GDPR - Om du ansöker om stipendier från eller via oss

Information om behandling av personuppgifter

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behöver behandla dina personuppgifter för att kunna hantera och ta ställning till din stipendieansökan. Den lagliga grunden för vår behandling är att den är nödvändig för att kunna vidta åtgärder på begäran av dig innan avtal ingås. Fyller du inte i de uppgifter vi efterfrågar kommer vi inte att kunna hantera din stipendieansökan. För att utbetalningen sedan ska kunna göras behöver dina personuppgifter behandlas. Grunden för den här behandlingen är det avtal om utbetalning som du ingår när du skickar in din stipendieansökan.

Vid ansökan av stipendier via Borensbergs pastorat skickar den person som ansöker om stipendier själv in sina uppgifter. Borensbergs pastorat förvarar sedan ansökningarna till dess att ansvarig från respektive fond går igenom ansökningarna. 

Vilka personuppgifter behandlar vi? 

De uppgifter vi behöver och hanterar ansökan är vanligtvis namn, adress, personnummer, personbevis samt telefonnummer, mailadress samt bankkontonummer. I vissa fall även och i vissa fall intyg från skola och inkomstuppgift. 

Bankkontouppgiften samt uppgift om ditt namn, personnummer och utbetalningens belopp kommer att skickas till administrationen i Borensbergs pastorat, som sköter administrationen för utbetalning av stipendier. 

Hur länge behandlar vi personuppgifterna? 

Din ansökan kommer att bevaras hos oss för arkivändamål. Om din ansökan beviljas och en utbetalning görs kommer uppgifter om utbetalningen att sparas i 7 år efter räkenskapsårets slut med stöd av bokföringslagen (SFS 1999:1078). 

Vilka rättigheter har ni? 

Du har rätt att begära registerutdrag, rättelse, komplettering eller radering. En begärd radering utförs om vi inte har fortsatt grund att spara uppgifterna. Du kan också begära en tillfällig begränsning av personuppgiftsbehandlingen, tex. medan en rättelse görs. Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du även en rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. Läs gärna mer om dina rättigheter på vår webbplats, se nedan adress. 

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att: 

  • begära ett utdrag av dina personuppgifter och information om hur de behandlas av oss 
  • begära rättelse eller komplettering av dina personuppgifter 
  • begära en tillfällig begränsning av vår behandling av dina personuppgifter, tex. medan en rättelse görs 
  • begära att vi raderar dina personuppgifter under vissa förutsättningar 
  • inge ett klagomål till lntegritetsskyddsmyndigheten om du anser att vår behandling är olaglig. 

Borensbergs pastorat ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter. För information om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen, se startsidan för denna integritetspolicy. Där hittar du även kontaktuppgifter till oss och vårt dataskyddsombud.