Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Vem bestämmer över graven?

Att vara gravrättsinnehavare innebär både rättigheter och skyldigheter, men vilka bestämmelser gäller egentligen?

Rätten till en gravplats upplåts idag på 25 år. Dödsboet ska gemensamt ta ställning till vem eller vilka som ska registreras som gravrättsinnehavare, dvs vilka som ska ansvara för gravplatsen. Gravrätten kan eventuellt förlängas efter gravrättstidens utgång. Den kan också överlåtas eller återlämnas. Alla förändringar måste anmälas till kyrkogårdsexpeditionen. Om en gravrättsinnehavare avlider ska dödsboet anmäla ny gravrättsinnehavare inom sex månader.

Gravrättsinnehavarens rättigheter
Det är gravrättsinnehavaren som bestämmer vilka som får gravsättas i gravplatsen och det är också gravrättsinnehavaren som bestämmer om gravsten ska sättas upp och om hur gravplatsen ska utsmyckas. Gravrättsinnehavaren kan förnya gravrätten vid upplåtelsetidens slut samt har rätten att återlämna gravplatsen till upplåtaren, Borås pastorat.

Gravrättsinnehavarens skyldigheter
Som gravrättsinnehavare har man ansvaret för att gravplatsen hålls i ett vädigt skick (gäller ej askgravplatser där Borås kyrkogårdar ansvarar för skötseln). Gravrättsinnehavaren ansvarar för att de riktlinjer och bestämmelser som finns rörande gravanordning och gravplatsens smyckning följs samt att förnya gravrätten innan upplåtelsetidens slut. Det ligger också på gravrättsinnehavarens ansvar att meddela ny adress eller om gravrätten ska överlåtas på någon annan.

Anmälningsskyldighet
När en gravrättsinnehavare avlider ska dödsboet efter denne, inom sex månader från dödsfallet, anmäla ny gravrättsinnehavare. Anmälan ska göras även om förhållandena är sådana att det inte finns någon ny gravrättsinnehavare.

Gravrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter samt upplåtelsens villkor framgår av begravningslagen, SFS 1990:1144, begravningsförordning, SFS 1990:1147 samt i ”Reglemente för begravningsverksamheten i Borås pastorat” (läs mer här).

Gravplatser som saknar gravrättsinnehavare
På gravplatser som saknar gravrättsinnehavare sätter kyrkogårdsförvaltningen ut skyltar där anhöriga uppmanas att kontakta kyrkogårdsexpedition för att på så vis få uppgifter om ny gravrättsinnehavare. Om inte någon hör av sig inom en två-års period återgår gravplatsen till Borås pastorat.