hur ser lokalen för förvaring av kistor och askor ut?
Kistor förvaras i frys- och kylrum och urnor förvaras i särskilda urnrum. Frys- och kylrum samt urnrum finns både på Norra griftegården och i Stora Tuna gravkapell.

Hur uppför man sig i lokal där kistor och askor förvaras?
Med respekt och värdighet.

Hur går utlämnandet av urnor till anhöriga till?
Urnan är förberedd och delvis paketerad när anhörig kommer för att hämta den. Namnbricka, kistkort och urna visas för de anhöriga innan urnkartongen stängs. Urnan lämnas ut från gravkapellen på Norra griftegården. 
Om anhöriga har för avsikt att sprida askan begärs alltid uppvisande av tillstånd från Länsstyrelsen. Observera att detta gäller om askan ska gravsättas hos annan huvudman/ begravningsverksamhet på annan ort. Om så inte är fallet körs askan till berörd kyrkogård inom pastoratet av kyrkans personal.

Hur kontrolleras att rätt kista, urna eller aska tas emot eller lämnas ut?
Kontroll av personnummer och kremationsnummer sker mot kistkort och blanketten ”Anmälan om avliden”.
Om annan än närmast anhörig hämtar urnan skall den närmast anhörige ha gett tillstånd till utlämnandet. 
Legitimering samt underskrift på handlingen krävs alltid.
Om urnnedsättning skall ske i annan församling tar alltid begravningsverksamheten kontakt med den församlingen för kontroll innan urnan lämnas ut. I övrigt gäller samma regler som vid ”Hur går utlämnandet av urnor till anhöriga till”.


Vem har tillgång till lokalen för förvaring?
Endast kapellvaktmästare/kyrkvaktmästare, de lokala begravningsbyråerna och krematoriet som hämtar kistor och lämnar urnor.

TRANSPORT AV KISTA OCH URNA
Hur transporteras en kista eller aska?
På katafalk eller med begravningsbil. Detta ska ske lugnt, försiktigt och med värdighet. Transportsätt väljs alltid med omsorg. Aska kan, om gravsättning ska ske på annan ort, skickas med postförsändelse.

Hur många kistor kan man transportera samtidigt?
Begravningsverksamheten transporterar bara en kista i taget på katafalk internt på kyrkogården. Våra begravningsbyråer transporterar vanligtvis 1-2 kistor. I undantagsfall upp till fyra stycken.

Hur visar man respekt och vördnad för ett passerande begravningsfölje/kista/urna?
Arbetet på kyrkogården planeras i möjligaste mån så att inte kollisioner sker. Högljudda och andra störande arbeten undviks fullt ut.

VISNING AV GRAVPLATS
Vem visar anhöriga lediga gravar?
Tillgänglig kyrkogårdspersonal efter överenskommelse om tiden.

Vilken information ges till de anhöriga vid visning?
Tillgängliga platser i graven. Platsspecifika förutsättningar och regler.

Hur är den som visar gravplatsen klädd?
I hela och rena arbetskläder.

ETISKA REGLER FÖR KREMATORIEVERKSAMHETEN
Begravningsverksamheten inom Svenska kyrkan i Borlänge har kremationsavtal med Ludvika församling och Svenska kyrkan i Falun. För etiska regler angående denna verksamhet se Bilaga 1 ”Etiska regler för krematorieverksamheten i Falun”, daterad 2009-06-11.

GRÄVNING AV GRAV
Hur kontrolleras att det är rätt gravplats?
Med hjälp av gravskiss från gravboken jämförs gravnummer med intilliggande gravvård. Eventuellt tidigare gravsatta jämförs med befintlig gravvård.
Hur kontrolleras kistdjup och urnors placering?
Gravskiss med angivna mått tas ut från gravboken för att personalen ska kunna förvissa sig om tidigare gravsättningar. Okänt djup förekommer dock på vissa äldre gravplatser. Vid osäkerhet nekas ytterligare gravsättning eller nyupplåtelse. Urnors placering kontrolleras med hjälp av gravbokens rutsystem. 

Hur grävs en kistgrav?
Huvuddelen av kistgravarna grävs med grävmaskin. I undantagsfall grävs gravar för hand. Dock stämpas alla gravar för att undvika ras, vilket är ett krav från arbetsmiljöverket.

Var läggs jorden?
På vagn som körs undan tillfälligt eller på hög i närheten av graven.

Var ställs en borttagen gravsten?
Stenen ställs försiktigt vid sidan om graven och monteras efter återfyllningen. 

Hur kläs graven?
Graven kläs med gravmatta och i botten läggs granris eller löv.

När grävs graven?
I god tid före gravsättningen. I undantagsfall samma dag som gravsättningen.

Vad gör man om det är vatten i graven?
I möjligaste mån pumpas vattnet bort. I undantagsfall måste gravsättning ske vid ett senare tillfälle.

Hur är graven täckt?
Med låsbart aluminiumlock. Överdelen är skodd med gravkantsplank.

Vad gör man med påträffade kist- och benrester?
Eventuella ben- och kistrester hanteras pietetsfullt och grävs ned på större djup för att bereda plats för aktuell kistgravsättning.  Nedgrävning sker i möjligaste mån på större djup, dock återförs alltid resterna i befintlig grav.

Hur hanteras urnor som måste flyttas?
Tillfälligt flyttade urnor behandlas pietetsfullt, förvaras säkert och återförs vid aktuell gravsättning till graven.


När och hur grävs en urngrav?
Vanligtvis grävs urngraven samma dag, alltid i god tid innan urnnedsättningen.
Urngraven grävs med urnspade och urntång.

Var förvaras jorden?
I hinkar på transportfordon eller i hög i anslutning till gravplatsen.

Hur är urngraven täckt innan gravsättning?
Vid behov med urnskiva.

Hur kläs urngraven?
Med urnmatta.

HÖGA MASKINLJUD VID BEGRAVNING OCH GRAVSÄTTNING
Kan personalen undvika att köra bullrande maskiner och redskap under begravningar och gravsättningar?
Ja, detta undviks alltid.

Vad gör personalen istället?
Planerar arbetet till annan del av kyrkogården eller väljer ett tystare arbete.

Hur vet personalen att en begravning/gravsättning pågår?
Genom daglig kommunikation med kyrkogårdsexpeditionen. Alla aktuella händelser på kyrkogården skrivs upp på anslagstavlor i respektive matsal.

VÄRDIG SÄNKNING AV KISTA OCH ASKURNA
Hur sänker man kistan i graven?
Med hjälp av kistsänkare. Sänkningen utförs av kyrkvaktmästare eller kyrkogårdspersonal.

Hur sänks urnan ned i graven?
Med band eller enbart för hand.

Vem sänker urnan?
Anhörig, kyrkvaktmästare, präst eller kyrkogårdspersonal – anhörig avgör.

Hur ska personalen vara klädd vid sänkning?
Deltar anhöriga bär personalen värdig klädsel. Deltar inte anhöriga har personalen arbetskläder.

NEDGRÄVNING AV ASKA
När och hur grävs en askgrav?
Vanligtvis grävs askgraven samma dag, alltid i god tid innan nedsättningen.
Askgraven grävs med urnspade och urntång.

Hur är askgraven klädd?
Med urnmatta.

Hur sker gravsättning i en askgrav?
På samma sätt som vid vanlig urngrav.

Är askan höljd och i vad?
Vanligtvis i urna, anhörig avgör.

Används spridningsurna?
Nej.

Vem lägger ned/sänker askan i graven?
Anhörig, kyrkvaktmästare, präst eller kyrkogårdspersonal, anhörig avgör.

Hur och när sker gravsättning i minneslund?
Gravsättning i minneslund sker cirka fyra gånger per år och sker aldrig vintertid.

Förekommer spridning?
I våra fem minneslundar förekommer endast spridning i minneslunden på Smälla griftegård. Vid de övriga fyra tillämpas nedgrävning.

Tas keramikidentiteten bort innan gravsättning?
Ja, den tas bort.

Hur många askor gravsätts i minneslund samtidigt?
Mellan en till femtio stycken.  På våren på minneslunden i Stora Tuna kan det ibland vara upp till femtio stycken.

Blandas askorna i minneslunden med varandra?
Nej, det grävs alltid separata hål.

Gravsätts även påsen eller papperslådan  i minneslunden?
Om askan levereras i papperspåse grävs den oftast ned.

Hur återställs marken i minneslunden efter gravsättning?
Grästorven läggs tillbaks så noga som möjligt för att platsen ska förbli anonym.

VANLIG JORDBEGRAVNING
Inför en jordbegravning grävs graven i god tid och görs i ordning med gravmattor och granris eller löv i botten. Jorden transporteras bort eller läggs på hög bredvid graven och täcks med gravmattor.
Begravningsakten genomförs i kyrkan/kapellet/begravningslokalen och akten avslutas vid graven. Kistan förs i procession från begravningslokalen till graven tillsammans med vaktmästare, anhöriga och officiant. Kistan nedsänks med hjälp av kistsänkaren.

ÅTERFYLLNING AV GRAV 
Hur lång tid efter gravsättning sker återfyllning av kistgraven?
Återfyllning sker samma dag eller närmaste vardag.
Om begravningen är senast kl 14.00 eller på en lördag grävs graven troligtvis igen samma dag eller nästföljande arbetsdag, så att anhöriga har möjlighet att besöka graven för att titta på blommorna. Det läggs ett låst lock över graven om igengrävning sker senare.

Senarelagd gravsättning – gravsättning utförd av personal
Inför en senarelagd gravsättning grävs graven samma dag men görs inte i ordning med gravmatta. Jorden läggs på hög bredvid graven eller lastas på traktorvagn.
Senarelagd gravsättning innebär att begravningsakten avslutas i kyrkan, kapellet eller begravningslokalen och att kistan gravsätts utan närvaro av anhöriga och/eller präst. Gravsättningen genomförs under värdiga former av personalen på kyrkogården tidigast nästföljande arbetsdag. Vid speciella förutsättningar kan detta ske andra eller tredje vardagen.  Efter att graven är grävd nedsänks kistan med hjälp av kistsänkaren varvid graven omedelbart återfylls.
Begravningsverksamheten kan med hänsyn till övrig planerad verksamhet besluta att utföra senarelagd gravsättning samma dag.
Anhöriga får vistas på kyrkogården vid gravsättning och återfyllning. Vill anhöriga delta vid återfyllning måste de av säkerhetsskäl befinna sig på ett säkerhetsavstånd på minst 25 meter. Ett krav från grävlaget är att en präst, diakon eller vaktmästare deltar som stöd för de anhöriga.
Anhöriga kan inte begära/beställa vilken tid begravningsverksamheten sänker kistan vid senarelagd gravsättning. Dock kommer personalen om så önskas att kontakta anhöriga inför det aktuella tillfället.

När återfylls en urngrav?
Urngravar återfylls samma dag som nedsättningen.

Vad återfylls graven med?
De uppgrävda jordmassorna från gravöppningen.

Hur återfylls en grav?
Första återfyllningen sker för hand upp till första stämpramen, cirka 1 meter. Efter det tas stämpen upp ur graven. Följande återfyllning sker med tippning från vagn. Personalen kontrollerar att inga stenar eller hårda jordklumpar finns i jorden innan jorden med största försiktighet tippas ner i graven. Vid återfyllningen runt kistan är det av stor vikt att jorden rinner in tätt intill kistans kanter.
Påfyllningen av jordmassor sker lite i taget för att belastningen på kistlocket inte ska bli för stor.
Vid gravöppning där jorden lagts bredvid graven återfylls massorna med grävmaskin. I övrigt sker det med samma försiktighet som ovan.
På det muslimska kvarteret på Norra griftegården återfyller de anhöriga själva graven tills kista eller stoft är täckt, sedan tar kyrkans personal över och fyller igen det sista. Godkänd stämp används alltid och tas bort av kyrkans personal.

Brukar kistan gå sönder?
Vår personal gör allt vad de kan för att detta ska undvikas. 

Behöver personalen gå ner i graven för att ta bort rasskydd?
Nej.

Görs det en gravkulle?
Vintertid görs alltid gravkulle på graven för att ha sjunkmån till våren.

Hur städas det runt graven efter återfyllning?
Eventuell grästorv läggs tillbaka och vid behov sås gräs. Vid behov krattas överblivna jordmassor bort.

När tas kransar och blommor bort?
Cirka en vecka efter gravsättningen.

Var lägger personalen kransar och blommor?
På någon av våra komposteringsanläggningar.

När återmonteras gravstenen?
I samband med återfyllningen av graven. Om nytt namn skall påföras stenen tas den alltid bort från kyrkogården och återmonteras vid senare tillfälle av det företag som arbetet beställts hos.

ADMINISTRATIVA RUTINER
Vilka tider når allmänheten pastorsexpeditionen/kyrkogårdsexpeditionen för beställning?
Pastorsexpeditionen: Vardagar, besök 09.00-14.00 telefon, 09.00-14.00, stängt för lunch mellan 12:00-13:00.
Kyrkogårdsexpeditionen: Vardagar, besök 09.00-12.00 telefon, 09.00-14.00, stängt för lunch mellan 12:00-13:00.

Hur görs beställningen av gravsättning?
Beställning görs av anhöriga eller begravningsbyrån via pastorsexpeditionen. 

Vilka befogenheter har bokningsmottagaren?
Målet är att tillmötesgå de anhörigas önskemål angående lokal, präst i tjänst och musiker i tjänst. Begravningsgudstjänsten sker i Svenska kyrkans ordning. Finns önskemål att begravningsgudstjänsten skall ske i annan ordning i våra kyrkor skickas en ansökan till kyrkorådet för upplåtelse av kyrka.
I begravningskapellen får begravning enligt annan ordning eller borgerlig akt hållas utan kyrkorådets beslut om upplåtande.

Begravningstider t o m 2021-12-31:
Torsdag, fredag och lördag kl 11.00 och kl 13.00
Begravningstider fr o m 2022-01-01:
Torsdag och fredag kl 11.00 och 13.00
Lördag kl 11.00. (Borgerliga begravningar även kl 13.00).
Dagar för urnnedsättning är:
Tisdag-onsdag kl 13:00 och 14:30 samt torsdag-fredag kl 9:30 och 14:30.

På följande aftnar kan ej begravningsgudstjänst bokas: trettondagsafton, påskafton, pingstafton, midsommarafton, julafton och nyårsafton.
Jordbegravningar bör med fördel undvikas fredag före Alla helgons dag.

Hur kontrolleras att gravsättningsintyg inkommit?
Intyget måste alltid lämnas innan kremering eller jordbegravning. Begravningsverksamheten stämmer alltid av när det närmar sig aktuellt datum och vid jordbegravning får alltid begravningsbyrån en påminnelse dagarna innan begravningen.   

Hur kontrolleras att gravrättsinnehavaren gett sitt tillstånd?
Om gravrättsinnehavaren inte själv gjort beställningen kontaktar begravningsverksamheten gravrättsinnehavaren för medgivande till gravsättning.

Hur förs platsen för kistan/urnan in i gravboken?
Med hjälp av datorprogrammet Aveny Grav, från Eniac Data AB.

ÖVRIGT
Hur många personer får vistas i lokal för begravningsgudstjänst?
I varje lokal finns anslaget hur många personer lokalen är tillåten för ur brandsäkerhetssynpunkt. Ansvaret för att denna anvisning följs sker av tjänstgörande vaktmästare och tjänstgörande präst.

Finns det några begränsningar för hur kistdekorationer får utformas?
Levande ljus är helt förbjudet.

Hur ser man till att bygg- och anläggningsentreprenörer som arbetar på begravningsplatsen följer de riktlinjer som antagits?

Vid stora entreprenader sker information via byggmöten. Övriga entreprenörer informeras vid arbetets början.

Vad finns det för ordningsregler på begravningsplatsen?
Kommunens ordningsstadga samt föreskrifter för begravningsverksamheten är de regelverk som används.

Hur ofta har förvaltningen möte med begravningsbyråerna?
En gång per år.