Foto: Pixabay

Hållbar utveckling

Svenska kyrkan i Borås arbetar enligt Svenska kyrkans miljödiplomering.

Svenska kyrkan i Borås arbetar för en hållbar utveckling. Verksamheten utgår ifrån att kyrkan har ansvar för att värna Guds skapelse. I vårt arbete ska människor uppmuntras att bidra till en hållbar utveckling och rättvis fördelning av jordens resurser.

Svenska kyrkan har tagit fram en miljödiplomering som ett verktyg för församlingarna att långsiktigt arbeta med frågor kring hållbar utveckling. För Svenska kyrkan i Borås, som är miljödiplomerade, handlar det till exempel om att varje år ta fram nya mål för pastoratet att arbeta efter och en särskild arbetsgrupp säkerställer att målen efterlevs.

Pastoratet har bland annat genomfört följande:

  • Personal och kyrkoråd har fått utbildning i frågor kring hållbar utveckling
  • Varje distrikt har varje år en återkommande gudstjänst för hållbar utveckling
  • Varje läger/konferens har serverat minst en helvegetarisk måltid
  • Inköps- och personresor är samordnade
  • Kravmärkt, närodlat och Fairtrade prioriteras vid inköp
  • El-cyklar är införskaffade till alla distrikt och personalen utmanas att använda dessa i tjänsten, bland annat genom att anordna en cykeltävling
  • Cykelpollare är installerade vid alla församlingshem, kyrkor och kapell
  • Pastoratet har en representant i Borås Stads styrgrupp för Fairtrade city och bidrar till att Borås är en Fairtrade city
  • Kyrkogårdarna har införskaffat en Heat Weed – en kemikaliefri maskin för att bekämpa ogräs på plattor och grus
  • Fastighetsavdelningen använder ett digitalt register, EkoOnline, för alla kemikalier och har gått igenom och rensat ut alla onödiga kemikalier.

Läs mer nedan om hur Svenska kyrkan arbetar för ett hållbart samhälle.

Svenska kyrkans arbete för klimatet

Läs mer om nedan om hur Svenska kyrkan arbetar för klimatet. Kyrkostyrelsen antog i december 2019 en Färdplan för klimatet, som handlar om att Svenska kyrkan ska vara klimatneutral år 2030, främst i den egna verksamheten.

Hållbarhet

Hållbarhetsfrågorna är ständigt närvarande i Svenska kyrkans verksamhet. Med människovärdet i fokus arbetar vi för människor som lever i utsatthet både i Sverige och utomlands.

Vårt arbete för klimatet

Klimatförändringarna är inte en fråga som kan skjutas på framtiden – effekterna är kännbara redan idag. Som kristna vill vi värna skapelsen både genom konkreta insatser och genom reflektion över de existentiella frågor som klimatförändringarna väcker.